Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2015Yadgir District Reported Crimes 

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2015 PÀ®A. 454, 457, 380,L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 15/08/2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JAPÉÌ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà dAiÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít PÀȶ C¢üPÁj gÉÊvÀ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ªÀqÀUÉÃgÁ vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/08/2015 gÀAzÀÄ zÀéeÁgÉÆúÀt PÀÄjvÀÄ ¨É½UÉÎ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ªÀqÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÉÆÖÃgÀ gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÉ¨ï PÁåªÀÄgÁ C.Q.1,093-00 gÀÆ. 2) MAzÀÄ ¨Áæqï ¨ÁåAqï UÉÃlªÉà C.Q.2,722-00 gÀÆ. 3) MAzÀÄ §AiÉÆêÉÄnæPï rªÉʸï C.Q.4370-00 gÀÆ.4) MAzÀÄ ªÀÄgÀÆ EAZï ¦æAlgï C.Q.12,291-00 gÀÆ.5) yãï PÁåAl («vï ºÀZï.¦ ªÀiÁ¤lgï ) C.Q. 28,678-00 gÀÆ 6)JgÀqÀÄ mÁ姯Émï C.Q.36,872-00 7) MA§vÀÄÛ ¹Ã®Ø ¯Éqï ¨Áålj C.Q.45,909-00gÀÆ MlÄÖ 1,31,935-00 gÀÆ QªÀÄwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 15/08/2015 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ »A¢£À QlQAiÀÄ gÁqï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.   ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀªÀAvÉ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.117/2015 PÀ®A.454, 457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2015 PÀ®A MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5),  And U/S 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 15/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ NgÀÄAZÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À  JgÀqÀÄ mÁåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ mÁæöåPïÖçUÀ¼À£ÀÄß  ¤°è¹ D mÁæöåPïÖçUÀ¼À£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖçgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, 1) mÁæöåPÀÖgï  engine No.S337A54985 CHESSI No.MEA 629A1CF2041717 mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è 2)   mÁæöåPÀÖgï £ÀA. KA-33,T-8252 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° £ÀA. EgÀĪÀÅ¢®è DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛV®è. DgÉÆævÀgÀÄ  NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JgÀqÀÄ mÁæöåPïÖç ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!