Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 3, 2015

Yadgir District Reported Crimes

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦.DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 03/07/2015 gÀAzÀÄ 3-45 ¦.JA PÉÌ ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ zÉʪÀzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r J¸ï ¦ ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ zÉêÀgÀUÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgÀ JA§ zÉʪÀzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ UÀÄ£ÉßUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5500=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4.45 ¦.JA ¢AzÀ 5.45 ¦JA zÀªÀgÀUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ zÀÆj£À DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2015 143,147,148,323,324,354,308,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:03/07/2015 gÀAzÀÄ 9 J.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæªÀÄÄPÀgÁzÀ ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀA/ ¤AUÀ¥Àà EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Hj£À PÁqÀAUÉÃgÁ¢AzÀ §ÆzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ PÁ®ÄªÉ PɼÀUÉ ¨Áj wÃgÀĪÀÅ EzÀÄÝ C¥ÁAiÀÄPÁj DVzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ »ÃvÀ zÀȶ֬ÄAzÀ C°è PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉ.©.eÉ.JªÀiï.J¯ï UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÀzÀ°è ¨ÉüÉzÀ ªÀÄļÀÄî ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj ¥Àr¸ÀĪÁUÀ ¨ÁdÄ ºÉÆîzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀÄqÉÃzÀ ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÀ 30 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖ PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÉ §ºÀ¼À DVzÉ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀÄä¥ÀàAzÉ£ÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÉÆgÀrUÉ MzÀÄÝ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ªÀiÁ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ ºÉƯÉÃAiÀÄ ¸ÀƽªÀÄUÀ£É EªÀgÀ »AzÀ §AzÀÄ ¢ªÀiÁAPÀ ªÀiÁqÀÄwÛ K£ÀÄ CAvÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AqÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉÃzÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£À PÉ.J. 33 JªÀiï 4024 ºÁ¬Ä¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2015 PÀ®A: 41(r), 201 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ: 03/07/2015 gÀAzÀÄ 02.15 ¦JA PÉÌ ²æà PÁ¼À¥Àà JA. §rUÉÃgÀ ¦J¸ïL(C.«) ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àqɹ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ,   £Á£ÀÄ PÁ¼À¥Àà JA. §rUÉÃgÀ ¦J¸ïL(C.«) ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/07/2015 gÀAzÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ®PÀÌ¥Àà ¦¹ 337 2) ¸ÀAUÀ£À§¸Àì¥Àà CQÌ-155 3) ²ªÀ£ÀUËqÀ ¦¹ 243,  4) ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¦¹-311 J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2015, 131/2015 ªÀÄvÀÄÛ 134/2015 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è DgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÀÄjvÀÄ ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÁåPÉÆüÀÆîgÀ CUÀ¹ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J¢j¤AzÀ MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÉAqÀ UÀÆqÀì ®WÀÄ ªÁºÀ£À £ÀªÀÄä fÃ¥À ¸ÀPÁðj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-32 f-272 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯É PÀ£ÁåPÉÆüÀÄîgÀ CUÀ¹ PÀqÉ wgÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁåPÉÆüÀÆîgÀ CUÀ¹ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀPÀët CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÉAqÀ UÀÆqÀì ®WÀÄ ªÁºÀ£À ¥Àjò°¸À¯ÁV CzÀgÀ°è 4 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ (2) JªÉÄäUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀݪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1) ªÀÄgÉ¥Àà vÀA/ CªÀtÚ ªÀÄPÁ² ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸Á: ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CA¨ÉæñÀ ZËqÉñÀégÀºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸Á: ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ, 3) F±À¥Àà  vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄPÁ² ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸Á: ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 4) ªÀÄgÉ¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄPÁ² ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸Á: ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV 5) ¸ÀzÀj UÀÆqÀì ®WÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¨sÁµÁ vÀA/ C¤¥sï ±ÉÃR ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ ¥ÉÃoÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠣ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ EzÀݪÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ 6) ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ zÉêÀ¥Àà £ÀAzÉ½î ¸Á: ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¸ÀzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢zÀÝ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÉAqÀ UÀÆqÀì ®WÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï EgÀ°®è. CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ MB1AA22E8FRD93686 EAf£À £ÀA: EFH012239P CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß M§â ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ Rj¢¹ vÀAzÀzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠣ÀªÀÄä ©üÃUÀgÀ JªÉÄä CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý J°èAzÀ vÀA¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ J°èUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÉA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w, GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è. CzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ JªÀÄäUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÉAqÀ UÀÆqÀì ®WÀÄ ªÁºÀ£À ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: MB1AA22E8FRD93686 £ÉÃzÀÄÝ CA: Q: 25000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E§âgÀÄ ¥ÀAZÁgÀzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ ©üêÀÄgÁAiÀÄ UÀUÀÎj ªÀAiÀiÁ: 45 G: PÀÆ° eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: ºÀ¼É¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2) C§Äݯï SÁzÀgÀ vÀA/ ±ÀjÃ¥sï ¸Á§ CgÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ: 44 G: PÀÆ° eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: D¸Àgï ªÉÆúÀ¯Áè ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ 2 JªÉÄäUÀ¼À CA.Q: 30,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÉAqÀ UÀÆqÀì ®WÀÄ ªÁºÀ£À ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: MB1AA22E8FRD93686 £ÉÃzÀÄÝ CA: Q: 75000=00 £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 02.15 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 160/2015 PÀ®A 41(r), 201 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  161/2015 ಕಲಂ 78(3) ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ :- ದಿನಾಂಕ 03/07/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಲ 5.45 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೇ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾನಾಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಪಿಎಸ್,ಐ(ಕಾ&ಸು) ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚಾನಾಮೆ ಮುದ್ದಮಾಲು ಆರೋಪಿತನೋಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಸಿದ್ದು  ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ನಾನು ನಾನಾಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾ.ಸು) ಶಹಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವರದಿ ಕೋಡುವದೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 03/07/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ ಆಫಿಸ ಕಂಪೌಂಡ ಮುಂದೆೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು 1 ರೂಪಪಾಯಿಗೆ 80 ರುಪಾಯಿ ಕೋಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿಸುತ್ತ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವನಗೌಡ ಪಿಸಿ 243, ಸಂಗನಬಸ್ಸಪ್ಪ ಪಿಸಿ 155, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಪಿಸಿ 337, ಬಸವರಾಜ ಪಿಸಿ 311 ರವರನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂಚರಾದ  ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಗಗ್ಗರಿ ವಯ|| 45 ಉ|| ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಾ|| ಹಳಿಪೇಠ ಶಹಾಪೂರ. ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ   ತಂದೆ ಶರೀಪಸಾಬ ವಯ|| 44 ಉ|| ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾ|| ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ|| ಆಸರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಹಾಪುರ ಇವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೋಂದಿಗೆೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ 4-15 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ ಆಫಿಸ ಕಂಪೌಂಡ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದ  ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ 4-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮ ಅವನ ಹೇಸರ ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ 1) ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದಿ ಹಣಮಂತ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ವಯ|| 28 ವರ್ಷ ಉ|| ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾ|| ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಾ|| ಗುತ್ತಿ ಪೇಠ ಶಹಾಪುರ  ಅಂತ ಹೇಳಿದನು ಅವನ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ 2580-00 ರೂ. ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ 2 ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಸಿಕ್ಕವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಸಿನ ಮುಂದಿನ ಪುರಾವೆ ಕುರಿತು ಪಂಚರ ಸಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ 4-30 ಪಿಎಂ ದಿಂದ 5-30 ಪಿಎಂ ದವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೇ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ತಾಬಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ತಂದಿ ಹಣಮಂತ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಹಾಗು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 5-45 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 161/2015 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2015 PÀ®A, 143, 147, 148, 323, 324, 354, 307, 427, 448, 109,504, 506 ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:03/07/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:03/07/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀªÀÄä gÁWÀÄgÉrØ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®ègÉrØ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉr vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw §¸À°AUÀªÀÄä ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ CwÛUÉ UÀÄgÀĨÁ¬Ä vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw §¸À°AUÀªÀÄä CPÀ̼ÁzÀ zÉêÀPÀ̪ÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° gÁqÀÄ  vÀ®ªÁgÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è CqÀØ §gÀÄwÛj CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ®èzÉ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ  §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2015 PÀ®A. 420,465,468,109 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 149L.¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 03-07-2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿಧಾವೆ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಾರರ ಫಿರ್ತಾರ್ಜಿತ  ಆಸ್ತಿ  ಸರ್ವೆ ನಂ.649 -09 ಎಕರೆ 09 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ.650/1 5 ಎಕರೆ 39 ಗುಂಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:25-06-2015 ರಂದು ಯಾದಗಿರಿಯ ಸಬ್ ರಜಿಸ್ಟಾರ  ಆಫೀಸದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ುದ್ದೇಶದಿಂದ   ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ನೇದ್ದವಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಾನು ವಾರಸುದಾರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ  ಆರೋಪಿ ನಂ. 03 ನೇದ್ದವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖರೀದಿ ನೊಂದಣಿಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ  ಈ ರೀರಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಸುಳ್ಳು ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಮಾಡಿ ಮೋಸವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2015 PÀ®A. 323, 324, 504, 34 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 3(1), (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPïÖ-1989 :- ದಿನಾಂಕ: 03-06-2015 ರಂದು 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಾದಗಿರಿ ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಸೂಲಾದ ಕೋರ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಗುನ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಮತ್ತು  ರವಿ ಪವಾರ ರವರು ಮೂರು ಜನರು ದಿನಾಂಕ 17/06/2015 ರಂದು 9-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಎನ್.ವಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಹೊಟೇಲ ವೇಟರರವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಲೆ ಲಂಬಾಣಿ ಸೂಳಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕಡಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ವಿರುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!