Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2015Yadgir District Reported Crimes 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:-16-08-2015 gÀAzÀÄ 5 ¦JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è UÉÆñÁ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ dÆeÁl zÁ½ ªÀiÁr 10 d£À DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß J®ègÀ ºÀwÛgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀ ºÀt 9520/- ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ DzÉò¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¹zÀÝtÚ ºÉZï.¹ 01 ¸ÉÊzsÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2015 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 16/08/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಆಕಳು ಆರೋಪಿತನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಂಬಿನ್ ಇವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮೇವು ತಿಂದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2015 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 16/08/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿತರ ಆಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುನಃ ಮೇಲ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದವರೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ನಮ್ಮ ಆಕಳನ್ನು ಬೇಕಂತನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೇಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಏನ ಶೆಂಟಾ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳತ್ತಿರಿ ಕಿತ್ತಕೋರಿ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.


©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2015 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 16/08/15 gÀAzÀÄ 4-15 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀÄtZÀ¥Àà AiÀÄgÀUÉÆüÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁgÀéd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 3150/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2015 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 16/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÁ¸ÀÖ¯ï  ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÀ®zÀ° AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.2220 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁ£ÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2015 PÀ®A 110(E &f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ºÀwÛPÀÄt UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èè M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ, ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀؤAvÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ , ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ EzÁÝUÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ »ÃUÉ ©lÖ°è WÉÆÃgÀ PÀÈvÀå J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2015 PÀ®A 454 380 L,¦,¹ :- ¢£ÁAPÀ 17/08/2015   gÀAzÀÄ  09:15 J JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ±À²zsÀgÀ ªÀÄÄzÀÎ¯ï ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ, G|| J£ï E PÉ J¸ï Dgï n ¹ r«d£À D¦üøï£À°è J¸ïrJ PÉ®¸À, ¸Á||¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÁ||ªÀ|| agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 17/08/2015 gÀAzÀÄ 5:15 J JªÀiï PÉÌ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ  ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ 06:00 J JªÀiï zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉgÉ¢vÀÄÛ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁj vÉgÉ¢zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) JgÀqÀÄ ªÀgÉ vÉÆÃ¯É vÁ½ ZÉÊ£ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 62,500 gÀÆ, 2) JgÀqÀĪÀgÉ vÉÆÃ¯É PÉʧ½ C||Q|| 62,500 gÀÆ,3) ªÀÄÆgÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 10 UÁæªÀÄ C||Q|| 25,000 gÀÆ, 4) 4 eÉÆÃqÀÄ Q« N¯É 10 UÁæªÀÄ C||Q|| 25,000 gÀÆ, 5) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï 2 vÉÆÃ¯É C||Q|| 50,000 gÀÆ, 6) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï MAzÀÄ vÉÆÃ¯É 25,000 gÀÆ, 7) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÀiï £ÀA 9448880703, L JªÀiï « £ÀA 354647050422187 EzÀgÀ C|| Q|| 2500, gÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ ¥Áå£À PÁqÀð, NmgÀ Lr PÁqÀð, DzsÁgÀ PÁqÀð »ÃUÉ MlÄÖ 10 vÉÆð §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ 2,52,500 gÀÆ ( JgÀqÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ ) QªÀÄävÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ 17/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:15 J JªÀiï ¢AzÀ 06:00 J JªÀiï zÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà £ÀPÀ° Qð¬ÄAzÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁj ¯ÁPï EgÀ¯ÁgÀzÀÄ £ÉÆÃr C®ªÀiÁj vÉgÉzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉgÉzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 230/2015 PÀ®A 454,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2015 PÀ®A.143,498(J)323,324,504,
¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:17-08-2015 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æêÀÄw £ÀÆgÀ ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ U˸À SÁ¢ ¸Á: qÀ©ÃgÀ PÁ¯ÉÆÃt AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÉÝãÀAzÀgÉ £À£ÀUÉ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ  qÀ©ÃgÀPÁ¯ÉÆäAiÀÄ U˸À vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ FvÀ¤UÉ £À£Àß CPÀÌ C«ÄãÁ JA§ÄªÀªÀ½UÉ £À£Àß UÀAqÀ£À CtÚ £ÀªÁd J£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ  ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¨ÉÊvÀÄ® ªÀĺÀ® ¥ÀAPÀë£ÀºÁ®zÀ°è ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ  £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ  £À£ÀUÉ PËlÄA©PÀªÁV vÉÆAzÀgÉPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¥sÉÆãÀªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄJAzÀÄ PÀgÁgÀĪÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀªÀÄä CvÉÛ gɺɪÀiÁ£À ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ±ÀªÀıÀÄ E§âgÀÆ ¢£Á®Ä vÀAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ »AiÀiÁ½¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤A¢¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ £À£Àß ºÀAqÀ£ÀƸÀ»vÀ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¢£Á®Ä £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤A¢¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £À£Àß CvÉÛ gÀ»ªÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ¤ÃªÀÅ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ K£ÀÆ MqÀªÉ §AUÁgÀ vÀA¢®è FUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §jæ CAvÁ ¢£Á®Ä ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý PÀ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ JµÉÖà vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÆ ¸À»vÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉÝ£ÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ £À£ÀߣÀÄß  £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ ¸À»vÀ £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:17-08-2015 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ  £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ U˸À ,ªÀiÁªÀ ±ÀªÀıÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀSÁ¢æ CvÉÛ gÀ»ªÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ SÁ¢æ, £Á¢¤ U˹AiÀiÁ vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸À»vÀ PÉý®è. ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É. £ÀªÀÄä CvÉÛ gÀ»ªÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ«  £É®PÉÌ zÀ©âgÀÄvÁ£É. CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À £À£Àß ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁÝgÉ. ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ £À£ÀUÉ ªÀģɩlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. D¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß CPÀÌ C«ÄãÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £ÀªÁd SÁ¢æ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀĪÀÄmÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ PËlÄA©PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£À£É £ÀA.131/2015 PÀ®A.143,498(J)323,324,504,¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2015 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 17/08/2015 gÀAzÀÄ  06:00 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà C.£À© vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀÄ ¸Á§ §A¢ü¸Á§ ªÀAiÀiÁ| 70 ªÀµÀð, G|| UËArPÉ®¸À, ¸Á|| vÀÄ£ÀÆßgÀ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10:00 J JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁr HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀiÁzÀVj §¸ÁÖöåArUÉ §AzÀÄ ¸À£ÀßwÛ §¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 02:00 ¦ JªÀiï UÉ d£À UÀzÀÝ®°è £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÀ먀 GAmÁV £À£Àß Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ §¹ì£À°è ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÀqÉ E½zÀÄ  ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ¹UÀ°®è ¸ÀzÀj ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì ªÉƨÉʯï EJªÀiïL £ÀA 911351207168217 ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA JPÀì 287 ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÀiï £ÀA 8496095579 EzÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ 5000 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ.
          PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉAiÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 231/2015 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 233/2015 PÀ®A. 323,324,504 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:17-08-2015 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ±ÀªÀıÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ SÁ¢æ ¸Á: qÀ©ÃgÀ PÁ¯ÉÆÃt AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÉÝãÀAzÀgÉ £À£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀªÁd ªÀÄvÀÄ U˸À EªÀj§âjUÉ vÀĪÀÄPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ  ªÀĺÉçƧ C° @ UÀÄAlÆgÀ ªÀi˯Á FvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C«ÄãÁ ¨ÉÃUÀA. ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆgÀ ¥ÁwêÀiÁ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. E§âgÀÆ ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÉà FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CªÀgÉÆA¢UÉ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ £ÀªÁd FvÀ£ÀÆ PÀÆqÁ ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁVzÁÝ£É. ¸ÀzÀj £À£Àß ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉÆlÖgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:17-08-2015 gÀAzÀÄ 2-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀgÁj CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw gÀ»ÃªÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ £ÀªÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÁÝgÉÉ CAvÁ w½¹zÀPÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä C°è £À£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÁd FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ ¥Á®ÄPÉÆqÀÄ CAvÁ £À£Àß ºÉAqÀw gÀ»ÃªÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ªÉĺÉgÀĤ߸Á ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÁ°UÉ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.£À£Àß ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÁzÀ C«ÄãÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃgÀ¥ÁwêÀiÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ gÀAr a£Á° CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ vÁ¬Ä C°ÃªÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺɨÉÆç° EªÀ¼ÀÄ § AzÀÄ CªÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ £À£ÀUÉÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr¬Äj CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ¼É. C¯Éèà EzÀÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ U˸À E§âgÀÆ ©r¹PÉÆArgÀÄvÉÛêÉ.

£À£Àß ºÉAqÀw gÀ»ÃªÀiÁ¨ÉÃUÀA ,£À£Àß vÁ¬Ä ªÉĺÀgÀĤ߸Á EªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ  UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/2015 PÀ®A. 323,324,504 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!