Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2015 PÀ®A. 380 .L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:26/07/2015 gÀAzÀÄ 10:30 J JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀzÀägÁd vÀAzÉ CA§tÚ CdÄð£ÀV ªÀĺÁ«ÃgÀ gÉÆÃqÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ gÉÆÃr£À ¢UÀA§gÀ eÉÊ£ï §¹¢AiÀÄ°è 2 jAzÀ 2 1/2 ¦Ãmï JvÀÛgÀzÀ vÁªÀÄæzÀ ¥Á±Àéð£ÁxÀ ªÀÄÆwð ¢£ÁAPÀ: 26/07/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:00 UÀAmÉUÉ ¥Àæw¤vÀåzÀAvÉ ¥ÀÆeÁjAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÀ¸ÀUÀÆr¸À®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆwð EvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÆeÁj ¸Àa£À ¥ÀArvÀ vÀAzÉ C¤®PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ 08:30 J JªÀiï PÉÌ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ C°èzÀÝ ªÀÄÆwð PÁt°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ¥Á±Àé£ÁxÀ ªÀÄÆwð ¥Àæ¨sÁªÀ½  07:30 J JªÀiï ¢AzÀ 08:15 J JªÀiï zÀ M¼ÀUÀqÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ ¨É¯É PÀlÖ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ 1 ®PÀë¢AzÀ 1:50 ®PÀë CAzÁdÄ PÀlÖ§ºÀÄzÀÄzÉAzÀÄ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÁVzÉ. C®èzÉ F »AzÉ 2008 gÀ°è JgÀqÀÄ (2) ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ PÀAa£À ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀݪÀÅ JAzÀÄ 08/09/2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. CªÀÅ PÀÆqÀ E£ÀÆß ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV vÀªÀÄä°è «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ:26/07/2015 gÀAzÀÄ 10:30 J JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2015 PÀ®A 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2015 PÀ®A; 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:26/07/2015 gÀAzÀÄ 11:45 J JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀªÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ºÀĸÉãÀ JPÁÌ©ÃrªÁ¯É eÁ||ªÀÄĹèA, ªÀAiÀiÁ||27 ªÀµÀð, G|||gÉʯÉëà nPÉÃmï PÉ®¸À, ¸Á|| «Ä®vÀ£ÀUÀgÀ ffºÉZï JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/07/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®UÀßzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄzÀÝjAzÀ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37-eÉ-614 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ gÁwæ ®UÀßzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 01:00 J JªÀiï PÉÌ ªÀÄ®UÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ ªÀÄ®VPÉÆAqÉ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ 24/07/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06: J JªÀiï PÉÌ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ eÁUÀzÀ°è PÁt¸À°®è. UÁ§jAiÀiÁV J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ºÁUÀÆ CdÄ ¨ÁdÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À JjAiÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ PÁfªÀÄ ºÀĸÉãÀ EªÀjUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è ºÁUÀÆ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À JjAiÀiÁzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁ¢gÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37-eÉ-614 Zɹì£ÀA 00eÉ20¹2J¯ï310 EAd£À £ÀA 00eÉ18JªÀiï2J¯ï219 EzÀÄÝ EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 45,000 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24/07/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 01:00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½V£À 06:00 J JªÀiï zÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. EªÀwÛ®è £Á¼É ¹QÌvÀÄÛ CAvÁ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀqÀªÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37-eÉ-614¥ÀvÉÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/07/2015 gÀAzÀÄ 11:45 J JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2015 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2015 PÀ®A; 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:26/07/2015 gÀAzÀÄ 12:30 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀlgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À eÁw||UÁtÂUÉÃgÀ,G||ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ZÀPÀæPÀmÁÖ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:06/07/2015 gÀAzÀÄ 10:45 ¦ JªÀiï PÉÌ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Éà¯ÉAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33PÉ-2888 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå D±ÀæAiÀÄ ¨ÁgïzÉƼÀUÉ ºÉÆÃV 11:00 ¦ JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ eÁUÀzÀ°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸À°¯Áè.£Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV D PÀqÉ F PÀqÉ §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸À°®è, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ £À£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°®è C®èzÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Ä ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV ¹UÀ°®è. ¸ÀzÀj £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33PÉ-2888 Zɹì£ÀA JªÀiï © J¯ï ºÉZï J 10Jr©9J06201 EAd£À £ÀA ºÉZï J 10EºÉZï©9J10681 EzÀÄÝCzÀgÀ CAzÁdÄ ¨É¯É 30,000 gÀÆ, QªÀÄäwÛ£ÀzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:06/07/2015 gÀAzÀÄ 10:45 ¦ JªÀiï ¢AzÀ 11:00 ¦ JªÀiïzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝãÉ.

PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33-PÉ-2888 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁÁ PÉÆlÖ  ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ:26/07/2015 gÀAzÀÄ 12:30 ¦ JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA206 /2015 PÀ®A 379L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2015 PÀ®A; 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 26-07-2015 gÀAzÀÄ 01.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ G¥ÁàgÀ ¸Á|| ºÉÆ£ÀUÉÃgÁ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉàAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33/eÉ-1123 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-07-2015 gÀAzÀÄ 10.00 J.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ «ÃgÀ ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ §£ÀߥÀà eÉ.E gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 02.00 ¦.ªÀiï PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¯Éèà £Á£ÀÄ ¤®è¹zÀ eÁUÀzÀ°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸À°¯Áè. DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï DdĨÁdÄ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzÀVj ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÁÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÉzÀ §UÉÎ £À£Àß ¸ÉßûvÀjUÉ w½¹zÉ£ÀÄ. £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï J¯ÁèzÀgÀÄ PÀAqÀgÉ £À£ÀUÉ w½¹j CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33/eÉ-1123 ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10EE89A09916 EAf£ï £ÀA. HA10EA89A27186 EzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q|| 40,000/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-07-2015 gÀAzÀÄ 10.00 J.JªÀiï ¢AzÀ 02.00 ¦.JªÀiï zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß »ÃgÁºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33/eÉ-1123 gÉqï PÀ®gï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2015 PÀ®A143,147,323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:26-07-2015 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀgÀªÀÄt ¸Á:§ÄgÀÄrªÁqÁ ªÉÄÃzÁgÀUÀ°è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉgÀ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ 4 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ   E°èAiÀĪÀgÉUÉ D¹Û ¨sÁUÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-07-2015 gÀAzÀÄ J¯Áè CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ D¹Û ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ E§âgÀÆ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §A¢zÉݪÀÅ. UÀqÉØøÀÆUÀÆgÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÀiÁqÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÀÆqÁ §A¢zÀÝ£ÀÄ. »ÃUÉ J®ègÀÆ D¹Û¨sÁUÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÀÄzÁåºÀß 2-30 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÄgÀÄr ªÁrAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £ÀqÉ¢vÀÄÛ.
      ¸ÀªÀÄAiÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï. UÀªÀÄmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ aPÀÌ¥Àà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £À ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ£ÀÄ J®ègÀ £ÀqÀÄªÉ ¸Á®ªÀiÁrzÉÝÃªÉ D ¸Á®wÃj¹zÀgÉ D¹Û ¨sÁUÀ ªÀiÁqÉÆÃt E®è¢zÀÝgÉ E®è. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ  ¸Á® AiÀiÁgÀ§½ vÀA¢¢ÝÃj CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉý CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹj CAzÀgÉ £ÀA©PÉ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. D ªÀiÁvÀÄ PÉýzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉRgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èAiÀÄå ¨ÁAqÉÃzÀ E®ègÀÆ PÀÆr ¯ÉÃ, ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¸Á® AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ ¤£ÀUÉ D¹ÛAiÀÄ°è  ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ C¯Éèà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀqÀÄªÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ªÀļɬÄAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà dUÀ£ÁßxÀ£ÀÄ PÀå¬ÄAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ£À ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄ®èAiÀÄå ¨ÁAqÉÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ EªÀgÀÆ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. DUÀvÀ C¯Éè £ÉgÉ¢zÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÁzÀ DAqÀÆgÀ ªÀÄ®ètÚ ,±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ Vjt  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀ̼Áå FUÀ G½¢¢ÝÃj E£ÉÆߪÉÄä ¤ÃªÀÅ AiÀiÁzÀVjUÉ PÁ°lÖgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛêɠ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.
      PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.208/2015PÀ®A.143,147,323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 26/07/2015 gÀAzÀÄ 06.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà EµÁðzÀ C° vÀAzÉ CdÄð£ÀªÀÄAzÀ C° ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA, G|| DgïnN D¦üøï£À°è PɸÀ®, ¸Á|| ¸ÉÖñÀ£ï KjAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 13/07/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 ¦ JªÀiï PÉÌ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33/J¯ï-0500 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÉ£ÀÄ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ:14/07/2015 ¨É½UÉÎ 07:00 J JªÀiï PÉÌ JzÀÄÝ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ eÁUÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸À°¯Áè. £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï J®Äè PÁt¸À°®è. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉßûvÀjUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸ÀªÀ®èzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÁ w½¹ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸À°®è. ¸ÀzÀj £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33-J¯ï-0500 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA 99J¯ï19J¥ï05706 EAd£ï £ÀA 99J¯ï17E05781 EzÀÄÝ EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 45,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 13/07/2015 gÀ gÁwæ 10:00 ¦ JªÀiï ¢AzÀ 14/07/2015 gÀ ¨É¼ÀV£À 07:00 zÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33-J¯ï-0500 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁÁ PÉÆlÖ  ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ:26/07/2015 gÀAzÀÄ J JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 209/2015 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 26/07/2015 gÀAzÀÄ 06.45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ C§Äݯï gÀÀ²zï ªÀ|| 32 G|| J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á|| JZï £ÀA. 1-2-98/1 ªÀÄĹèªÀÄ¥ÀÄgÀ AiÀiÁzÀVj zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÀzÉ£ÀAzÀgÉÀÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-07-2015 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ  ºÉƸÀ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆV 7-30 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÁ¯ÁV £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV C°è ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ £ÉÆqÁ¯ÁV  J°èAiÀÄÄ £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè  £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸ÀªÀ®ÄèzÀÄ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ  CAvÀ w½zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzÀVj ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÀ¯ÁV  £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè ¸ÀzÀj £À£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA, PÉJ-33 JZï ,6034. ZÉ¹ì £ÀA,06 JªÀiï.09 ¹ ,18318 EAeÉ£À £ÀA,06 JªÀiï.08,JªÀiï,32993 EzÀÄÝ EzÀgï C”Q” 25000 =00  QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 10-07-2015 gÀAzÀÄ 7-15 .¦ ,ªÀiï .jAzÀ 7-30. ¦,JªÀiï MgÉUÉ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ C°èAzÀ E°èAiÀÄ ªÀjUÀÄ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ £À£Àß ªÉÆqÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè
PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß »gÉƺÉÆAqÀ  ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï  ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA, PÉJ .33 JZï 6034 PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆzÀªÀgÀ£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÉÆPÀÛ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀiï dgÀÄV¸À¨ÉPÁV «£ÀAw

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 26/07/2015 gÀAzÀÄ 07.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ýãï a£ÁßPÁgÀ ªÀ|| 24 ªÀµÀð G|| ªÉÄPÁå¤Pï PÉ®¸À ¸Á|| ¥ÀmÉîªÁj AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15-07-2015 gÀAzÀÄ 01.30 ¦.JªÀiï PÉÌ J¸ï.J¯ï.« »AzÉ EgÀĪÀ ªÀÄfâ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄfÃzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 2 ¦.JªÀiï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® C°è EgÀ°¯Áè. £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV C°è ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ DPÀqÉ FPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® PÁt¸À°¯Áè £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ±ÉÃRavÀÄÛ ªÀ|| 21 ªÀµÀð G|| UÁågÉÃdPÉ®¸À ¸Á|| ZÀmÁ£ÀUÀ°è AiÀiÁzÀVj EªÀjUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ¸ÀįÁÛ£À E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33/ºÉZï-6091 ZÉ¹ì £ÀA. 06M09C02930 EAf£ï £ÀA. 06M08M18055 EzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q|| 40,000/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2015 gÀAzÀÄ 01.30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 02.00 ¦.JªÀiï zÀªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-33/ºÉZï-6091 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2015 PÀ®A 454,380 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 26/07/2015 ರಂದು 10.15 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದರ ಸಾ|| ಮಳ್ಳಳ್ಳಿ ಹಾ/ವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:24/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಮಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೂಡಾ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸಗೊಸ್ಕರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ೆರಡು ಬಾಗಿಲು ತರೆದಿದ್ದವು, ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಻ಲಮಾರಿಯ ಲಾಖರ ಮುರಿದುದ್ದು  ಹಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 26000, 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಜುಮ್ಕಿ ಅ.ಕಿ 24000, ಒಂದು ಡಿವಿಡಿ ಅ.ಕಿ 1500 ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 20000 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟ 71500/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಲೆಯೆಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಮಾರದ ಲಾಕರ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.182/2015 ಕಲಂ. 454,380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
                     
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2015 ಕಲಂ. 279,337,338 ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ:26/07/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ೆಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರಗರ ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ-424 ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ರಾಜು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಹಳ್ಳ ಸಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾ/ ವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಶಹಾಪೂರ ಿವರು ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಠಾಣೆಯ ಪಿಸಿ-424 ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಹಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 13.45 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 183/2015 ಕಲಂ. 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2015 PÀ®A 143,147148,323,324,354,307 ¸ÀA 149 L,¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 26/07/2015 ರಂದು 20.15 ಪಿಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಪೂರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ  ದೂರವಾಣೆ ಮುಖಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ಪ್ರಕಾರ  20.30  ಪಿಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಳ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಜಿರಲೆ ಸಾ|| ಬೇನಕನಳ್ಳಿ (ಜೆ) ಇವರು ನೀಡದ/ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ,,ಪನಲ್ಲಿ  ಟೈಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  21.30 ಗಂಟಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ನೀಡದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 184/2015 ಕಲಂ 143,147,148,323,324,354,307,504,506, ಸಂಗಡ 149 ,ಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

 ©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2015  PÀ®A 279,337,338,427  L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 26/07/2015 ರಂದು 11-30 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಜಿಜಿಹೆಚ್ ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ೆಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಗಾಯಾಳು ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರೂಪಸಿಂಗ್  ಿವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 26/07/2015 ರಂದು 10-45 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಬಾಪುಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ  ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಫೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆಎ-33 ಎಫ್-252 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು  ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ- 33 ಆರ್-7031 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹಾಗು ಪಕ್ಕದ ಗ್ಯಾರೇಜ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹಾಗು ಗ್ಯಾರೇಜನಲ್ಲಿಯ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡು ಲುಕ್ಸಾನ ಆಗಿದ್ದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾಗು ಸಾಧಾಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1-30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 50/2015 ಕಲಂ 279,337,338,427 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2015 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 26/07/2015 ರಂದು  3-45 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅಂತ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 2640/- ರೂ ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 5-15 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 6-15 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 51/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.    

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ  :- ¢£ÁAPÀ:- 26/07/2015 gÀAzÀÄ 17.35 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄAd¯Á¥ÀÄgÀ ºÀ½î ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ PÉ£Á® zÀAqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-14 ¦¹-293, 262, 386, 322,  120 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 8 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 9350=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!