Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 216/2015 PÀ®A. 323,324,354,504 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ; 28/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:30 ¦ JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁ¼ÀzÀ ²æà ªÀÄw ¥ÉæëĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð, eÁw|| ®A¨ÁtÂ, G|| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á|| ±À²zsÀgÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ £ÀªÀÄä »A¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ©üêÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ½UÉ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè J¸ÉzÁUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ PÀ®Äè ºÉÆrwAiÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ PɼÀUÉ E½zÀÄ £À£ÀUÉÀ ¨ÉÆøÀr, gÀAr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, £À£Àß CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ JqÀPÉÌ ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV UÀÄ¢Ý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á°AiÀÄ°è JwÛ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è CªÀ£À ªÀÄUÀ ¥Á¥ÀÄ §AzÀªÀ£É £À£ÀUÉ C¯Éè ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ  §®Q£À ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è CªÀ£À ºÉAqÀw PÀ«vÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ eÉÆUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. DUÀ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV agÁqÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CªÀjAzÀ ©r¹zÀgÀÄ, £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆj£À jªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ DVgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.
    ¢£ÁAPÀ: 03/08/2015 gÀAzÀÄ 07:10 J JªÀiï PÉÌ ¸ÀÄRzÉêÀ  J J¸ï L AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ jªÀÄì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉæëļÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ZÀªÁít ¸Á|| ±À²zsÀgÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2015 PÀ®A. 323,324,354,504 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 02-08-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀªÀ½ £Án ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ ªÀiÁåj(§zÀÄ) ¸À®ÄPɬÄAzÀ PÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ K ZÉÆÃzÀÄ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É F §zÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸À®ÄPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj£À M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À: JzÀgÀÄzÁgÀgÀÄ d¯Á¯ï ªÉÆúÀ¯ÁèzÀ°ègÀĪÀ 1) ªÀÄ£É D¹Û £ÀA: 5-1-120/©, 2) 5-1-85 ºÀ¼ÉzÀÄ 5-1-120 ºÉƸÀzÀÄ ºÁUÀÆ 3) 5-1-102 ºÉƸÀzÀÄ, 5-1-73 ºÀ¼ÉzÀÄ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr KjAiÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ KjAiÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀGAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A:107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À: JzÀgÀÄzÁgÀgÀÄ d¯Á¯ï ªÉÆúÀ¯ÁèzÀ°ègÀĪÀ 1) ªÀÄ£É D¹Û £ÀA: 5-1-120/©, 2) 5-1-85 ºÀ¼ÉzÀÄ 5-1-120 ºÉƸÀzÀÄ ºÁUÀÆ 3) 5-1-102 ºÉƸÀzÀÄ, 5-1-73 ºÀ¼ÉzÀÄ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr KjAiÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ KjAiÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀGAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A:107 ¹Dg惡  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À: JzÀgÀÄzÁgÀgÀÄ zÉêÀgÀUÉÆãÁ® ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 69/1  £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA§AzÀªÁV ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÉÆA¢UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr KjAiÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ F §UÉÎ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄUÉÃgÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄĨÁgÀPï CºÀäzï £ÀUÀ£ÀÆj ¸Á: zÀÄ®¥ÉÃl ªÉÆúÀ¯Áè wªÀiÁä¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ KjAiÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀGAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A:107 ¹Dg惡  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À: JzÀgÀÄzÁgÀgÀÄ zÉêÀgÀUÉÆãÁ® ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 69/1  £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA§AzÀªÁV UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ F §UÉÎ C§ÄÝ® RÄzÀÄݸï vÀAzÉ CºÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: gÀAUÀA¥ÉÃoÀ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀGAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A:107 ¹Dg惡  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2015 PÀ®A: 145 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À: ªÁUÀtUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 174/2 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀAUÀªÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀQî¥ÀàUËqÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ PÀÆqÁ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ KPÀ¸Á® ºÀgÁdÄ PÉÆÃj ¥ÀvÀæ §gÉzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è PÀ®A: 145 ¹Dg惡  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2015 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :-  ¢£ÁAPÀ: 03/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸À¹ ªÀÄrUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀrªÀÄnÖ PÁåA¥ï-ªÀÄAVºÁ¼À gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÀÄqÀØPÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ K£À¯Éà CAvÁ ¦ügÁå¢UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âjUÀÆ CªÁZÀåªÁV eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ, gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015 PÀ®A, 323,324,504,506 ,¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è fêÀgÀV vÁ®ÆQ£À E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è 3 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ vÀªÀÄä£ÁzÀ CA¨ÉæñÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ 4000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÉÆ®¢AzÀ ºÀt §A¢gÀÄvÀÛªÉ. ¨ÁåAQ¤AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ vÀªÀÄä¤UÉ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ PÉÆqÀ®Ä UÉÆÃV ¨ÁåAQ¤AzÀ ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-08-2015 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ, PÀÄqÀ¢AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2015 PÀ®A, 323,324,326,504,506 ,¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :-  ¢£ÁAPÀ: 03/08/2015 gÀAzÀÄ 8 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ, ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäÃ, £ÁUÀ¥Àà EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!