Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 18, 2015

Yadgir District Reported Crimes
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2015 PÀ®A 107 ¹Dgï ¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 18-07-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ / ಕುರಿತು ಠಾಣೆಯ ಹೊರಟು ಕಡೆಚೂರ, ಚಂದಾಪೂರ, ತುರುಕನದೊಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಳಪತಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲಿಸ್ ಭಾತ್ಮಿ ದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ದುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಗಿರೆಪ್ಪ ಕಾವಲಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಮಂಜುಳಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24-03-2015 ರಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಹೊದಾಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಗಿಲಿ ಮತ್ತು ರಾಮು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಲಕಪೊರ ಮತ್ತು ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕಾವಲಿ ಇವರು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಚೊದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಗ್ಗೆ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಗಿರೆಪ್ಪ ಕಾವಲಿ ಇತನು ಸೈದಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯು ಬಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ  ಹೇಳೀಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊದವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ 1)ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಗಿಲ 2)ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಬಾಗಿಲಿ 3)ವೇಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಗಿಲಿ 4)ಅಂಜಪ್ಪ ತಂಧೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಗಿಲಿ 5)ನರಸಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಗಿಲಿ, 6)ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಸಕಲೆಸಪುರ 7)ಸಾಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಕಲೆಸಪುರ 8)ಅಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಕಲೆಸಪುರ 9)ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಅಂಜಪ್ಪ ಸಕಲೆಸಪುರ 10)ಈಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಕಲೆಸಪುರ 11)ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಕಲೆಸಪುರ 12)ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಕಲೆಸಪುರ 13)ಅಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ 14) ಲಕ್ಷ್ಕೀ ಗಂಡ ಅಂಜಪ್ಪ 15)ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಇವರೆಲ್ಲರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಗಿರೆಪ್ಪ ಕಾವಲಿ ಇವನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತಾ ಇವನಿಗೆ ನೊಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಊರಾಗ ಹೆಂಗ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ಹಳೆಯ ವೈಶ್ಯಮ್ಯ ದಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತಿದ್ದು, ಇವರು ಯಾವದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 116/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 18/07/2015 gÀAzÀÄ ºÀ½î¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄ£Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ£Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.37/E F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ  ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ   ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ F ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è wêÀð ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ  F JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÉ ªÀÄzÉå UÀ¯ÁmÉUÀ¼ÁV ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¹ D¹Û ¥Á¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÄîPÀqÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.:.69/2015 PÀ®A, 3(I) (XI) SC/ST Act 1989 :- ದಿನಾಂಕ: 18/07/2015 ರಂದು 4-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ CfðzÁ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj VÃvÁ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà UÉÆävÀĪÀÄPÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 01/07/12015 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ªÉAPÀAiÀiÁå E£ÁªÀÄzÁgÀ ©.E.N gÀªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ¯É ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ EµÉÖà AiÀiÁªÀ ºÀÄzÉÝ PÉÆlÖgÀÄ ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀªÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹P QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ  EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ K£ÁzÀgÀÆ DzÀgÉ CzÀPÉÌ ©.E.N gÀªÀgÉà PÁgÀt§ÆvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ªÉAPÀAiÀiÁå E£ÁªÀÄzÁgÀ ©.E.N EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!