Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2015Yadgir District Reported CrimesPÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2015 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :- ¦ügÁå¢zÁgÀ£À 3£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ:16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ 2014-15 £Éà ¸Á°£À°è J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ D ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è 2 «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥sÉïÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀjÃPÉë ¦üÃeï PÀlÖ®Ä 300 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè F ªÀÄÄAZÉ JgÀqÀÄ ¸Áj EzÉ jÃw ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¹QÌgÀÄvÁÛ£É F ¨Áj ºÉÆÃV 4 wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄwÛvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2015 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  
   
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 254/2015 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :- ಮಾನ್ಯರವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾಸು) ಯಾದಗೀರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆನೆಂದರೆ, 2013 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ. 18/09/2013 ರಂದು 10 ದಿನಗಳ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೈಲಾಪೂರ ಅಗಸಿಯ ಕಲಾಲವಾಡಿ ಗಣೇಶ ತರುಣ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಗಣೇಶ ತರುಣ ಸಂಘದ ಅಪರಾದ ವರಿದಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ರಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ಗಣೆಶ ಮೇರವಣಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ  ಹೈ- ವ್ಯಾಲೂಮ ಸೌಂಡ ಬಾಕ್ಸ (ಡಿ.ಜೆ) ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಂತಾ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಡಿ.ಜೆ ಹಚ್ಚಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗಣೇಶದ ಪಧಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ಗಾಂದಿ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬೇಳಗಿನ ಜಾವ 03-00 ಘಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಗುಂಪು ಸೇರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತತೆಗೆ ಬಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ.172/2014 ಕಲಂ. 141,143,341,147,149 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                         ಸದರಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಜನರು ಈ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಾತಭಂಗ ಮಾಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಂಬಿ ಹೆಬ್ಬಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಮನೋಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ನನ್ನದ್ದು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 254/2015 ಕಲಂ.107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2015 PÀ®A 20 J£ï.r.¦.J¸ï AiÀiÁPÀÖ 1985 :- ¢£ÁAPÀ: 30/08/2015 gÀAzÀÄ 12.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢,¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä,d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ,E§âgÀÄ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢ K£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ UÀqÉÃzÀ ¦.J¸ï.L PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/08/2015 gÀAzÀÄ 7.30 J.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwäà §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀįÁè-ºÀzÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ©½ PÁj£À°è ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ UÁAeÁ vÀA¨ÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ºÀÄt¸ÀV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVÃgÀ gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w½¹ «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÉÝãÉAzÀgÉ,PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀjUÉ PÀgɬĹ CªÀjAzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹj CAvÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ CªÀgÀÄ 8.30 J.JªÀiï PÉÌ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀgÀÄ. oÁuÉUÉ §AzÁUÀ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀjUÉ ¨Áwäà §AzÀ ¸À®ÄªÁV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ °TvÀªÁV ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉÆAqÉ£ÀÄ.DUÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ 8.45 J.JªÀiï PÉÌ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ vÀªÀÄä fæ£À°è ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¦¹ 05,¦¹ 259 gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ 32 f 618 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 9.15 J.JªÀiï PÉÌ ªÀįÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzɪÀÅ.C°è £ÀªÀÄä DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ ¦¹ 333 gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà §Ar ¸Á|| ºÀzÀ£ÀÆgÀ 2)¤AUÀtÚ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ L£Á¥ÀÆgÀ ¸Á|| ªÀįÁè(©) EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. J®ègÀÆ PÀÆr 9.15 J.JªÀiï ¢AzÀ 9.30 J.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ ªÀįÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ©.¹.JªÀiï ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ 9.30 J.JªÀiï PÉÌ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ EArPÁ PÁgÀÄ §A¢vÀÄ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 03 r 1223 £ÉÃzÀÄÝ EvÀÄÛ.DUÀ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀj PÁj£À°è EgÀĪÀ E§âjUÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ UÉeÉmÉqï C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄä M¦àUÉ EzÉAiÉÄà CAvÁ D ªÀåQÛUÀ½UÉ PÉýzÁUÀ ZÉPï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è D PÁgÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV PÁj£À »A¢£À ²Ãn£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ PÀĽwzÀÄÝ CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÉƧâgÀ aî ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ D UÉƧâgÀ aîzÀ°è K£ÉÆà vÀÄA©zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ D aîzÀ°è UÁAeÁ vÀA¨ÁPÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ vÀÆPÀzÀ ªÀIJ£ï EzÀÄÝ CzÀjAzÀ D UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ 1 PÉf 200 UÁæªÀiï UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ CAzÁdÄ ªÀiË®å 6000-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è 100 UÁæªÀÄ£ÀµÀÄÖ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ±ÁA¥À®UÁV 2 ©½ §mÉÖAiÀÄ ¸ÀtÚ aîUÀ¼À°è ºÁQ CzÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ £ÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqɪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ TS PÀA¥À¤AiÀÄ Electronic compact scale JA§ vÀÆPÀzÀ ªÀIJ£ï ªÀÄvÀÄÛ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ 03 r 1223 £ÉÃzÀÄÝ PÀÆqÁ d¦Û¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.£ÀAvÀgÀ EªÀÅ J°èAzÀ vÀA¢¢ÝÃj J°èUÉ MAiÀÄÄåwÛ¢ÝÃj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ PÁgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ¹AzÀV vÁ®ÆQ£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÀ½îUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀįÁè ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ.DUÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1)¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃSï ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ UÁAeÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| PÀnUÁgÀ UÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄ®¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ|| 57 ªÀµÀð eÁ|| ºÀjd£À G|| PÀÆ° PÉ®¸À ºÁUÀÆ UÁAeÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¸ÁzÁå¥ÀÆgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV CªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10.00 J.JªÀiï ¢AzÀ 11.00 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹ CzÀPÉÌ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀjAzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 12.00 ¦.JªÀiï PÉÌ §A¢zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ,ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ DzÉò¹zÀÝjAzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2015 PÀ®A 20 J£ï.r.¦.J¸ï.AiÀiÁPÀÖ 1985 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2015 PÀ®A  279  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 30/08/20145 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ ¯Áj £ÀA:1) J.¦-28/n.J-4088 2) J¦-28/n©-6338 ªÀÄvÀÄÛ 3) J.¦-23/ªÉÊ-005 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ UÀAqÁAvÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀħ£Éß zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁ¬ÄzÉ :- ¢£ÁAPÀ:30/08/2015gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉÆævÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr F §UÉÎ 4.30 ¦JªÀiï ¢AzÀ 5.30 ¦JªÀiïzÀªÀgÉUÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ. 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/2015 PÀ®A:379.L.¦.¹.¸ÀAUÀqÀ 21(1)21(2)21(3)21(4) JªÀiï ,JªÀiï,r Dgï PÁAiÉÄÝ :- 30/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6-00.J JªÀiï PÉÌ .AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï n,N.PÀbÀj gÀ¸ÀÛAiÀĪÉÆ®PÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è DPÀæªÀiÁªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄî ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ,RavÀ ªÀiÁ»Ãw §A¢zÀÝjAzÀ ²æêÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥Án¯ï,¦J¸ïÀ,L & «gÉñÀ PÀgÀrØ UÀÄqÀØ  ¦,L.r.¹.L.©. ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆV,¸ÀªÀÄAiÀÄ 6-15 JªÀiï PÉ ,¸ÀĪÀiÁjUÉ ,avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÁ£À¨Á¸ÉÆÌñÁ¯ÉAiÀÄ gÀ¸ÀÛAiÉÄ,ªÉÆ®PÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ §gÀwÛzÁÝUÁ Dgï,n,N, D¦ü¸ï ªÀÄÄAzÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©ÃlÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¹°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV,1)PÉJ.33.nJ.5520.læöå° £ÀA,PÉJ.33.nJ.1781.£ÉÃzÀÝgÀ NrºÉÆzÀ  qÉæöʪÀgÀ ºÉøÀgÀÄ ®PÀëªÀÄt vÀAzÉ GªÀįÁèZÀªÀít ¸Á:ªÀÄÄzÁß¼À vÁAqÀ.2)mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA,PÉJ.33.nJ3504,EzÀÄÝ,Nr ºÉÆzÀ qÉæöʪÀgÀ ºÉøÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÁªÀiï zÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: NgÀÄtÂa vÁAqÀ CAvÀ PÉý UÉÆvÁÛVzÀÄÝ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ,C,Q.2.®PÀë gÉÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ& ªÀÄgÀ½£À C.Q.400.gÉÆ ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀ ¥Àr¹ ºÉÆr NzÀÝ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,255/2015 PÀ®A 379.L.¦.¹.¸ÀAUÀqÀ 21(1)21(2)21(3)21(4) JªÀiï ,JªÀiï,r Dgï PÁAiÉÄÝ CqÀAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!