Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2015Yadgir District Reported Crimes 

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 18,19/08/2015 gÀAzÀÄ  gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâgÀ MAzÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß MlÄÖ C.Q.12,000/-gÀÆ QªÀÄwÛ£À PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀªÀAvÉ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.122/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2015 PÀ®A.32,34 PÉ.E DPÀÖ. :- ¢£ÁAPÀ 24/08/2015 gÀAzÀÄ 11.00 J.JªÀiï.PÉÌ UÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁÀuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥À°è PÁæ¸À UÉÃl ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ PÀdÓ¥Àà ¦¹-30, zÁªÀ¯ï ¸Á§ ¦¹-23 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀq PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-33, f-113 £ÉÃzÀÝgÀ°è a£ÁßPÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥À°è PÁæ¸À UÉÃmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV VqÀzÀ ªÀÄgÉUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆAqɪÀÅ. DUÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÄ MAzÉÆAzÀÄ  zÉÆqÀØ UÉƧâgÀzÀ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥À°è PÁæ¸À¤AzÀ a£ÁßPÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß  PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀzÉÃgɸÁ§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ zÀ¥sÉÃzÀgÀ ªÀ:65 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: a£ÀßPÁgÀ vÁ: f: AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ JgÀqÀ£ÉÃAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀ¯Á® ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ: PÀ¯Á® G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: a£ÀßPÁgÀ vÁ:f: AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ F JgÀqÀÄ aîUÀ¼À°è K£ÀÄ EzÉ CAvÀ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ MAzÉÆAzÀÄ UÉƧâgÀzÀ aîzÀ°è 15 °ÃlgÀ£À JgÀqÉgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ  ¸ÉÃA¢AiÀÄ ¥ÁPÉlUÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ.  ¥Àj²°¹ £ÉÆqÀ¯ÁV JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ UÉƧâgÀ aîUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ aîzÀ°è 15 °ÃlgÀ£À JgÀqÉgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ  ¸ÉÃA¢AiÀÄ ¥ÁPÉlUÀ®Ä MlÄÖ 4 ¸ÉA¢üAiÀÄ ¥ÁPÉmï UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 60 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢Ý¢j CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀzÀ vɯAUÁÀt gÁdåzÀ ¨ÉÊgÁªÀÄPÉÆAqÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ °ÃljUÉ 16 gÀÆ zÀAvÉ MlÄÖ- 60 °ÃlgÀ vÀA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ MlÄÖ. 960=00gÀÆ ¤Ãr vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß CzÀð °ÃlgÀ£À aPÀÌ aPÀÌ ¥ÁPÉÃl ªÀiÁr MAzÀÄ ¥ÁPÉÃlUÉ 10-00 gÀÆ zÀAvÉ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1)¸ÀzÀgÀ ¸ÉÃA¢üÀAiÀÄ£ÀÄß  vÀdÕgÀ ¥ÀjPÉëUÁV 4 ¸ÉÃA¢üAiÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉlUÀ½AzÀ ¸Àé®à-¸Àé®à ±ÁA¥À® vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ  °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®£À°è ¸ÀAUÀ滹 CzÀPÉÌ ©½ §mÉÖ¬ÄAzÀ ¨Ál¯ï £À ¨Á¬ÄUÉ zÁgÀ¢AzÀ PÀnÖ ²® ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¸À»AiÀÄļÀî ¥ÀAZÀgÀ  aÃn CAn¹ ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ., 4 ¥ÁPÉÃlUÀ¼À°èzÀÝ  ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ZÉ°è £Á±À ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.2).¸ÀzÀgÀ 4 SÁ° ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÁPÉlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3). JgÀqÀÄ UÉƧâgÀ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ aÃn CAn¹ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄä vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

   

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2015 PÀ®A:279, 338 L¦¹ :- £Á£ÀÄ ©®Ä£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ±ÁAw¯Á® gÁoÉÆÃqÀ, ªÀ:23ªÀµÀð, d;®A¨ÁtÂ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀiÁgÀ£Á¼À vÁAqÁ, vÁ:¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ £Á£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ.EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:24/08/2015gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ UÁ° ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀgï UÁ° ºÁQPÉÆAqÀÄ eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á«UÉ ºÉÆÃV UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAPÀÑgï wzÀÝ®Ä UÁågÉÃdzÀ°è ºÁQ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß »A¢QÌ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á« PÀqɬÄAzÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á:ªÀiÁgÀ£Á¼À vÁAqÁ FvÀ¤UÉ rQÌ¥ÀqɹzÀÄÝ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ dĪÀÄätÚ PÁ¼ÀUÀÄAr ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ E¢ÝgÀĪÀÅ¢®è ZÉ¹ì £ÀA.ME4JC589MDT013877 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ gÁoÉÆÃqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆÃqÉPÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛV D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÝ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ±ÁAw¨Á¬Ä, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlPÉÌ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄ®Äè vÀAzÉ dĪÀÄätÚ PÁ¼ÀUÀÄAr ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA.ME4JC589MDT013877£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä»¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà¤UÉ rQÌ¥ÀqɹzÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.

  
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A.498(J), 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹. :- ದಿನಾಂಕ 24-08-15 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ. ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದವೆ ಮಾಡಿದ  ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಅವಳನ್ನು ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 15-7-15  ರಂದು ಆಶನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವದು ಬಡಿಯುವದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ  ಅವಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನೋಟರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಮೋಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ಅವಳ ಜೊತೆ 4-5 ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಂಡನ ಮಾಡಿದಿ ನೀನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದು ದಿನಾಂಕ 21-08-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 0100 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಎಡ ಕೈಯಿಂದ ಗಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಲ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಅವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಎದೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೀರೆ ಎತ್ತಿ ತೊಡೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವಳು ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೂದಲು ಹಿಡುದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಸದರಿಯವಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳು ಯಾರಿಗಾದರು ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು  ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!