Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 8, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2015 PÀ®A. 107 ¹Dgï.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 08-07-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  oÁuɬÄAzÀ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ  12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ  AiÀÄgÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨Én ¤ÃrzÁUÀ C°è ¨sÁvÀzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀqÀß½î ¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA:27/30 ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄgÀUÉÆüÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA:230/C , 231/D, 231/C, 230/D ªÀÄvÀÄÛ 176/D ºÉÆîUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è  MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ §PÁÌ 2) ªÀÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ §ÄPÁÌ 3) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ §ÄPÁÌ 4) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà §ÄPÁÌ 5) ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ §ÄPÁÌ 6) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ §ÄPÁÌ 7) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå £ÀªÀ®UÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ 8) ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: J®ègÀÆ AiÀÄgÀUÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnÃð d£ÀgÁzÀ 1) ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ §ÄPÁÌ 2) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ §ÄPÁÌ  ¸Á: E§âgÀÆ AiÀÄgÀUÉÆüÀ F JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀªÉð £ÀA§j£À ºÉÆîUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ JqÀgÀÆ ¥ÁnÃð d£ÀgÀÄ M¼À M¼ÀUÉ ¥Ánð PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âgÀ fêÀ M§âgÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀ ºÀªÀtÂPÉAiÀÄ°èzÀÄÝ wêÀÈ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÀÄzÀå dUÀ¼ÀªÁV fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û¥Á¸ÀÛUÉ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ §AUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ,  DzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÀÄzÀå ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2015 354(D) 469 IPC &
66(A) INFORMATION TECHNOLOGY ACT- 2008 :- ¦gÁå¢AiÀÄÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ©.J¯ï.r.E PÁ¯ÉÃf£À°è ©.E. CAwªÀĪÀµÀð ªÁå¸ÀAUÀ dÆ£ï wAUÀ¼À°è ªÀÄÄV¹zÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è 2012£Éà ¸Á°£À°è Bharathi Bt ºÉ¸Àj£À ¥sÉÃ¸ï §ÄPï CPËAmï vÉgÉ¢zÀÄÝ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 9538558383 EzÀÄÝ ªÁmÁìöå¥ï CPËAmï EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:09/05/2015gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÁÝUÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¦gÁå¢ ¨sÁªÀavÀæªÀżÀî Bharthi Anil Nayak ºÉ¸Àj£À ¸ÀļÀÄî SÁvÉ vÉgÉzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢UÉ DPÉAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ C®èzÉà F CPËAmï¤AzÀ ¦gÁå¢ UɼÉAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ C¤¯ïgÀªÀgÀ UɼÉAiÀÄjUÉ ¥sÉæAqïì jPÉé¸ïÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ §UÉÎ w½zÀÄ vÀÀ£Àß ªÉƨÉʯï¤AzÀ ¥sÉøï§ÄPï CPËAmïUÉ ¯ÁV£ï DV Bharthi Anil Nayak ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀZÀð ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÉÆæ¥sÉʯïUÉ ¦gÁå¢ ¨sÁªÀavÀæ«zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ªÀiÁªÀ£ÁzÀ C¤¯ïgÀªÀgÀÄ F »AzÉ vÉUɬĹPÉÆArzÀÝ SÁ¸ÀV 4 ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà mÉʪÀiï¯ÉÊ£ï ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¢£ÁAPÀ:09/05/2015gÀAzÀÄ 5:09 ¦.JªÀiï.PÉÌ “Hello I’m bharathi d guy who is with me s a rouge who flirted...And used me sexually...If u people saw him kick him” JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ, CzÉà ¢£À 5:16 ¦.JªÀiï.PÉÌ “Feeling sad my bf is flat me” JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ, CzÉà ¢£À 7:32 ¦.JªÀiï.PÉÌ “Mad” JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ, CzÉà ¢£À “Happy Mothers day” JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ, F mÉʪÀiï¯ÉÊ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¹Ìçãï±Ámï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:18/05/2015gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:35 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:8861868596 jAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦gÁå¢ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 9538558383PÉÌ PÀgɪÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CzÉà £ÀA§gï¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:21/05/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:02 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr 9538558383 PÉÌ ¥sÉÆãïªÀiÁr £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀUÀĪÀÅzÀÄ, UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ±À§ÝªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀĪÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:8861868596 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lÆæPÁ®gï D¥ï£À°è ¸ÀZÀð ªÀiÁrzÁUÀ Shivu Shahapur CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:8861868596 ¤AzÀ ¦gÁå¢ ªÁmÁìöå¥ïUÉ ¢£ÁAPÀ: 09/06/2015 jAzÀ 29/06/2015 ªÀgÉUÉ ºÀ®ªÀÅ ¸À® CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹  ªÉĸÉeïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¦gÁå¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀzÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:9538214538 jAzÀ AiÀiÁgÉÆà ¦gÁå¢ ªÁmÁìöå¥ïUÉ ¢£ÁAPÀ:18/06/2015 jAzÀ 23/06/2015 ªÀgÉUÉ ºÀ®ªÀÅ ¸À® CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÉĸÉeïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:19/06/2015 gÀAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:7090412257 jAzÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 9538558383 PÉÌ PÀgɪÀiÁr vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ DPÁ±À ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 9538214538 jAzÀ £Á£Éà ªÁmïìD¥ï£À°è ªÉĸÉÃeï PÀ¼ÀÄ»¹zÉÝãÉ, £À£ÀߣÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¤£ÀUÉ DUÀ®è K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÌÃw ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ¦gÁå¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¥sÉøï§ÄPï CPËAmï vÉgÉzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ SÁ¸ÀV ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ CªÁZÀåªÁV mÉʪÀiï ¯ÉÊ£À°è §gÉzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄgÁåzÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁrzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀĪÀjUÉ PÀgɪÀiÁr ªÁmÁìöå¥ï£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÉĸÉÃeï ªÀiÁrzÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA:8861868596, 9538214538, 7090412257 gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 111/2015 PÀ®A 323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÁ¯Áå gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 60 ªÀµÀð eÁ|| ®A¨ÁtÂà G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| AiÀÄ®¸ÀwÛ vÁAqÁ EzÀÄÝ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À EªÀ£ÀÄ gÁªÀÄÄ ºÁUÀÄ gÀ« EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ PÉÆAqÁå gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) gÀ« vÀAzÉ PÉÆAqÁå gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ AiÀiÁPÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArj ºÀÄqÀÄUÀgÁV ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ vÁ¯Éä E¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ DUÀ 1) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ PÉÆAqÁå gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) gÀ« vÀAzÉ PÉÆAqÁå gÁoÉÆÃqÀ 3) PÉÆAqÁå vÀAzÉ vÀļÀeÁå gÁoÉÆÃqÀ 4) ¸ÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ PÉÆAqÁå gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| AiÀÄ®¸ÀwÛ vÁAqÁ EªÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ PÀÆr §AzÀÄ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀgÀ¸Áå ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ ªÉÆzÀ®Ä dUÀ¼À ªÀiÁrzÁÝ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÉÆÃzÀÄ ©lÄÖ £ÀªÀÄUÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É CAzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É ¤ªÀÄUÉ ¸ÀºÀ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛ gÀAr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°è gÁªÀÄÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß ©Ã¹zÁUÀ PÉÆqÀ°AiÀÄ vÀÄA§Ä £À£Àß ªÀÄÆVUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ,CzÀgÀAvÉ ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CªÀgÀ°è gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQ¹PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ §®§ÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ©r¸À®Ä §AzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÁ¯Áå EªÀjUÉ  gÀ« EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ,©r¸À®Ä §AzÀ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀjUÉ ¸ÉÆãÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAqÁå EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ JqÀUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ aÃgÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É aÃjzÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ C°èAzÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À jÃw PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¹ £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV  PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw CzÉ.

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 46/2015 PÀ®A 379.L.¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ 3&4 JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:05/07/2015 gÀAzÀÄ 12:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L. ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹.148,108,369 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛÃgÀ MªÀÄzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J.-33,n-7612 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤°è¹ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄ°Ö PÀnÖzÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ  ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß  ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÀ¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV  ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08/07/2015 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:/PÀA/¨sÀÆ«Ä/2015-16 ¢£ÁAPÀ:07/07/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¼É PÉ.JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r.PÁAiÉÄÝ 370 gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É oÀuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/2015 PÀ®A.379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,504,
506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 08/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw C¤vÁ, £À£Àß vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀÄ, vÁ¬Ä ¸ÉÆ£ÀªÀÄä, £À£Àß vÀAVAiÀÄgÁzÀ ¥ÀªÀðw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤvÁ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä gÀ« £ÁªÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ CtÚ F±ÀÄ vÀAzÉÉ ¥ÁAqÀÄ EvÀ¤UÉ zÉÆqÀØ ªÉƺÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÁ®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ K£ÀÄ DVzÉ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà PÀ°è¤AzÀ £À£Àß §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀtÚ ªÉƺÀ£À, zÉÆqÀØ ªÉƺÀ£À EªÀj§âgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ©¹ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ mÉÆAPÀPÉÌ, §®ªÀÄÄArUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄArUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, vÀAVAiÀÄgÁzÀ ¥ÁªÀðw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤvÁ, ºÉAqÀw C¤vÁ, vÀªÀÄä gÀ« EªÀjUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÁ®¥Àà, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÁ®¥Àà, GªÀiÁ vÀAzÉÉ ¥ÀÄ£Áå, zÉÆqÀØ ªÉƺÀ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, EªÀgÉ®ègÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¸ÉÆ£ÀªÀÄä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀA§¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ E£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ, £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀ£À EªÀgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr¢Ýj, E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄwzÉݪÀÅ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉ
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: - 89/2015 PÀ®A 107 ¹,Dgï.¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 08/07/2015 ರಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಬೇಡರ ಸಾ|| ದೇವನಹಳ್ಳಿ (ಅಮ್ಮಾಪೂರ) ತಾ|| || ಯಾದಗಿರಿ ಇವರು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದರ ಸಾರಾಂಶ ವೇನೆಂದರೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸವರ್ೆ ನಂ 119/ಇ ರಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಸಂಚುರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ್ದಾರೋಪಿತರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚವಂದ್ರ ಎ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಹಾಗೂ ಠಾಣಾ ಪಿಸಿ 401 ರವರು ಕೂಡ ವಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಾದಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಕೂಡ ಈಗಾಲೆ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಾದಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಲೆ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 81/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಮ್ಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ ನಡುವೆ ಅಂಭೇಡ್ಕರ ಭವನ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗವುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕುರಿತು ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 89/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಲಂ 116 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅದೆ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: - 90/2015 PÀ®A 279, 3373, 338 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 08-07-2015 ರಂದು 7.45 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುದಾರಳನ್ನು ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಆರ್‌ಜೆ-10-ಪಿ-3784 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಗುರುಮಠಕಲ  ಕಡೆಗೆ  ಹೊರಟಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಚಂಡ್ರಿಕಿ ರೋಡಿನ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕ್ರೂಜರನ್ನು ಅತಿವೇಗಾ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ  ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಕಾಶೀನಾಥ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 85/2015 PÀ®A: 279, 337, 338, 304 (J)  L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 08/07/2015 ರಂದು 1 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾದಗೀರ ಕಂಟ್ರೋಲ ರೂಮದಿಂದ ವೈರಲೆಸ್ ಮೂಲಕ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಮನಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಯಾಳುದಾರನಾದ ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯನಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಸಾ|| ಯಡ್ರಾಮಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ 32 ಇಎಫ್ 1442 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು.ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 08/07/2015 ರಂದು 1 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಏವೂರ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದ ಕ್ರಾಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಬಸವರಾಜನು ಓಡಿಸಿ ಏವೂರ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜನ ಅತೀವೇಗ & ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ವಾಹನ ಓಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.85/2015 ಕಲಂ.279,337,338,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!