Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2015 PÀ®A:341,323, 354, 504,506 ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 08/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ,ªÀÄUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ §ÄgÀªÁUÀ zÁj ªÀÄzÉå ±ÀgÀtªÀÄä PÀr¥ËAlV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÊ»rzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 223/2015 PÀ®A:ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉಯಾದ ಬಗ್ಗೆ :- ದಿನಾಂಕ 9-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 5-00 ¦ ªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ¸Á§ªÀé UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà PÉƯÉÆègÀÄPÀgï ªÀAiÀÄ:53 ªÀµÀð eÁw : ºÉƯÉAiÀÄ G : ªÀÄ£ÉPÉ®¸ï ¸Á: PÉÆlÖUÁgïªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁÀuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °Tvï ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08.08.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÁgÀªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ 4,5,ªÀµÀðUÀ½AzÀ AiÀiÁzÀVj r,¹ D¦ü¸ï £À°è dªÁ£ï CAvÀ PÉî¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CªÀ£ÀÄ r,¹ ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É DvÀ¤UÉ 3.d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 2,UÀAqÀÄ 1,ºÉÃtÄÚ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ 08,08.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ r,¹ ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ £À£ÀßUÉ ºÉýzÀÄÝ gÁwæ 10-00 UÀAl ªÀjUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAlUÉ r,¹ ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà «ZÁj¹¯ÁV r ¹, ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅgÀÄ £À£ÀßUÉ w½¹zÁÝgÉ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¢AzÁ PÉ®¸ÀPÉÌ  §A¢gÀªÀÅ¢¯Áè ªÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ DUÁ £Á£ÀÄ UÀ§gÁ¬Ä¹ £ÀªÀÄä J¯Áè ¸ÀA§¢PÀgÀ°è ºÉÆV «ZÁj¹zÀÄÝ & ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr PÉüÁ¯ÁV J°èÃAiÀÄÄ §A¢®ªÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ DzÁÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É J°è ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÉÆÃvÁÛVgÀªÀÅ¢¯Áè PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄrQPÉÆqÀ®Ä CAvÀ°QvÀ ºÉýPÉ Cfð ¸ÁgÀA±À ªÉÄ°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 223/2015 ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÉ£ÀÄ.        
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2015 ಕಲಂ 279 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ :- ದಿನಾಂಕ 09/08/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ತೋಟಯ್ಯ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಹುರಸಗುಂಡಗಿ ವಯ 25 ಸಾಃ ಬಿದರಾಣಿ ತಾಃ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 187/2015 ಕಲಂ 279 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2015 PÀ®A:107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:09/08/2015gÀAzÀÄ 3¦JªÀiïPÉÌ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀ½î¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÀ°AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnPÉÆmÁÖUÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäzÀgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀħA¢zÀÄÝJ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzÀ°AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.108gÀ d«Ää£À°è£À 9JPÀgÉ 19UÀÄAmÉ d«Ää£À ¥Á°UÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ ªÀÄzÀ°AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ CrªÉ¥Àà vÀAzÉ zÀ¸ÀÛ¥Àà ºÀjd£À, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CrªÉ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÁ¬Ä ªÀÄgÀUÀªÀé ªÀiÁzÀgÀ, zÀ¸ÀÛ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀÄvÀÄÛ §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¹Û ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2015 PÀ®A:107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:09/08/2015gÀAzÀÄ 3¦JªÀiïPÉÌ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀ½î¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÀ°AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnPÉÆmÁÖUÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäzÀgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀħA¢zÀÄÝJ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzÀ°AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.108gÀ d«Ää£À°è£À 9JPÀgÉ 19UÀÄAmÉ d«Ää£À ¥Á°UÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ ªÀÄzÀ°AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ CrªÉ¥Àà vÀAzÉ zÀ¸ÀÛ¥Àà ºÀjd£À, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ CrªÉ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÁ¬Ä ªÀÄgÀUÀªÀé ªÀiÁzÀgÀ, zÀ¸ÀÛ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀÄvÀÄÛ §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¹Û ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 09/08/2015 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ  E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁzÀ¯ï gÉÊ¸ï «Ä¯ï EAqÀ¹ÖçAiÀįï JjAiÀiÁ §AzÀ½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ  4750/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ,  DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2015 PÀ®A: MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5),  And U/S 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 J.JA.PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ C°è¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï  ºÀwÛgÀ  JgÀqÀÄ mÁåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ D mÁæöåPïÖç£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖçgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. 1) KA-33, T-5132,  mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° £ÀA. KA-33, T-5725 2) KA-33, T-7323,  mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° £ÀA. KA-17, T-1321 £ÉÃzÀÄÝ CAvÁ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ mÁæöåPïÖç ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2015 PÀ®A: 354, 323, 448, 504, 506(2) ¸ÀA 34L¦¹ :- ದಿ: 09/08/15 ರಂದು 6.00 ಪಿಎಮ್‌‌ಕ್ಕೆ ಪಿಸಿ 354 ರವರು ಹುಣಸಗಿ ಸಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನಂ 50/2015 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡೆಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಣ್ಣ ಹೂಗಾರ ಸಾ|| ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಇವರು ದಿ: 01/07/2015 ರಂದು ಮಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 73/2 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಡಲಿ ತೋರಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದು. ಸದರಿ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 97/2015 ಕಲಂ: 354, 323, 448, 504, 506 (2) ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2015 ಕಲಂ.324,504,506,354, 307 ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ:09/08/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಜಿಜಿ ಶಹಾಪೂರ ದಿಂದ ೆಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಮದ ಮೇರೆಗೆ 11.00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಹೋಗಿ 11.15 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಮದ ದಿನಾಂಕ:10/08/2015 ರಂದು 00.15 ವರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರೆಪ್ಪ ಹೊಸ್ಕೇರಿ ಸಾ|| ಚಾಮುಂಡೆಶ್ವರಿ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಿವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇಂದರೆ, ನಾನು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಮಗಳಿದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಈಗ ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಭಾಸ ನೇಲೋಗಿ ಸಾ|| ನೇಲೋಗಿ ಹಾ|| || ಗೋಗಿ(ಕೆ) ಈತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಈ ಮೋದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಈಗ ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಾದ  ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಗುರಪ್ಪ ಈತನು ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆಮತ್ತು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ ಬೇಡಿರಿ ಅಂತ ಬುದ್ದಿ ಹೆಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ನಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಲು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮತ್ತ ಅವಳ ಇಬ್ಬರೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಈಗ ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಗುರಪ್ಪ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಅತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸು ನಾನು ಇನ್ನೋಮ್ಮೆ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೇಳಿದನು ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನೀನ್ನ ಜೋತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳುಹಿಸುವದಿಲ್ಲ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ತಗೆದು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಸುಮ್ಮನಾದನು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 09/08/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕರೆಪ್ಪ ಮಗಳು ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ಮೂವರು ಕುಳಿತಾಗ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಗುರಪ್ಪ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏಲೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವದಿಲ್ಲ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತ ಕೋಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡತಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವನ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಡಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳು ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಎಡ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಭುಜದ ಹತ್ತಿರ, ಎಡ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಬಲ ಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಕೋಡಲಿಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಹೋಡೆಯುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ನನಗೂ ಕೂಡಾ ಟೋಂಕದ ಕೇಳಗಡೆ ಕೋಡಲಿಯಿಂದ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ದಬ್ಬಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕರೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಾದ 1) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಖಂಡಪ್ಪ ಜೈನಾಪೂರ ಸಾ|| ತಳವಾರ ಓಣಿ ಶಹಾಪೂರ 2) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಭಿಮರಾಯ ನಾಶಿ ಸಾ|| ಚಾಮುಂಡೆಶ್ವರಿ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಮೂವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು.     ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನಗೆ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ಇವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೋಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಗುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಭಾಸ ನೇಲೋಗಿ ಸಾ|| ಗೋಗಿ(ಕೆ) ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 188/2015 ಕಲಂ.324,504,506,354, 307 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!