Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 05-08-2015 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄzÀ°è  NgÀÄAZÁ gÉÆÃr£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ  DvÀ¤UÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 490 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 05-08-2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄzÀ°è  NgÀÄAZÁ gÉÆÃr£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ  DvÀ¤UÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 720 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2015 ಕಲಂ 427.430. ಐ,ಪಿಸಿ 55 ಕೆಐ ಆಕ್ಟ:- ದಿನಾಂಕ 05/08/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಲ 05.15 ಪಿಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ    ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮಿತ್ರಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೃ,ಬಾ,,ನಿ,ನಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೊಷಣೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ-12 ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ ತಾ|| ಶಹಾಪೂರ  ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಗಿ  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮಿತ್ರಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು  ಹತ್ತಿಗೂಡುರು ದಿನಾಂಕ: 03/08/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪನಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಂತಗೌಡ ರವರು ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 9 ರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 26, 27 ಮತ್ತು 28 ರ ಔಟಲೇಟಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಂದ್ರ ರೈತರು ದಿನಾಂಕ:01/08/2015 ರಿಂದ 03/08/2015 ರ ಮದ್ಯದ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೃ,ಬಾ,,ನಿ,ನಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೊಷಣೆ ವಿಭಾಗ ಖಾನಾಪೂರ ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾನ್ಯರವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನದೀಕೃತವಾಗಿ ಕಾಲುವೆ ಔಟಲೇಟಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮುಂದುವರೆದು ಚೈನೇಜ 20.62 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ (ಐಪಿ ಸೈಡ) 22.63 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ (ಐಪಿ ಸೈಡ) ಮತ್ತು 22.69 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ (ಎಸ್ ಆರ್ ಸೈಡ) ರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಕಾಲುವೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಸಾವೂರ, ಬೀರನೂರ, ಕೋಳ್ಳುರ, ಮದರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ರೈತರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:05/08/2015 ರಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯರವರು ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಸಂ. 9 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 26, 27 ಮತ್ತು 28 ರ ಔಟಲೇಟಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಓಡೆದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 186/2015 ಕಲಂ 427.430 ,ಪಿಸಿ ಮತ್ತು 55 ಕೆ ಐ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು                                          
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2015 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 04/08/2015 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ZÉ£ÀÆßgÀ PÁæ¸ï  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ºÉZï.¹-92, 14 ¦.¹ 293, 322 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 630=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:05/08/2015gÀAzÀÄ 1¦JªÀiïPÉÌ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀ½î¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnPÉÆmÁÖUÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäzÀgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀħA¢zÀÄÝJ£ÉAzÀgÉ ºÉÆgÀnÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.279 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝ zÁjAiÀÄ£ÀÄß §AzÀªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀÄvÀÄÛ §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¹Û ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2015 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:05/08/2015gÀAzÀÄ 1¦JªÀiïPÉÌ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀ½î¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnPÉÆmÁÖUÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäzÀgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀħA¢zÀÄÝJ£ÉAzÀgÉ ºÉÆgÀnÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.279 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝ zÁjAiÀÄ£ÀÄß §AzÀªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀÄvÀÄÛ §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¹Û ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!