Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2015 PÀ®A MMDR Act-1957- U/S 21(1),(2),(3),(4),(4A),(5), And U/S 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 01/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 J.JA.PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §AzÀ½î ºÀ¼ÀîzÀ  ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ D mÁæöåPïÖç£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖçgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-33, n-1846 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA.PÉJ-33, n-1847  è ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C£ÀAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà¸Á;ªÀÄÄAqÀgÀV CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀÄjvÀÄ :- F PÉù£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁdgÀrØ vÀAzÉ  ªÀÄ®ègÀrØ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¸ÉAnæÃAUï PÉ®¸À ¸Á|| ºÀwÛPÀÄuÉ ºÁ° ªÀ¹Û: agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁåzÀÄzÁgÀjUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 28/07/2015 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀÄeÁvÁ 25 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÆ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁrPÉÆArzÀݪÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉAqÀw ¸ÀÄeÁvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĪÀÄvÁ PÁt°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¸À¯ÁV C°èAiÀÄÆ DPÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĪÀÄvÁ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.215/2015 PÀ®A. ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀÄjvÀÄ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ F PɼÀPÀAqÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÄeÁvÁ (ºÉAqÀw)
ªÀĪÀÄvÁ (ªÀÄUÀ¼ÀÄ)
ºÉ¸ÀgÀÄ
¸ÀÄeÁvÁ 25 ªÀµÀð
ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÀĪÀÄvÁ 2 1/2 ªÀµÀð
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
5.1 Cr JvÀÛgÀ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, PÉÆîĪÀÄÄR
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
PÉA¥ÀÄ §tÚ, UÉÆîĪÀÄÄR, 2 Cr JvÀÛgÀ
¨sÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ
¨sÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ
zsÀj¹gÀĪÀ §mÉÖ
PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ, ©½AiÀÄ NqÀ¤ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É
zsÀj¹gÀĪÀ §mÉÖ
PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ qÉæøï
§¼À¸ÀĪÀ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.
9945719733
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 01/08/15 ರಂದು 5-45 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ 12 ರವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರುಗಿಯಿಂದ ಗಾಯಾಳು ಭೀಮರಾಯ ೀತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 31/07/15 ರಂದು 9-45 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೋತಪೇಟದಿಂದ ಭೀ ಗುಡಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೋತಪೇಟ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರಿನಿಂದ ೊಂದು ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-33 ಎಮ್-4692 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿಪಡೆಯಿಸಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 53/2015 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ 187 IMV Act ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2015 PÀ®A: 406, 409, 420 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 01/08/15 ರಂದು 2.00 ಪಿಎಮ್ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸಯ್ಯ ಹಿರೆಮಠ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧೀಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಸುರಪುರ ರವರು ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ಅರ್ಜಿಯ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂಧರೆ, ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ರವರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ & ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಗ್ರಾಅಪ/708/ಗ್ರಾಅಪಂ/2014 ದಿ 27/10/2014 ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂ. ಜಪಂಯಾ/ಗ್ರಾಪಂ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/2014-15/2312 ದಿ: 17/01/15 ಪ್ರಕಾರ ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯಾದಗಿರಿ ರವರಿಗೆ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಒಂಬಡ್ಸಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಗ್ರಾ ಪಂ. ಮಲ್ಲಾ ಬಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪಿಡಿಓ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ ಇವರು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟವರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಆರ್ಜಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಹಣ 7,98,000/- ರೂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ ಯೋಜನೆ ಹಣ 13,21,478/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 21,19,478/- ರೂ.ಗಳನ್ನು 2 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ ಸ್ಟೆಟಮೆಂಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ/ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಬಿಆರ್ಜಿಎಫ್ಯೋಜನೆ ಹಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಒಟ್ಟು 21,19,478/- ರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿರುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಪಾರಸು ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸರಕಾರದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವರಾಜ ಹೊಸಮನಿ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅದ್ಯಕ್ಷರು, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಭಾರಿ ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಲ್ಲಾ  ಬಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 92/2015 ಕಲಂ: 406, 409, 420,  ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957 :- ದಿನಾಂಕ:01/08/2015 ರಂದು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಶ್ರೀಗಂಗಾಧರ ಬಿ.ಎಮ್ ಫಿ.ಐ ಶೊರಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ:01/08/2014 ರಂದು 05.00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಟಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ZËqÉñÀégÀºÁ¼À ಗ್ರಾಮದ ನದಿ ತಿರದಿಂದ ಸರಕಾರ ಯಾವುದ ರಾಜ್ಯ ದನತುಂಬದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ±É¼ÀîV ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದ್ದು MAzÀÄ ಟಿಪ್ಪರ ಹಾಗೂ 9000/- ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತಿನ ಒಟ್ಟು 12 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮರಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2015 PÀ®A: 78(111) PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:01/08/2015 gÀAzÀÄ 04.20 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÉêÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀzÀ ºÀÄt¸ÀVUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ  ªÉÄïɠ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ, d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤zÀÝ  340/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,  MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉãÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!