Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2015Yadgir District Reported Crimes
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2015 PÀ®A: 279,337,338,304(J)L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 12/09/2015 gÀAzÀÄ 12-05 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà PÁå±À¥À½î ¸Á||EeÉÃj vÁ|| eÉêÀVð  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÁ¬Ä ®QëA¨Á¬Ä ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 eÉ-3910 ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ºÁUÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁå±À¥À½î EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 EeÉ-6113 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É EeÉÃj¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁzÁå¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-21 ªÉÊ-1645 ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ©üÃ.UÀÄr PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À vÀÄA¨Á Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà ªÉÆzÀ®Ä ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁå±À¥À½î FvÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ32 EeÉ-6113 £ÉÃzÀÝPÉÌ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33 Dgï-5001 rQÌ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ©üêÀÄtÚ FvÀ¤ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄR dfÓ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà EªÀjUÉ JzÉUÉ, mÉÆAPÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀ°¯Áè ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33 Dgï-5001 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ UÉÆÃ¥Á® «¨sÀÆw ¸Á|| PÉA¨sÁ« FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-21 ªÉÊ-1645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2015 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.   

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2015 PÀ®A 498 (J), 306. L¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 02-09-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 ¦.JA PÉÌ ªÀÄdÈvÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ  ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ PÀÆr ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è PÀÆ° ªÀiÁr PÀÆr EnÖzÀÝzÀ ½ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ  50,000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ DgÉÆævÀgÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 2-9-15 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®  4.00 ¦.JAPÉÌ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ §ªÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/15 PÀ®A 498(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¨sÁUÀªÀÄä G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀzÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¨sÁUÀåªÀÄä¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ UÁdgÀPÉÆÃl UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÁUÀåªÀÄä ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-09-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.30 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è PÀ®A 306 L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀÄ£ÉßAiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2015 PÀ®A 376(r), 354, 506 ¸ÀA. 34 L.¦.¹ :- ¢: 12/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ CAiÀÄå¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ gÀªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JwÛ£À PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è  ºÉÆÃV ªÀÄ®V¹ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ®AUÀ JwÛ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÀÄtÚ£ÀÄ §®ªÀAvÀªÁV ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ªÀiÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ PÉÊ PÀaÑ aÃgÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!