Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2015 PÀ®A 324,504 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:11-08-2015 gÀAzÀÄ 7-30 ¦ü.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦ügÁå¢üAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±À«zÉ.
  
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2015 PÀ®A 323.325,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-08-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CzÉà eÁåUÀzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è  dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦ügÁå¢üÃUÉ §rUɬÄAzÀ  ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±À«zÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2015 PÀ®A: 2 gÁµÀÖç zsÀéd CªÀªÀiÁ£À vÀqÉ PÁAiÉÄÝ1971 :- ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ 4.00 ¦.JªÀiï PÉÌ CfðzÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀ G|| PÀgÀªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ ¸Á|| CUÀwÃxÀð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,£Á£ÀÄ CVß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£ÀUÉ PÀgÀªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀgÀ ªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ(©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï) PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CVß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è MlÄÖ 17 d£ÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è M§âgÀÄ ¦rN,3 d£ÀgÀÄ ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 13 d£ÀgÀÄ ¥ÀA¥ï D¥ÀgÉÃlgÀ ºÁUÀÆ ¹¥Á¬Ä CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ.»ÃVzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥Àæw¤vÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÁµÀÖç zsÀédªÀ£ÀÄß DgÉÆúÀt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ CVß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀÆqÁ ¥Àæw¤vÀå gÁµÀÖç zsÀédªÀ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ DgÉÆúÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ CªÀgÉÆúÀt ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ 17 d£À PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ°è M§âgÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÆZÀ¨Á¼À ¸Á|| CVß EªÀjUÉ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¹zÀÝjAzÀ CªÀgÉà £ÉgÀªÉÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄîĸÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.DzÀgÉ FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦rN gÀªÀgÀÄ PÁ¬Ä¯É gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ªÀ»¹gÀĪÀÅ¢®è.¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹PÉƼÀî®Ä PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ »jAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀ£ÁzÀ PÁgÀt PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ PÉ®¸À £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ.»ÃVzÀÄÝ JA¢£ÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 11/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ CVß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹zÀ zsÀédªÀ£ÀÄß DgÉÆúÀt ªÀiÁrzÀÄÝ D zsÀédªÀÅ UÁ½UÉ ºÉÆ°UÉ ©aÑ ºÀj¢zÀÄÝ EzÀjAzÁV gÁµÀÖçzsÀédPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ.PÁgÀt gÁµÀÖç zsÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr gÁµÀÖç UËgÀªÀPÉÌ ZÀÄåw §gÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2015 PÀ®A 2 gÁµÀÖç zsÀéd CªÀªÀiÁ£À vÀqÉ PÁAiÉÄÝ 1971 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1), 21(2), 21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ 07:00 ¦ JªÀiï PÉÌ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦L «gÉñÀ PÀgÀr r¹© J¸ï ¦ D¦üÃ¸ï £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ r¹© ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï ¹ 117, 122 ¦¹368 gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀ, ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ºÉƸÀ½î PÀqɬÄAzÀ 2 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ J 33 n J 2887, mÁæ° £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà §qÁæªÀÄ£ÀªÀg CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. 2) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 33 n J 0114 £ÉÃzÀÝ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå PÁ¼É£ÀªÀgÀ ¸Á|| §½ZÀPÀæ ¸ÀzÀj CªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ mÁæ°UÉ £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 07:15 ¦ JªÀiï ¢AzÀ 08:15 gÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä, DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 08:30 ¦ JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 21(1), 21(2), 21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ 08:30 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦ J¸ï L (PÁ¸ÀÆ) oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 226/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1), 21(2), 21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2015 PÀ®A: 468,420,471,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 12.08.2015 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À Cfð ¹éÃPÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¨Á§Ä ªÉƸÀ¼É ¸Á|| ®QëöäãÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà CA©UÀgÀ ²PÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¥sÉæAqïì £ÀÆåVæÃ£ï ¹n ¥Áèmï ¹ÌëģÀ PÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ AiÀiÁzÀVj CA©PÁ ¦æAnAUï ¥Éæ¸ï ªÀiÁ°PÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ F PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÄ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV JgÀqÀÄ ¹ÌëģÀ PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¦æAnAUï ¥Éæ¸À£À°è PÁqÀÄð ¦æAmï ªÀiÁr¹zÀÄÝ vÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀÄzÁgÀgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä CªÀ£À ºÉ¸Àj£À ¦æAmï ªÀiÁrj CAvÁ ºÉý £À£Àß ºÀwÛgÀ PÁqÀÄð ºÁUÀÆ gÀ²Ã¢ ¦æAmï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CWÁvÀUÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀjUÉ F jÃwAiÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ CªÀjUÉ £À£ÀUÉ ¸Àj §gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ EªÀj§âgÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ M¥Àà¢zÀÝgÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è PÁ® ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄfêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr F ¥Áèmï ¹ÌëÄUÉ M¥ÀÄà E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß Dl £ÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ. FUÀ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀ¯Éèà F »AzÉ ¸ÀļÀÄî PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¦æAmï ºÁQ¹ d£ÀjUÉ ¥Áèmï ¹ÌêÀiï JAzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ°ªÀiÁr F ¹ÌêÀiï gÀ«PÀĪÀiÁgÀ JA¨ÁvÀ£ÀzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶֹ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥Áèl ¹ÌêÀiï £Á£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè. vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉ §AzÀgÉ £À£Àß ºÁPÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ CA©PÁ ¦æAnAUï ¥Éæ¸ï£À°è gÀ²Ã¢ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¦æAmï ªÀiÁr¹ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀļÀÄ zÁR¯É ¸Àȶֹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ d£ÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ°ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁr CzÀ£ÀÄß £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁQ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ. F jÃwAiÀiÁV 100 PÀÆÌ d£ÀjUÀÆ ºÁUÀÆ £À£ÀUÀÆ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀÝ®èzÉ £À£ÀUÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶֹ vÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjzÀÄÝ F jÃw jAiÀįï J¸ÉÖÃmï zÀAAzÉ ªÀiÁr d£ÀjUÉ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ²PÀëPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2015 PÀ®A: 468,420,471,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2015 PÀ®A 353, 504, 506 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 12-08-2015 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ a£ÁßPÁgÀzÀ°è  UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÃ¼É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà AiÀįÉíÃj ¸Á|| a£ÁßPÁgÀ FvÀ£ÀÄ KPÁKQ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÀÄVÎ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À ¦.r.N ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀë ºÁUÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ DªÁZÀÑ  ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄzÀÝ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ, ¤Ã£ÀÄ KPÉ E°è «ÄÃnAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛ JzÉÝüÀÄ £Á¼É¬ÄAzÀ E°èUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆgÀ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®èjUÀÄ E°è KPÉ §A¢¢ÝÃj ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á¼É ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉƯɪÀiÁr PÀvÀÛj¹ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä vÉÆAzÀgɪÀiÁrzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2015 PÀ®A 110(E &f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ C¨ÉâvÀĪÀÄPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èè M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ, ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀؤAvÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ , ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ EzÁÝUÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ »ÃUÉ ©lÖ°è WÉÆÃgÀ PÀÈvÀå J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 41[r] 102 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgï ¦.J¸ï.L[¹] gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ° ¦.¹ 155 E§âgÀÆ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 04-30 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀߣÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw ªÀÄvÀÄÛ J°è Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÀ «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©ÃlÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ £ÀzÁ¥ï ¸ÁB ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-36-eÉ-9036 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÉÝ£É vÁªÀÅ £À£Àß eÉÆvÉ §AzÀgÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAbÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 10 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦ügÁ墠 ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 41[r] 102 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

::: ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgï ¦.J¸ï.L[¹] gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ° ¦.¹ 155 E§âgÀÆ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/08/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 04-30 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀߣÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯Áw ªÀÄvÀÄÛ J°è Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÀ «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©ÃlÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ £ÀzÁ¥ï ¸ÁB ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-36-eÉ-9036 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÉÝ£É vÁªÀÅ £À£Àß eÉÆvÉ §AzÀgÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAbÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 10 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ««gÀ F PÉüÀV£ÀAwzÉ1] »gÉÆà PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ £ÀA PÉJ-33-PÉ-2974 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ENG NO HA10FJCHG86709 CHESSI NO MBLHA10ALCHG7187  . 2] ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA PÉJ-37-gÉhÄqï-1091  ENG NO HA01EJEHA39461 CHESSI NO MBLHA01AMEHA75640 3] §eÁeï ¥À®ìgï 150 ¹.¹ ¹®égÀ §tÚzÀÄÝ £ÀA PÉJ-33-ºÉZï-7047 ENG Nm DHGBTK52365 CHESSI NO MD2DHDHZZTCK68037 4] »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA PÉJ-28-E©-0195 ENG NO HA10EJCHJ17722  CHESSI NO MBLHA10AMCHJ28366 5] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è EAf£ï £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ ªÉÄÃ¯É dfÓzÀÝjAzÀ  £ÀA§gÀ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢®è 6] ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï  £ÀA PÉJ-25- Dgï- 8736 ENG    NO 01M21M30494 CHESSI NO MBLHA01ELBGF39120 7] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ºÉZï.J¥ï r®PÀì PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀÄÝ £ÀA§gÀ PÉJ-28-E©-8242 ENG NO HA11EFC9HD3902 CHESSI NO MBLHA11EWC9J02086  8] »gÉÆà ºÉÆAqÁ r®PÀì ¹r £ÀA§gÀ PÉJ-35-J¸ï-2141 ENG NO HA11EA99015223 CHESSI NO MBLHA11EE99D07007 9] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï  ¹®égÀ §tÚzÀÄÝ £ÀA§gÀ PÉJ-28-Dgï-0552 ENG NO 06F15M52539 CHESSI NO 06F16C57349   ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà UÉæà PÀ®gÀ £ÀA PÉJ-36-eÉ-9036 ENG NO 02C21M42896  CHESSI NO 02D21C10740  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦ügÁ墠 ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 41[r] 102 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!