Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 6, 2015Yadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2015, PÀ®A: 143,147,148,323,324,308,
504,506, ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3(I) (X) SC ST PA Act 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 01/07/2015 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ EgÀĪÀªÀzÀjAzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ºÉÆÃV CzsÀåPÀë G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ D¯ÁݼÀPÉÌ §AzÀÄ UÁæªÀÄzÀ  ªÀÄgÀUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ  E§âgÀÄ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ªÀiË£ÉñÀ E§âjUÉ CªÁZÀå¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ E§âjUÀÆ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ®èzÉà ¦gÁå¢UÉ PÁ°¤AzÀ  vÉÆgÀrUÉ eÉÆÃgÁV MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¹®Ä «£ÀAw zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02-07-2015 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiïPÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2015 PÀ®A, 143,147,148,323,324,308,504,506,¸ÀA149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ zÉøÁ¬Ä eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| D¯ÁݼÀ  vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/07/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqɧr ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ eÁwAiÀĪÀ£ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, ¨ÉÃqÀgÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A, 3(I) (X) SC ST PA Act 1989  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2015, PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:06/07/2015 gÀAzÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ UÀAUÀ£Á¼À, £ÁUÀ£ÀlV UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ 12 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, UÉÆÃV (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ PÀ®è¥À ²gÀrØ EªÀjUÉ UÉÆÃV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 249 gÀ°è 2 JPÀgÉ 19 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß  ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ PÉÆÃlzÀrAiÀÄ°è ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ 20/04/2015 ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄ®ètÚ ²gÀrØ EªÀgÀAvÉ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀPÉÌ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ 1] ºÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ:48 2] ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±À ªÀAiÀÄ: 45, 3] ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±À ªÀAiÀÄ:40, 4] ªÀÄPÀÆâ® vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±À ªÀAiÀÄ:35 5] ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ:20, 6] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ:58 ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 7] ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ PÀ®è¥À ²gÀrØ ¸Á: UÉÆÃV (PÉ) EªÀgÀ ªÀÄzÀå ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£À ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ D¹Û ¸À®ÄªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EA¢¯Áè £Á¼É M§âjUÉƧâgÀÆ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ºÁUÀÆ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÛvÀ PÀæªÀÄPÁÌV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06/07/2015 gÀAzÀÄ 2 ¦.JA PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A 107 ¹,Dgï.¦.¹ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2015, PÀ®A: 273,284 L¦¹ & PÀ®A 32,34 PÉ.E DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 06-07-2015 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ²æà ±ÀAPÉ¥Àà J.J¸ï.L UÉÆÃV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ d¦Û-¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢ ¤rzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/07/2015  gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzÀVgÀ f¯Éè «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ¦.L ¸ÁºÉçgÁzÀ ²æà «gÉñÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 4-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ  5 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖÃPï PÁå£À°èAiÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q-500=00 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj D¥Á¢üvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ¸Éë¹zÀgÉ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 66/2015 PÀ®A 273, 284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E JPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:06-07-2015 gÀAzÀÄ 10.30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Cd¯Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ DmÉÆà £ÀA £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ eÉÊUÁæªÀÄ zÁrzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ.E.© ¸À§¸ÉÖñÀ£À ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà lAlA £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¹ÌÃqÀ DV DmÉÆ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 44/2015 PÀ®A: 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:06/07/2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ,EAzÀÄ ¢£ÁAPÀB06/07/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃlrAiÀÄ®èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ZËr PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ  zÉëAzÀæ¥Àà PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ:41 ªÀµÀð eÁ:«±ÀéPÀªÀÄð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:²gÀªÁ¼À vÁB±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1060=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï,  MAzÀÄ ¯ÁªÀ PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 45/2015 PÀ®A: 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:06/07/2015 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ,EAzÀÄ ¢£ÁAPÀB06/07/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄÄ£ÉAiÀÄå vÀAzÉ  ²ªÀgÀÄzÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:²gÀªÁ¼À vÁB±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1610=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï,  MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2015 PÀ®A:78(3) Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ:: 06/07/2015 ರಂದು 09.00 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಸಾಹೇಬರು ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಅವನ ಹೆಸರು ನಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಸಾ|| ಕರಡಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ 1720 ರೂ ನಗದು ಹಣ, 1 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ 1 ಪೆನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಗುನ್ನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಸಮೇತ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 84/2015 ಕಲಂ: 78 (3) ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!