Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 5, 2015Yadgir District Reported Crimes

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2015 PÀ®A-143,147,148,323,324,354,                   504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 05/07/2015 gÀAzÀÄ 12.05 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CtÚ ªÀÄgÉ¥Àà ºÁUÀÄ ºÉAqÀw ¤AUÀªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁUÀÄ PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ qÁétzÀ PÀ®Äè KPÉ vÉUÉ¢AiÀiÁ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÅ PÀ®Äè vÉUÀ¢gÀĪÀ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼À DVzÉ CAvÀ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÀ PÉù£À ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.


ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 104/2015 PÀ®A. 143,147,148,337, 323, 324, 504 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:03/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ®ègÀÄ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀªÀÄä ¨ÉÊPÀ ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ ©½¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À¥ÉmÁÖV, PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý JqÀUÀtÄÚ PÀAzÀÄUÀnÖ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. 


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2015 PÀ®A 379 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 05/07/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂ/ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ಯಾಟಿ ವಯಾ: 42 ವರ್ಷ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಜಾ: ಕುರಬರ ಸಾ: ಹಯ್ಯಾಳ ಬಿ ತಾ: ಶಹಾಪೂರ ಿವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಂಶ ವೇನಂದರೆ, ನನ್ನವು 02 ಎಮ್ಮೆಗಳಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ದೇವಪ್ಪ ಅನಕಸೂಗೂರ ಿವರ 2 ಎಮ್ಮೆಗಳು, ಬಸವರಾಜ ಬೂದೂರ ಇವರ 1 ಎಮ್ಮೆ, ಅಂಬಮ್ಮ ಬಾಗಲೇರ ಇವರ 2 ಎಮ್ಮೆ  ಇನ್ನು, ಜಮನೋಜಿ  ಮರಾಠಿ ಇವರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯಡಿಯಾಪೂರ ಎವರುಗಳ ತಲಾ 01 ಎಮ್ಮೆ  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 9 ಎಮ್ಮೆ ಗಳನ್ನು ಬೇಸಗಿ ಇದ್ದದ್ದುರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮೇಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು  ಅವುಗಳು 2-3 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡು ಮೇವು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪುನಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೀಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20/06/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು 3-4 ದಿನಗಳಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳು   ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ 1 ಎಮ್ಮೆಯ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 25000=00 ಹೀಗೆ 9 ಎಮ್ಮೆಗಳ ಅ.ಕಿ: 225000=00 ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿ: 20/06/2015 ರಂದು 12.00 ಪಿಎಂದಿಂದ 26/06/2015 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಎಎಂ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಂದು ದಿ: 05/07/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣಗೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊದ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು  ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 164/2015 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನೀಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2015 PÀ®A-354 L¦¹ :- DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üAiÉÆA¢UÉ F ªÉÆzÀ®Ä PÉʸÀ£Éß ªÀiÁr PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà  ¢£ÁAPÀ 04/07/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁå½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦ügÁå¢ü PÉÊ»rzÀÄ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, DzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ EAzÉà zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 05-7-2015 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA PÉÌ ¦gÁå¢ EvÀ£ÀÄ C£À¥ÀÆgÀzÀ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ gÁAPÀÆAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÀgÀUÀ®PÉÌ (UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄ®PÉÌ) vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁrUÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà ªÀįÉèò £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ¸Á°£À°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄ®PÉÌ ¨Á CAzÀgÀÄ §A¢®è ªÀÄA¢ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV¢ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ mÁåPÀÖgÀ n®ègÀ ºÉÆqɹzÀ ¨ÁQ ºÀt 1000/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦gÁå¢ü £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«®è PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄ®PÀÄÌ §gÀ®è ºÀt PÉÆqÀÄwÛ®è ¸Àƽà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀÄAnAiÀÄ ªÉÄý PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ


UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2015 PÀ®A 4(1J), 22, 23 JA.JA.Dgï.r ¸ÀAUÀqÀ 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 05-7-2015 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.15 ¦.JA PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ oÁuÉUÉ  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ LzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÁzÀ 1) ªÀÄ»AzÀæ ¨sÀÆ«Ä¥ÀÄvÀæ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. J¦-01-ªÁAiÀiï-2220 2) JPÉ.J-33-nJ-7115  EzÀÄÝ 3) PÉJ-33-nJ-5129 CAvÁ EzÀÄÝ, 4) C¦-37-JªÁAiÀiï-6270 CAvÁ EzÀÄÝ 5) ªÀÄ»AzÀæ ¨sÀÆ«Ä¥ÀÄvÀæ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ mÁæöå° & EAf£À £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è.  F ªÉÄïÁÌt¹zÀ LzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ mÁæöå° £ÀA§gÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ LzÀÄ d£À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è UÉÆÃ¥À®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöä¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ (G¸ÀÄPÀÄ) MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ 500/- gÀÆ zÀAvÉ ¥ÁªÀw¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀĪÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2015 PÀ®A 273, 284, L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 32,34 PÉ.E DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 05/07/2015 ರಂದು ಅನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಧೀಕ್ಋತವಾಗಿ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು  ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪಿ.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  ಸದರಿ ಅನಫೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಾರೋಪಿತನಾದ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗುಡಿಗುಂಡ್ಲಾ ವ; 33 ಜಾ; ಬೇಡರ ಸಾ; ಅನಪೂರ ೀತನನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಸಮೇತ ಾರೋಪಿತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ವರದಿ ಯನ್ನು ಸ್ವಿಕರಿಸಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಗುರುಮಠಕಲ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.88/2015 ಕಲಂ.273,284 ಐಪಿಸಿ ಸಮಗಡ 32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!