Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2015 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ 11:00 J JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¼ÀÄ s²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ²gÀUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ’; 38 ªÀµÀð, eÁ; ªÀiÁ¢UÁ, G; ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á; CA¨sÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ CªÀiÁ¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 03:00 ¦ JªÀiï PÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà §Æ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ CA¨ÉæñÀ, ±ÀgÀtÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ K£À¯É ±ÀAPÀgÉ, J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ, DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ±ÀAPÀgÉ CAvÁ KPÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛj ±ÀAPÀgÀ CAvÁ PÀgɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄ ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CA¨ÉæñÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQzÀ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ¨É¤ßUÉ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ±ÀgÀtÄ EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÉÄ EzÀÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÀA§A¢PÀ ªÀÄgÀ°AUÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ CªÀiÁä¥À°è E§âgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼É FUÀ G½¢Ýj E£ÉÆߪÉÄä £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ 11:00 J JªÀiï PÉÌ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 245/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1), 21(2), 21(3), 21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ  18:30 ¦ JªÀiï PÉÌ ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå  ¦.J¸ï.L (C«) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16:45 ¦ JªÀiï PÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦. J¸ï. L C¥ÀgÁzÀ «¨sÁUÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 45 gÀ« gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1)¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ 2) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÉ E © PÁélgÀ¸ï gÀ¸ÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ 16:45  ¦ JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀUÀ¯Á¥ÀÆgÀ£À ªÀÄ®ètÚUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ J 32 n 9854 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ J 32 n 9855 C|| Q|| 1 ®PÀë 50¸Á«gÀ gÀÆ; ªÀÄgÀ¼ÀÄ C||Q|| 200 gÀÆ¥Á¬Ä EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 16:45 ¦ JªÀiï ¢AzÀ 17:45 ¦ JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 18:30 ¦ JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ 18:30 ¦ JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 247/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1), 21(2), 21(3), 21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

   

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2015 PÀ®A.78 (3)PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:28-08-2015 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L   gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2015 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ZÀPÀæPÀmÁÖzÀ ºÀwÛgÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzɺÀ¸À£À¸Á§ £Á®ªÁgÀ  ¸Á: ±ÀAw£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§ÀgÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: UÁA¢ZËPÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84.50 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.236 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 1580/- gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt  JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ï EªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:25-08-2015 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2015 PÀ®A 78 (iii)PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

  
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2015 PÀ®AB 279, 337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25.08.2015 gÀAzÀÄ 2.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃj ªÀAiÀÄ; 36 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G; PÉ.J-36- J-2012 §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¥Àæw ¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ.24.08.2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-36 J-2012 £ÉÃzÀæ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¢AzÀ §Æ¢ vÀÄA©¹ £À£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DzÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ «PÀl¸ÁUÀgÀ ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj bÀvÀæ¸Á® vÁ; aAZÉÆý f¯Éè PÀ®§ÄgÀVUÉ  vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.24.08.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ ªÉÆèÉÊ®UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ 24.08.2015 gÀAzÀÄ 7.50 ¦.JªÀiï.¢AzÀ  8.00 ¦.JªÀiï. ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® -ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ¯Áj vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¨sÁj ªÁºÀ£À ¥sÉÆÃPÀ¸ï ºÁQPÉÆAqÀÄ JzÀÄjUÉ §A¢zÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä §Æ¢ mÁåAPÀgÀ  ¯Áj qÉæöʪÀgÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¢QÌ£À §¢UÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀè¨ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¯Áj G¯ÁÖ DV ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁzÀ  §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25.08.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä qÉæöʪÀgÀ£À C®PÀëvÀ£À¢AzÁV §Æ¢ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß JzÀÄjUÉ §AzÀ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ ¥sÉÆÃPÀ¸ï ¤AzÁV, JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛ PÁtzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ vÀ£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß §®UÀqÉ §¢AiÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ wgÀÄV¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è  ©½¹zÀÄÝ CzÀjAzÁV £À£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©zÀÄÝ ¯Áj mÁåAPÀgÀ 10 UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄRªÀiÁr ¸ÀA¥ÀÆtð §Æ¢ mÁåAPÀgÀ ¯Áj dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ aPÀÌ ¥ÉmÁÖV vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ vÉgÀaz UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð£À PÀtÂÚUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj £À£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄjUÉ §AzÀ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀzÀ ¥sÉÆÃPÀ¸ï ¤AzÁV ¤AAiÀÄvÀæt vÀ¦à £À£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ©Ã½Ã¹ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð dRAUÉƽ¹zÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DzÉ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ; 30ªÀµÀÀð, eÁ.¥Àj²µÀÖ eÁw, G; ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á;ºÉƸÀÆgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ¤ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉý UÀtQÃPÀj¸ÀzÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.120/2015 PÀ®A.279,337 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2015 ಕಲಂ . 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2000 :- ದಿನಾಂಕ:25/08/215 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅಜಮೋದ್ಧೀನ್ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಭೀಸಾಬ ಕಪೂರ ವಯಾ: 32 ವರ್ಷ ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾ: ಮುಸ್ಲೀಂ ನಂ: 19-19 ಸಾ: ವಿದ್ಯಾನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು  ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, " ಆಕ್ಷಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಶಹಾಪೂರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ಖಾತೆ ಇದ್ದರು ಅದರ ನಂ: 911010060818430 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಖಾತೆಗೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ ಇದ್ದು ಅದರ ನಂ: 5296150004801101 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ.
          ಹಿಗೀದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 23/08/2015 ರಂದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ: 9916202013 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಬೈಲ ನಂಬರ +917547852159 ನೇದ್ದರ ಮೂಲಕ 3-40 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ ಬೆಂಗಳೂರನಿಂದ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡುವದಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎಟಿಎಂ 16 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೋಬೈಲ್ ನಂಬರ 9916202013 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಟ್ಟ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದು ರವಿವಾರ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮ್ಯಾನೆಜರ ರವರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ 5 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 100090=00 ರೂ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 2491=24 ರೂ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಒಟ್ಟು 97599=00 ರೂ ಮೋಸದಿಂದ ಇ-ಸಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಳದುಹೋಗಿತ್ತು.
     ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇ-ಶಾಪೀಂಗ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 97599=00 ರೂ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಲಪಟಾಯಿಸಿದವರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿಂದ ಇಂದು ದಿ:25/08/2015 ರಂದು 07-30 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿಯರ್ಾದಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ" ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 194/2015 ಕಲಂ. 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2000 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.   

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2015 PÀ®A: 341,323,325, 504,506 ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀìtÚUËqÀÄæ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ CAvÁ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ  §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2015 PÀ®A, 420 ,¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :-    ¢£ÁAPÀ: 22/04/2015 jAzÀ ¢: 27/05/2015 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉƦvÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ¯ï ¨sÁPÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ¸ÁºÀÄ EªÀgÀ  62 QéAl® 15 PÉ.f C:Q:2,79,675/- gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ 2)  zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¥sÉÆêÀÄÄ a£ÁßgÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ 91 QéAl® 10 PÉ.f  C;Q: 4,95,450/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ  80 QéAl® 60 PÉ.f C:Q:3,62,700/-gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA.PÉJ-39/5817 £ÉÃzÀÝgÀ°è 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À a£ÁßgÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ  72 QéAl® 95 PÉ.f C:Q: 3,28, 275/- gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï-63 J-2690 £ÉÃzÀÝgÀ°è, ºÁUÀÆ UÉÆÃV ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ 4) gÁdÄ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¥ÀgÀvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ  93 QéAl® 35 PÉ.f C:Q: 4,20, 075/-gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉJ-32 J-3799 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ  86 QéAl® 30 PÉ.f C:Q: 3, 88, 350/-gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï-63 J-2690 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5) ±ÀAPÀgÀ vÀA/ ¨ÉÆÃdÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ  79 QéAl® 60 PÉ.f C:Q: 3,58,200/-gÀÆ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¯Áj.£ÀA. PÉJ-22 J-3799 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ ªÉíéæeï, ¨ÉÆÃgÀÄPÁ ¥ÀªÀgÀ PÁ¥ÉÆÃðgɵÀ£ï ºÀwÛgÀ UÉÆÃVAiÀÄ°è ºÀwÛ ¯ÉÆÃqÀ PÁmÁ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ ºÀwÛAiÀÄ CAzÁdÄ 566 QéAl¯ï 5 PÉ,f ºÀwÛ CAzÁdÄ  MlÄÖ 26,31725/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁr ºÀt PÉÆqÀzÉ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÉ MAzÀÄ ªÁgÀ ©lÄÖ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁgÀ ©lÄÖ ªÀÄvÉÛà ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÀgÉ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £ÁrzÀÄÝ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr ºÀtPÉÆqÀzÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!