Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 31, 2015Yadgir District Reported Crimes
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2015 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ 31/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10.00 J.JªÀiï.PÉÌ UÁdgÀPÉÆl, UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÀ½î ¨ÉÃn ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, UÁdgÀPÉÆl UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, M§â ªÀåQÛ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, d£ÀjUÉ CAf¸ÀÄvÁÛ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛ UÁdgÀPÉÆl UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ  ¤AwzÀÄÝ d£ÀjUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è eÉÆÃgÁV MzÀgÁqÀĪÀzÀÄ, aÃgÁqÀĪÀzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ¨sÀAiÀÄ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ,¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  D£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð, eÁ;J¸À.¹ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÁdgÀPÉÆl vÁ; f: AiÀiÁzÀVj CAvÀ w½¹zÀÄÝ ªÀÄÄ£ÉßÃZÀjPÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 11.30 J.JªÀiï.PÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÁ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2015 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Dgï ¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ :- ²æêÀÄw ¤ªÀÄð® UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ºÀÆUÁgÀ  ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| ºÀÄUÁgÀ G|| ºÉÆ® ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á|| ZÀ¯ÉÃj EzÀÄÝ. F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. £À£ÀUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ. CªÀgÀ°è E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛgÉ.£À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀiÁ|| 45 ªÀµÀð EªÀgÀÄ Cd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä Hj£À ¥ÀA¥À D¥ÀgÉÃlgÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ SÁAiÀÄA £ËPÀj DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 28/07/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ ¤Ãj£À ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¹.r. r®PÀì £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M§â£É ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁPÉÆ £À£Àß UÀAqÀ §gÀ°¯Áè CAvÁ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ¥ÉÆäUÉ PÀgɪÀiÁrzÉ£ÀÄ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ ¥ÉÆãÀ JvÀÛ°¯Áè. £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉÆà ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß D½AiÀÄ gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ w¥ÀàtÚ EªÀjUÉ AiÀiÁPÉÆà ªÀiÁªÀ §gÀ°¯Áè ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §jæ CAvÁ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV D¼ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ. ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁªÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ZÀ¯ÉÃj ºÁUÀÄ Cd¯Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è ¤Ãj£À ¥ÀA¥À ºË¸À ºÀwÛgÀzÀ°è §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆî¥Àà ¨ÁV° EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ. DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§gÀÄwÛzÉÝ CAvÁ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ Hj£À d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV C°è ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀ°¯Áè. ¸Àé®à ªÀiÁvÁrzÀÄÝ £Á£É ©¢ÝgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.DUÀ £À£Àß C½AiÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå. ªÀÄvÀÄÛ. ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl¢AzÀ ªÉÄÊ»§Æ§£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ  ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¤ÃªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ. EAzÀÄ ¢:31/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä HgÀ°è EgÀĪÀ PÁ®PÉÌ £ÀªÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ ±ÀAPÀgÀ CtÚ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ªÀÄzÁå£À ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV PÉøÀ ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §AzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ. £À£Àß UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 28/07/2015 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤Ãj£À ¥ÀA¥ÉêñÉlÖ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÁ£É ¹ÌqÁØV PɼÀV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV CzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2015 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 31/07/2015 ರಂದು 4.15 ಪಿಎಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಪಿಸಿ 259, 323, 05, 333 ರವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಾದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ, ಅಮರಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯ ಜಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 06 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟು 6450/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 06 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, 06 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಸಮೇತ ಹಾಜರುಪಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ 91/2015 ಕಲಂ: 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!