Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 20, 2015

Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2015 PÀ®A. 143,147,148,323,324,326,
341,504,307 ¸ÀA. 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) 2(5) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPïÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 20-07-2015 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «dAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀgÀr ªÀ|| 19 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ ¸Á|| ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ, ºÉAqÀUÁgÀ CUÀ¹ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-07-2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ DmÉÆà ¨ÁrUÉUÉ CAvÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆÃV gÁwæ 23.30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ zÀÄUÀðªÀÄä PÀgÀr EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀªÀiÁr ¤£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ ¤£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ wªÀÄätÚ PÀjwªÀÄätÚ£ÀªÀgÀ eÁw §¨ÉÃqÀgÀÄ ªÀ|| 26 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ DmÉÆÃZÁ®£ÉUÉAzÀÄ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁzÀ°èzÀÄÝ C°è EªÀiÁæ£ï gÀ¦üÃPï G¼ÀîUÀrØ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ D¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯ÁèPÉÌ ¨ÁrUÉUÉ ¨Á CAvÁ PÉýzÁUÀ EªÀj§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÁrUÉ Nr¸ÀĪÀ DmÉÆà ¸ÀjE¯Áè ¸Àé®à j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ vÀqɬÄj ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ CAzÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¯Éà ¨ÁåqÀ PÀ§â°UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV DmÉÆà ElÄÖPÉƼÀî®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÉ®ègÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EzÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ ®PÀëöät ¨ÁrUÉ DmÉÆÃzÀ°è ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà AiÀiÁgÉÆà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁA¢üÃZËQUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥Àß ªÉÄrPÀ¯ï ±Áå¥ï ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¤°è¹zÀ 1] EªÀiÁæ£ï G¼ÀîUÀrØ 2] £À¢ÃªÀiï 3] ºÁf 4] ±ËeÁzï 5] eÁQÃgï 6] DAiÀÄÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ 7] ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ E¦üÛPÁgï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj ¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ®PÀëªÀiÁå ¯Éà ªÀįÁå ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ £ÁªÀÅ PÉýzÁUÀ §gÀzÉ FUÀ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀÆrj¹PÉÆAqÀÄ §A¢¢ÝAiÀiÁ J£ÀÄßvÁÛ J®ègÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr ¨ÉèÃr¤AzÀ ºÁUÀÆ ¨Ál°¬ÄAzÀ ®PÀëöät£À PÀÄwÛUÉUÉ ªÉÄÊUÉ ªÀÄ®è¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ¨Ál°¬ÄAzÀ ¨ÉèÃr¤AzÀ PÀÄwÛUÉ vÀ¯É ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨sÁjÃUÁAiÀĪÀiÁrzÁݬÄvÀÄ. C°èAiÉÄà ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ PÀgÀr §¸À°AUÀ¥Àà vÁvÀ¼ÀUÉÃj, zÉêÀÅ ¸ÉArUÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÀÆ PÀÆqÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ F WÀl£É £ÀqÉzÁUÀ gÁwæ 23.45 UÀAmÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. FUÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÄÝ CªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¤£Éß «ZÁgÀªÀiÁr »jAiÀÄgÀ°è ZÀað¹ §A¢zÉÝãÉ. vÀqÉzÀĤ°è¹ eÁw¤AzÀ£É ¨sÁjÃUÁAiÀĪÀiÁr PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ CªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2015 PÀ®A. 504,506 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 19/07/2015 gÀAzÀÄ 12:15 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ªÀÄÄfèï gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ E¨Áæ»A ZËzÀj ªÀAiÀÄ||22 ªÀµÀð, G||ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á||D¸ÀgÀ ªÉƺÀ®è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19/07/2015 gÀAzÀÄ 06:36 ¤«ÄµÀPÉÌ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ UÁA¢ ZËPï ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀi˨ÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 8667307990 £ÉÃzÀÝPÉÌ 7204100509 ¢AzÀ ¸ÀzÀj £ÀA§gÀ£À PÀgÉ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ PÁ¯ï jùªï ªÀiÁrzÁUÀ D PÀqÉAiÀÄ ªÀåQÛ ºÀ¯ÉÆà £Á£ÀÄ E¸Áä¬Ä¯ï EzÉÝ£É ¤Ã£ÀÄ J°è¢ÝAiÀiÁ vÀÄ PÀºÁ ºÉÊ ¨ÉÆïÉÆà ªÉÄÊ vÉgÉ PÀÄ «Ä®£Á ºÉÊ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ gÀPÀƪÀ E¸Áä¬Ä¯ï JAzÁUÀ £Á£ÀÄ zÁªÀÅzÀ ªÀÄUÀ E¸Áä¬Ä¯ï JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr¢ÝÃAiÀÄ CAvÁ ºÉüÀ®Ä ¨Éà zÁqÉ vÀÄ ªÉÄgÉPÀÆ ¨ÁvÁ PÀºÁ ºÉÊ vÉgÉPÉÆ Fzï PÁ «±ï PÀgÀ£Á ºÉÊ, vÉgÁ UÁAqï ªÉÄÊ zÀªÀiï ºÉÊ ªÉÄÃgÉ PÉÆà ¨ÉÆïÉÆà PÀºÁ ºÉÊ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¹PÀÌgÉ CªÁUÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ vÉÆÃj¹Û¤ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É FUÁUÀ¯É £À£Àß CtÚ£À PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À PÀgɬÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÉzÀjPÉ DVzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ £À£Àß fêÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ EzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß §A¢¹ £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 20/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 12:15 ¦ JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2015 PÀ®A 504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2015 PÀ®A-279,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ 20/07/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉêÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-33-6572 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA E¢ÝgÀĪÀ¢¯Áè £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÆãÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀqÉØÃgÀ ¸Á; ¨É¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÁÖöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆÃlUÉÃgÁ-¸ÉÃqÀA gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ MªÉÄä ¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° ¥À°ÖAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöå° ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼À §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀzÀÄÝ, JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ 9-30 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2015 ಕಲಂ 279.337.304(J)  L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 20/07/2015 ರಂದು 08.30 ಎ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ರಪೀಕ್ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಬಳಗಾರ ಸಾ|| ಹಳಿಸಗರ ಶಹಾಫರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 19/07/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಲ ರಂಜಾನ ಹಬ್ಭದ ಶುಭಾಶಯ  ಹೇಳಲು ಶಹಾಫುರ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ  ಹಬ್ಬದ ಶುಬಾಶ ಹೇಳಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 08.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸವಶ್ವರ ಚೌಕ  ಹತ್ತಿರ ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ  ಹಳೆ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ  ಒಂದು ಮೋಟೆರಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ ಎ36 ಎಸ್ -9672 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ  ಎಡಗಾಲು ತೋಡಗೆ ತ್ರಿವಾವದ ಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು ಶಹಾಫರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು  ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬರುಗಿಗೆ ವಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ  108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 20/07/2015 ರಂದು  01.30 ಗೆಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯು ಜೇವರ್ಗಿ ದಾಟಿ ಹೊಗುತ್ತಿರವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  173/2015 ಕಲಂ 279.337.304(ಎ) ಐ,ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2015 279, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 20/07/2015 gÀAzÀÄ 05.00 ¦JA PÉÌ ²æà ¨Á§Ä JA vÀA¢ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ gÀrØ ªÀAiÀÄ|| 29 ªÀµÀð G||PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| DAzÀæ gÀrØ ¸Á|| ¥É¯Áèj PÉÆÃ¥ÀàA vÁ|| UÀÄqÀ¥À¯ï f|| avÀÆÛgÀ (DAzÀæ ¥ÀæzsÉñÀ) ºÁ|| ªÀ|| n zÁ¸ÀgÀ ºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¨Á§Ä JA vÀA¢ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ gÀrØ ªÀAiÀÄ|| 29 ªÀµÀð G||PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| DAzÀæ gÀrØ ¸Á|| ¥É¯Áèj PÉÆÃ¥ÀàA vÁ|| UÀÄqÀ¥À¯ï f|| avÀÆÛgÀ (DAzÀæ ¥ÀæzsÉñÀ) ºÁ|| ªÀ|| n zÁ¸ÀgÀ ºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀÄÝ  ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉAzÉgÉ £ÀªÀÄä ¨Á ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ J¸ï gÀrØ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ²æäêÁ¸À®Ä ªÀAiÀÄ|| 22 G|| PÀÆ°PÉ®¸À eÁ|| UÁAqÁè  ¸Á|| ¥ÀÄAUÀ£ÀÆgÀ f|| avÀÆÛgÀ (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹UÉ §AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAzÀgÉ §tÚ ºÀZÀÄѪÀ PÉ®¸À, UÁgÉ PÉ®¸À, ªÀÄÆmÉ ºÉÆÃgÀĪÀ PÉ®¸À, ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qè£ÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.

       »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19/07/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¨Á ªÉÄÊzÀ J¸ï gÀrØ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ FvÀ£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁAw zÁ¨Á ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥sÀWÁvÀªÁVzÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ  «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä PÉÆà §æzÀgÀ DzÀ £À«Ã£À PÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ªÉAPÀlAiÀÄå EAeÉÃn ¸Á|| ªÀiÁUÀð ¥À°è EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/07/2015 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ §AzÀÄ 4-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ¨Á ªÉÄÊzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄÈvÀ ¥ÀmïÖ ªÀåQÛ £ÀªÀÄä ¨Á ªÉÄÊzÀÄ£À J¸ï gÀrØ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ CAvÀ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19/07/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¨Á ªÉÄÊzÀÄ£À ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ ±ÁAw zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¥sÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÀ UÉÆÃvÁÛzÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÆà §æzÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ±ÁAw zÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà F±À¥Àà gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¤ªÀÄä ¨Á ªÉÄÊzÀ FvÀ£ÀÄ 01.00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ JPÀë J¯ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ºÉë qÀÆån ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ- 33 J¯ï- 8018 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C§ÄÝ®£À© vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ gÀ¸ÀÆ® PÀqÉÆÃr ¸Á|| D¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ¨Á ªÉÄÊzÀÄ£ÀUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¨Á ªÉÄÊzÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 19/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁۣɠ £ÁªÀÅ DAzÀæ gÁdå¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÀÄqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ J¸ï gÀrØ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ gÀrØ FvÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ CªÀj§âgÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è £ÁªÉ ªÁgÀ¸ÀzÁgÀjgÀÄvÉÛªÉ.

      £ÀªÀÄä ¨Á ªÉÄÊzÀÄ£À£À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ JPÀë J¯ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ºÉë qÀÆån ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ- 33 J¯ï- 8018 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C§ÄÝ® £À© vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ gÀ¸ÀÆ® PÀqÉÆÃr ¸Á|| D¸ÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2015 PÀ®A 279, 304(J) L.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆAqÉ£ÀÄ.

20145
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.:. 49/2015 PÀ®A 420 IPC ¸ÀAUÀqÀ 78[3] ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ:- ¢£ÁAPÀ 20/07/2015 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄqÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ  £ÀA§gÀ zÉʪÀzÀ Dl §jæ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ  80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±ÀAPÀæAiÀÄå vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀĸÁé«Ä aPÀ̪ÀÄoÀ ªÀ||42 eÁ|| dAUÀªÀiï G|| PÀÆ° ¸Á||ªÀÄÄqÀ§Æ¼À FvÀ¤UÉ »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 6070=00, 2) 4 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, EªÉ®èªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 09-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ü ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 9-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2015 PÀ®A 420 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 78[111]PÉ ¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!