Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 30, 2015Yadgir District Reported Crimes
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2015 PÀ®A: 143, 147, 323,324,504,506, ¸ÀA:149 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï.¹ J¸ï.n ¦.J DPïÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ:28/07/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀégÁd PÀA¥À£À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß zÉêÀgÀUÉÆ£Á¼À ¹ªÀiÁªÀÄAvÀgÀzÀ°è ºÉÆîzÀ°è n®ègÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß  mÁåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ ¹ÃªÉÄ ªÀÄgÀUɪÀÄä£À zÉêÀjUÉ £ÀªÀÄä¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ mÁåPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ gÁwæ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ §AzÀÄ “¯Éà ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÀªÁVzÉ CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ ” ¦AiÀÄð¢üAiÀÄÄ AiÀiÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ  ¨ÉgÉ Hj£À CmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß PÀgɬĹ £ÀªÀÄÆägÀ ¯ÉçgÀUÀ¼À£ÀÄß CzÉ CmÉÆÃUÀ¼À°è PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛ CAvÁ  DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆqÉzÀÄ  M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ  MzÀÄÝ M¼À¥ÉÃlÄÖ ªÀiÁr¢Ý EgÀÄvÉÛ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉZÉðªÀiÁr vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2015 PÀ®A: 498(J),506 L¦¹ 3&4 r ¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:30/07/2015 gÀAzÀÄ 08:45 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄvÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ||23 ªÀµÀð, eÁ|| PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ eÉêÀVð, ºÁ/ªÀ PÀÄA¨sÁgÀ Nt AiÀiÁzÀVj EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2013 £Éà ¸Á°£À°è eÉêÀVð ¥ÀlÖtzÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ 11 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 60-70 ¸Á«gÀzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 12/07/2013 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ, ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ dUÀzÉë ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ ±ÉÊ®eÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 ®PÀë vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉüÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉýzÉÝãÉ, CªÀgÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ £À£Àß UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ:: 28/07/2013 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ¢£À £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀÄÝ ¤£Àß vÁ¬Ä §½AiÀÄ°è 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä J°èAzÀ PÉÆqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ CµÉÖ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸À §A¢gÀĪÀÅ¢®è.
      ¢£ÁAPÀ: 29/07/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:00-12:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ ¨sÀUÀªÀw £À£Àß CvÉÛ dUÀzÉë E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÁgÀt ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ £À£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ, £Á¢¤, £Á¢¤ UÀAqÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ«£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 214/2015 PÀ®A 498(J), 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2015 PÀ®A 498(J),¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÆ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦ügÁå¢ü UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÀ½UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV  »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀÀ«zÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!