Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 27, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2015 PÀ®A  498(J), 504, 506 ¸ÀA. 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3, 4 r.¦.DåPïÖ:- ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw  gÉÃSÁ UÀAqÀ ªÀÄ®Äè ZÀªÁít EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 50,000/-gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¦gÁå¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉΠ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2015 PÀ®A279,337,338,304 (J)L¦¹ ¸ÀA:187 L.JªÀiï «í JPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 27-07-2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ lAlA £ÀA: PÉ.J-33/9204 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlAzÀ°è ªÀÄævÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ UáæªÀÄ¢AzÀ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ UáæªÀÄzÀ PÀqÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ lAlA ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉgÉUÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢VzÀÝ PÀ©âtzÀ Væ°èUÉ rQÌ¥Àr¹ C¥sÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ lAlA zÀ°è PÀĽvÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ CªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Äå¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁzÀVj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ 1-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ Uàl£É £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!