Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 242/2015 PÀ®A. 420,463,471,465 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 21-08-2015 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ qÁ:¸ÀwñÀ ©.¦.vÉÆÃlUÁjPÉ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ f¯Áè¥ÀAZÁAiÀÄvÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  PÀA¥ÀÆålgÀ mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀªÉÄðAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ D¥ÀgÉÃlgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¢. ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:£ÁAiÀÄ̯ï vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ J£ï.ºÉZï.JªÀiï.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ SÁvÉ ¸ÀASÉå 31317887822 £ÉzÀÝgÀ ZÉPï £ÀA.561337 ¢£ÁAPÀ:07-08-2015 gÀÆ.4,50,000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀbÉjAiÀÄ C®ªÀiÁj¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¸ÀªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉÆÃlUÁjPÉ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ªÉƺÀgÀÄ ºÁQ CªÀgÀ £ÀPÀ°¸À»AiÀÄ£ÀÄß ºÀ¹gÀÄ ¥É¤ß¤AzÀ ªÀiÁr CzÀgÀ PɼÀUÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV F PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁj C¢üPÁj ¥Àæ.zÀ.¸À..gÀªÀgÀ aPÀÌ gÀÄdĪÀ£ÀÄß ¤Ã° ¥É¤ß¤AzÀ ºÁQ CzÀgÀ eÉÆvÉ ZÉPï °¸ÀÖ,¨ÁåAPï NZÀgÀ¸À» £ÀPÀ®Ä ¸À»UÀ¼À£ÀÄß ºÁQ DvÀ£À ºÀwÛg¸ÀAA§A¢PÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉÆ£ÀUÉÃgÁ FvÀ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 1)ªÀiÁ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà J£ÀÄߪÀªÀ£À ºÉ¸Àj£À RvÉ £ÀA.30265985356 £ÉÃzÀÝPÉÌ 2,25,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀªÀÄzÉ ©üªÀÄtÚ vÁvÀ¼ÀUÉÃgÁ J£ÀÄߪÀªÀ ºÉ¸Àj£À SÁvÉ £ÀA.32573517662 £ÉÃzÀÝPÉÌ 2,25,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 4,50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀĪÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¢.ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£À«gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄdgÀÄV¹j CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.242/2015 PÀ®A. 420,463,471,465 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/2015 PÀ®A 78 (3), PÉ.¦. CPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 21/08/2015 gÀAzÀÄ 02-00¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉ ªÀÄÆ®Ä DgÉÆævÀgÉÆÃA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆÃlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÀ, ¢£ÁAPÀ 21/08/2015 gÀAzÀÄ 12-15 ¦JªÀiï PÉÌ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ZÁ®ÄPÀå ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ, dÆeÁl DqÀÄvÀÛzÁgÉ CAvÁ  RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.L r.¹.L.© ²æà KUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ºÉZï.¹-100, ZÀAzÀæPÁAvÀ ¦¹-90 , JºÉZï.¹-14 gÀªÀgÉÆêÀÄ¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄÃAiÀiÁ ddÓgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ÀÄ £ÀA PÉ.J-33 f-115 £ÉÃzÀÝgÀ°è  oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃV12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĨsÁµÀZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆÃAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ CªÀ¤AzÀ 21,040/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄlPÁ aÃn , ¨Á¯ï ¥É£Àß 2) ²æäªÁ¸ vÀAzÉ AiÀÄ®ªÀÄÄAzÀ ªÀAiÀiÁ//30 EªÀjAzÀ 2110/- gÀÆ. ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£Àß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆÃAqÀÄ 12-45 ¦.JªÀiï jAzÀ 01-45 ¦.JªÀiï ªÀgÀUÉ d¦Û ¥ÀAªÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀÄƮģÉÆÃA¢UÉ DgÉÆævÀgÉÆÃA¢UÉ oÁuÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A78(3) PÉ.¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆ«¹zÉ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉà UÀÄ£Éß £ÀA 241/2015 PÀ®A:78(3)PÉ.¦.CPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ

   

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2015 PÀ®A 96 PÉ.¦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 21/08/2015 ರಂದು ರಾತ್ತಿ 08.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ. ತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಡಿಗೇರ ಪಿಎಸ್,ಐ (ಅವಿ) ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯೆಕ್ತಿಗಳು  ಮತ್ತು ವರದಿ  ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾರಂಶ ವೆನಂದರೆ       ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಾಳಪ್ಪ ಎಂ ಬಡಿಗೇರ ಪಿಎಸ್ಐ(ಅವಿ) ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವರದಿ ಕೋಡುವದೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 21/08/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ  ಸಂಗಡ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಿಸಿ 311 ರವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಪಿಎಂ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ದಿಬ್ಬಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪರಿಚಿತ  ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಗೈಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ 8-15 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಪ್ರತಪ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೈಜವಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನೈಜವಾದ ಹೆಸರು ಈ ರಿತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯವನು 1) ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಹಯ್ಯಾಳಕರ್ ವಯ|| 25 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ|| ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಗುತ್ತಿ ಪೇಠ ಶಹಾಪೂರ.  ಎರಡನೆಯವನು 2) ಪರಷುರಾಮ ತಂ/ ಚಂದ್ರಾಮ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ವಯ|| 27 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ|| ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಗುತ್ತಿಪೇಠ ಶಹಾಪೂರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದು ಸದರಿಯವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಸದರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ  ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಿಡಿದು  8-30 ಪಿ,ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾ ವರದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  192/2015 ಕಲಂ 96 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2015 PÀ®A 78(III) PÉ.¦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 20-08-2015 ರಂದು 6 ಪಿಎಮ್ಮ  ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಬರೆಯುತಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೊಪಿ ಹಣಮಂತು ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಲ್ಲೋರ್  ಸಾ|| ಕೂಡ್ಲೂರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 750/- ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ನಾನ್ ಕಾಗ್ನಜೇಬಲ್ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾದಿಶರಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂದು 9ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸೈಧಾಪೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 126/15 ಕಲಂ 78(III) K.P. ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!