Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2015Yadgir District Reported Crimes
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2015 PÀ®A: 143, 147, 447, 323, 324, 354, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:01/08/2015 gÀAzÀÄ 03.30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîªÀ£ÀÄß °fUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆîªÀ£ÀÄß °fUÉ ºÁQzÀ CªÀgÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ°PÉÌ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr  ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ , PÁ°¤AzÀ NzÀÄÝ , ©vÀÛ£ÉUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ  §ÄPÀÌ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®PÉÌ §AzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÁgÀzsÀ.

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2015 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 02/08/2015 ರಂದು 2-15 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಾಹೇಬರು  ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮಾನಂದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೇಟ  ಜೂಜಾಟ  ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 12-30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಾರೋಪಿತರು ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 14280-00 ರೂ ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ೆಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 54/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2015 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 02/08/2015 gÀAzÀÄ 03.00 ¦JªÀiïPÉÌ ¦J¸ïL ¸ÁºÉçjUÉ ºÀzÀ£ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¦¹ 05, 333, 259 gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà, CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á|| E§âgÀÆ PÉA¨sÁ« EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥ï£À°è ºÀzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 06 d£À zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ 03.30 ¦JªÀiïPÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MlÄÖ 4760/- gÀH £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 06 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, 06 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÀÄ¥Àqɹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2015 PÀ®: 87 Pɦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.     


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!