Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2015Yadgir District Reported Crimes 

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2015 PÀ®A 4(1A), 21,22. MMRD ACT & 379 IPC :- ದಿನಾಂಕ. 13-08-2015 ರಂದು 5.30 ಪಿ.ಎಮ್.ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರುಮಠಕಲ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಪಾಳಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ಯಾದಗಿರ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಕುರಿತು  ಕುರಿತು ಗುಂಜನೂರ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮೊದಲನೇಯದವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ವ|| 22 ವರ್ಷ ಜಾ|| ರೆಡ್ಡಿ ಉ|| ಡ್ರೈವರ ಸಾ|| ದುಗನೂರ ತಾ|| ಸೇಡಂ ಹಾ|||| ನಾಣಾಪೂರ ಗುರುಮಠಕಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಈತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮಾಲಿಕನಾದ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ನಾಣಾಪೂರ ಗುರುಮಠಕಲ ಇವರ ಜಾನ್ ಡಿಯರ ಟ್ರಾಕ್ಟ ಇಂಜನ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ.ಎ 3820 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ 3821. ನಂತರ ಎರಡನೇಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರದವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತನ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮುಕಡಿ ವ|| 30 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಪ.ಜಾತಿ ಉ|| ಡ್ರೈವರ ಸಾ|| ಹರಿಜನವಾಡಾ ಗುರುಮಠಕಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಂಜನ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ.ಎ 2640 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ.ಎ 2031 ಮೂರನೇಯದವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ವ|| 32 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ|| ಡ್ರ್ರೈವರ ಸಾ|| ಬೋರಬಂಡಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಂಜನ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ.ಎ 5529 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ.ಎ 5530. ನಾಲ್ಕನೇಯದವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಶೀವರಾಮ ವ|| 23 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಲಂಬಾಣಿ ಉ|| ಡ್ರೈವರ ಸಾ|| ಪೆದುರಪಾಡ(ಟಿ.ಎಸ್) ಹಾ|||| ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ತಾ||ಜಿ|| ಯಾದಗಿರ ಮಾಲಿಕನಾದ ತಿಪ್ಯಾ ತಂದೆ ದೇವ್ಯಾ ಠಾಠೋಡ ಇವರ ಮಹೇಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಂಜನ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ.ಎ 3648 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಟಿ.ಎ 3649 ಸದರಿ 4 ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಮರಳನ್ನು ಗೋಪಾಳಪೂರ ಸಿಮಾಂತರದ ದೇವಪ್ಪ ಈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪಗೆ 500/- ರೂ ಪಾಯಿಯಂತೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಮಠಕಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಂದು ಟ್ರಿಪಗೆ 2000/- ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜದನ ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳತನದಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ನಾಲಕ್ಉ ಟ್ರಾಕರಗಳ ಮೇಲೆ  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ..
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2015 PÀ®A 323,324 PC :- ¢£ÁAPÀ: 13-08-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV P˽AiÀÄ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzsÉ D±À¥Àà PÁå±ÁégÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ DªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ vÉPÉÌ PÀÄ¹Û ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ JwÛ £É®PÉÌ ºÁQ C¯Éèà ©¢ÝzÀÝ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹  :- ¢£ÁAPÀ 14/08/2015 gÀAzÀÄ 09: 30 J JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¢AzÀ JªÀiï J¯ï ¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 09:15 J JªÀiï PÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÁºÁ¸ÀgÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ|| 12 ªÀµÀð EªÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj UÀAqÀ ²æÃgÁªÀÄ®Ä ªÀAiÀiÁ|| 36 ªÀµÀð, G|| ºÉʸÀÆ̯ï nÃZÀgÀ J¯ÉíÃj ¸Á|| C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÁ|| ªÀ|| agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ªÀÄUÀ ZÁºÁ¸ÀgÁªÀÄ JA¢£ÀAvÉ  ¢£Á®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/08/2015 09:00 J JªÀiï PÉÌ Dgï JªÀiï J¸ï ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É AiÀiÁzÀVjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 09:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 09:15 J JªÀiï PÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀªÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ DVzÁÝ£É CAvÁ PÉý £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¸ÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä 09:00 J JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦Ã¸ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ CA¨sÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§âgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÁgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É £À£ÀUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ PɼÀUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ. JqÀUÁ®Ä »A§¢ ºÀwÛgÀ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ »A¢£À vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄÄ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ±ÉÊ£ï PÉ J 33 J¯ï 8585 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CPÀâgÀ CAvÁ ºÉý UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁæ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 14/08/2015 gÀAzÀÄ 10:30 J JªÀiï PÉÌ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA  228/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2015 PÀ®A 498 (J), 323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 14/08/2015 gÀAzÀÄ 05:30 ¦ JªÀiï PÉÌ  ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ K£ÉAzÀgÉ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ «dAiÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ||25 ªÀµÀð, eÁ|| ®A¨ÁtÂ, G|| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á|| gÉʯÉéà PÁél¸Àð AiÀiÁzÀVjgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ K£ÉAzÀgÉ 2009 £Éà ¸Á°£À°è £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ «dAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á® ZÀªÁít JA§ªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À£ÀUÉ 2 ºÉtÄÚ 1 UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ FUÀ 5 wAUÀ¼À UÀ©üðt EgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÁA¢ £ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ¨ÉÆA¨Á¬ÄAiÀÄ°è PÀÆqÀ EgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 11/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÁA¢£ÀUÀgÀ vÁAqÀzÀ°è ªÀÄgɪÀÄä zÉêÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä CvÉÛ, ªÀiÁªÀ UÀAqÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ «dAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á® EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ªÀÄÄRPÉÌ, PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä CvÉÛ ®aѨÁ¬Ä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÉÆÃw¯Á® EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÆøÀr, gÀAr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ E®èAiÉÄà ©¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤Ã£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉ CAf E°èAiÀĪÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÉÝãÀÄ. CzÉà jÃw  £À£ÀUÉ CªÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ vÁ½PÀPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝãÀÄ. ªÀÄvÉÛ £À£ÀUÉ ¢£ÁAPÀ 14/08/2015 gÀAzÀÄ 08:00 J JªÀiï PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 229/2015 PÀ®A 498 (J), 323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.       

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2015 ಕಲಂ. 427,430 ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ. 55 ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಿಗೇಶನ ಆಕ್ಟ್ :- ದಿನಾಂಕ:14/08/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 16.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಮಿತ್ರಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೃ.ಭಾ.ಜ,ನಿ.ನಿ ಶಶಾಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಂ.12 ಹತ್ತಿಗುಡುರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 190/2015 ಕಲಂ. 427,430 ಸಂ.149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ. 55 ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಿಗೇಶನ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2015 ಕಲಂ 279 337 .338 .ಪಿ.ಸಿ :- ದಿನಾಂಕ 14/08/2015 ರಂದು 5.45  ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಜಿ ಜಿ ಹೆಚ್ ಶಹಾಪೂರ ಎಮ್ ಎಲ್,ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ  ಮಾಹಿತಿ  ಬಂದ ಮೇರಿಗೆ  6.00 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಜಿ,ಜಿ ಹೆಚ್  ಶಹಾಪೂರ ಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು  ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಳು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ   ಹೊಸಮನಿ  ಸಾ|| ಹಳಿಸಗರ ಶಹಾಫುರ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 14/08/2015 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಲ 04.45 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಬಂದಿಯಾದ ರಾಜು ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಓಣಿಯ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಹೊಸ್ಮನಿ ಈತನ ಹೊಸ ಹೆಚ್.ಎಫ್ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ್ದು, ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಂದು ಅಮಾವಾಸೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಭೀ.ಗುಡಿ ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ಧರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಜು ಈತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಫುರ  ಬೀ ಗುಡಿ  ಮುಖ್ಯರ ರಸ್ತೆಯ  ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗಶ್ವರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ  ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-33 ಕ್ಯು-6058 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂ/ ಪ್ರಭು ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಲಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಮೋ/ಸೈ ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 191/2015 ಕಲಂ 279 337 338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2015 PÀ®A 323,504,506,306 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 14/08/15 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß EzÀÆÝj£À°èAiÉÄà DgÉÆæ PÀȵÀÚ¥Àà£À ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/08/15 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà FvÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÈzÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÁQzÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ CAf vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/08/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr G¥À[ZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀ£ÀPÀ¥Àà£À ¸Á«UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁQzÀ fêÀ¨sÀAiÀĪÉà PÁgÀt CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2015 PÀ®A 323,504,506,306 ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!