Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2015Yadgir District Reported Crimes 

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2015 279, 338, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ:23/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀPÉÌÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ-ºÀÄt¸ÀV ªÀÄÄRå gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄt¸ÀV PÀqɬÄAzÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-33. ºÉZï.8760 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ-wrØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÁ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ vɯÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV §¯ÁUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖV, ¨ÉÆêÉÇõÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÁr ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr UÁAiÀļÀÄ«UÉ CAzÉà G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ DAiÀÄıï D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥ÀæeÉÕ §AzÀ £ÀAvÀgÀ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁzÀÄ, EA¢£ÀªÀgÀUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥ÀæeÉÕ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝPÉÌ qÁPÀÖjUÉ ºÉý JA.J¯ï.¹ ªÀiÁr¹ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ. 
    ¢£ÁAPÀ:26/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¥ÀÄeÁj EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ  ¥ÀÆeÁj ¸Á:§®±ÉnÖºÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢:23/08/2015 gÀAzÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÄeÁj ¸Á:§®±ÉnÖºÁ¼À FvÀ¤UÉ ¤£Éß ¢:25/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁPÀÖgÀÄ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ¨É¼ÁUÁ« D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÀwÛj E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ vÉÆÃj¸ÀªÀµÀÄÖ ºÀt«¯Áè CAvÁ ºÉý ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉUÉ «gÀÄzÀݪÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÁ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À HgÁzÀ ºÀÄ®PÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:26/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A.304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÉâü¹PÉÆAqÀÄ F ²ÃWÀæªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2015 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ 26/08/2015 gÀAzÀÄ  12:30 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 52 ªÀµÀð, eÁ|| §ÄqÀÎ dAUÀªÀÄ, G|| PÀÆ°PÉ®¸À,  ¸Á|| ªÀiÁvÁ ªÀiÁtÂPÉñÀéj £ÀUÀgÀ, ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆnÖ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 18 ªÀµÀð, G|| PÀÆ°PÉ®¸À, eÁ|| §ÄqÀÎ dAUÀªÀÄ ¸Á|| ªÀiÁvÁ ªÀiÁtÂPÉñÀéj £ÀUÀgÀ, ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/08/2015 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ  ¸ÀªÀÄAiÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 ¦ JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EªÀwÛUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä §AzsÀÄ §¼ÀUÀzÀ°è «ZÁj¹zÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. zÀAiÀiÁªÀiÁr vÁªÀÅ zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä PÀ¼ÀPÀ½ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 26/08/2015 gÀAzÀÄ 12:30 ¦ JªÀiï PÉÌ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 248/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

   

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2015 PÀ®A 323,324,325,504,506 s¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26-08-2015 gÀAzÀÄ 11-30 Jü.JªÀiï PÉÌ  ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÉÆA¢UÉ AiÀÄgÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢üÃAiÀÄ ºÉÆîzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ GzÀ⫹zÀÝ ºÉÆîzÀ ªÀiÁåjAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ©r¹j CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¦ügÁå¢ü CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±À«zÉ.
 PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2015 PÀ®A: 498(J), 302 L¦¹ ¸ÀA: 34 L¦¹ :- ²æêÀÄw CAdļÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¼Àî½ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÉÆÃræºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ §gÀªÀÄtÚ EvÀ¤UÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAdļÁ GA¨ÁPÉUÉ JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAdļÁ GA¨ÁPÉUÉ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä J®ègÀÆ PÀÆr ²æêÀÄw CAdļÀ FPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2015 8:30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉƦvÀgÀÄ J®ègÀÆ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §§ðgÀªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ¨ÁAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ºÁQ CªÀ¼Éà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÆr¢zÁÝ¼É JAzÀÄ PÉA¨sÁ« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ DPÉAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2015 ಕಲಂ. 279.338.304() ಐಪಿಸಿ  ಸಹಿತ 189 .ಎಂ.ವಿ.ಯಾಕ್ಟ್ :- ದಿನಾಂಕ 27/08/2015  ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಅವಡಿ ಸಾ|| ಕನ್ಯಾಕೊಳ್ಳುರು  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ   ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  27/08/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  08.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಫ್ರಭು ತಂದೆ ಅಯ್ಯಾಪ್ಪ  ಕೆಲಸದ ನಿಮತ್ಯ ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 36 ಎಲ್ 5906  ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ   ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಣ್ಣ  ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಈತನೊಂದಿಗೆ  ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ   ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ  ಟಿಪ್ಪರ  ನಂ ಕೆ ಎ 32 ಬಿ9197 ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು  ಅತೀ ವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಹಾಫುರ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತದ್ದ ಫ್ರಭು  ಸೈಕಲ ಮೋಟರ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ   ಫ್ರಭು ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ತೆಲೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸೈಕಲ್  ಆತನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕುಳಿತದ್ದ ಅಂಬಣ್ಣ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು   ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ  ಅವರಿಗೆ ಉಫಚಾರ ಕುರಿತು  ಶಹಾಫುರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು  ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ಮೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕತ್ಸ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ  ಸೂಚಿಸಿದಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ತೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು  ಸುಮಾರು 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟದ್ದು  ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿದ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೆಕಂತ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  195/2015 279.338.304(ಎ) ಸಂ  187 ಐ,ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2015ಕಲಂ143,147,447,323,324,307,354,504
,506 ಸಂ.149  .ಪಿ.ಸಿ :- ದಿನಾಂಕ:27/08/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.20 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ-424 ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಮಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಜಿಂಗೇರ ಸಾ|| ನಾಲ್ವಡಗಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಿಸಿ-424 ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 14.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.196/2015 ಕಲಂ.143,147,447,323,324,307,354,504,506, ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2015 279 ಐಪಿಸಿ  :- ದಿನಾಂಕ:27/08/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 20.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೆಶ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಂದಗಲ್ ಸಾ|| ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ|| ಲಿಂಗಸೂರ ಿವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:25/08/2015 ರಂದು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಸರ ಜೀಪ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 5386 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:26/08/2015 ರಂದು ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಪೂರ ಸುರಪೂರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ದೇವದುರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಗ ೆದುರುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಐಚರ ಟೆಂಪು ನಂ.ಕೆಎ-52 4227 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮಿಂದಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ವಾಹನ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೋಸರ ವಾಹನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಿನ್ನೊಂದು ಐಚರ ಟೆಂಪು ನಂ.ಕೆಎ-40 8080 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಸದರಿ ವಾಹನಕ್ಕೆದ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದನು. ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣೀಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ವಗೈರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.197/2015 ಕಲಂ.279 ಐಪಿಸಿ  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2015 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 27/08/2015 gÀAzÀÄ 08:15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: ME4JC36CAC8398793 EAf£ï £ÀA: JC36E-2620044 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁUÀtUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÁUÀtUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁæöåPÀÖgï rQÌ¥Àr¹zÀ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀAiÀiÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ UÀÄqÀØPÁ¬Ä EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀiÁ¼À¥Àà EªÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÀÄwÛUÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2015 PÀ®A: 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 27/08/2015 ರಂದು 07:30 ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಳಿಯನಾದ ಬಸವರಾಜ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಸವರಾ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಬಸವರಾಜ ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತೆನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸ, ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!