Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 15, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2015 PÀ®A. Karnataka prohibition of charging exorbitant interest act 2004( section 3&4) :- ದಿನಾಂಕ 15/07/2015 ರಂದು  5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಸಾ: ಅಜೀಜಕಾಲೋನಿಯಾದಗಿರಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ  ಇವಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ    50000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಮದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿದರದಂತೆ  ಬಡ್ಡಿಸಾಲ ಕಟ್ಟು   ದಿನಾಂಕ:14-07-2015 ರಂದು 5-00ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ತಾನುಕೊಟ್ಟ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರಳಿ ಕೊಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಾರರು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಳಭವಾದರೆ ಬಡ್ಡಿದರ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೇಡಿದ್ದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2015 PÀ®A. 78(|||) PÉ.¦ DPïÖ :- ದಿನಾಂಕ 14/07/2015 ರಂದು 5-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಬಂಡಿಗೇರಾ ಓಣಿಯ ಫೀರಸಾಬ್ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೋ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ-84, 50, ಪಿಸಿ-18, 02 ರವರೊಂದಿಗೆ 5-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂಡಿಗೇರಾದ ಫೀರಸಾಬ್ ಧರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪಂಚರಾದ 1) ಮಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ|| ಗಾಂಧಿಚೌಕ್ ಯಾದಗಿರಿ. 2) ಬಾಬಾ ತಂದೆ  ಬಾಷುಮೀಯಾ ಜಜ್ಜಾರ ಸಾ|| ದುಖಾನವಾಡಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು 5-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪೀರಸಾಬ್ ಧರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ  ಪೀರ ಮಹ್ಮದ್ ತಂದೆ ಮೈಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ವಯಾ: 55 ಸಾ|| ಕೋಲಿವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ ಇತನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ 6-00 ಪಿ.ಎನ್ ದಿಂದ 7-00 ಪಿ.ಎಮ್ ವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1720/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಜಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನ್  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ 8-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಕಲಂ ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 15/07/2015 ರಂದು 1-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.195/2015 ಕಲಂ. 78(|||) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.


UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2015 PÀ®A: 5, 37, 39 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉêÁzÉë  PÁAiÉÄÝ 1961:- ¢£ÁAPÀ:15/07/2015 gÀAzÀÄ 10 J.JAPÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÉÆÃV ¥ÉÃoÀ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ §rØ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÉÃ¥ÀgÀ §gɹPÉÆAqÀÄ ¸Á® ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀgÀPÁ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ «zÀÝ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV §rØzÀgÀzÀ°è ¤ÃrzÀÝ ¸Á®zÀ ¨sÀzÀævÉUÁV §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¯ÉêÁzÉë ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆA¢gÀzÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2015 PÀ®A 38,39 KARNATAKA MONEY LENDERS ACT 1961:- £Á£ÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ G¥ÀàgÀ ªÀ|| 35 ªÀµÀð, eÁ|| G¥ÁàgÀ, G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| §½ZÀPÀæ vÁ||f|| AiÀiÁzÀÀVj EzÀÄÝ, F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥À¯ÉäãÀ eÁ|| PÀ§â°U¸ÀÀ ¸Á||§½ZÀPÀæ EvÀ¤AzÀ £Á£ÀÄ §rØAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è 2,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á®ªÀ£ÀÄß 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¥ÀqÉ¢zÉÝ, DUÀ ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¨ÁAqÀ, zÁR¯Áw §gÉzÀÄPÉÆnÖ¯Áè. FUÀ 1 wAUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ ©üêÀÄtÚ  vÀAzÉÉ w¥ÀàtÚ EªÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt 100 PÉÌ 03 gÀ §rØAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É. FUÀ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀÄ E£ÀÆß £À£ÀUÉ §rØ ºÀt £À£ÀUÉ 100 PÉÌ 05 gÀAvÉ §rØ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥À¯ÉäãÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄzÀ°è gÉÊvÀjUÉ ºÉaÑ£À §rØAiÀÄ zÀgÀzÀ°è ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwzÁÝ£É. EvÀ£À ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ F ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ §rØAiÀÄ£ÀÄß ©üêÀÄtÚ£ÀªÀjUÉ PÉÆlÖ «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà £À£ÀUÉ ºÉaÑ£À §rØUÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  PÁgÀt vÁªÀÅ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥À¯ÉäãÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ «£ÀAwªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2015 PÀ®A. 279, 337 338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 09/07/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÁgï £ÀA: PÉ.J-33 JªÀiï-3014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀqÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CfêÀiï ¥ÉæêÀÄf ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀ£À°èzÀÝ ªÀĺÁzÉêÀ¤UÉ ¸ÁzÁ & ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ PÀÆqÀ ¸ÁzÁ & ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁð¢üUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.: 168/2015 ಕಲಂ 78[3] Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 15/07/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 18-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ಕಮಾನಮನಿ ಪಿ.ಐ ಶಹಾಪೂರ ಠಾಣೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 15/07/2015 ರಂದು 16-30 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ದೈವಿ ಜೂಜಾಟವಾದ ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮರೇಗೆ  ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಮತ್ತು  ಪಂಚರಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 1850/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಹಾಗೂ 4 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 168/2015 ಕಲಂ 78[3] ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.: 162/2015 PÀ®A:279,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ:12.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 5 ¦.JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C° dĨÉÃgï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-33, PÀÆå-810 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÃqÀA PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¨ÁZÀªÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ¸ÉÃqÀA PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£Á ¢AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄrzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ, §®UÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ  ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.07.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÉå gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ®A:304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄî «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2015 PÀ®A:.48/2015 PÀ®A 78[111] PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 15/07/2015 gÀAzÀÄ 10.15 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà ¦ J¸ï L ©ü UÀÄr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15/07/2015 gÀAzÀÄ vÁªÀÅ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 08.05 ¦ JªÀiï PÉÌ ¸À¯ÁzÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÉƸÀªÀĤ ªÀ|| 45 eÁ|| PÀÄgÀ§gÀ G|| PÀÆ° ¸Á|| ¸À¯ÁzÀ¥ÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 2120 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn , MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï C|\Q|| 300=00 ºÁUÀÄ MAzÀÄ PÁ§ð£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï C|\Q|| 200=00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ü DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ JªÀiï J¥sï ¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2015 PÀ®A 78[111]PÉ ¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2015 PÀ®A: 5, 37, 39 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉêÁzÉë PÁAiÉÄÝ 1961 :- ¢£ÁAPÀ 15/07/2015 gÀAzÀÄ 09.00  ¦JA PÉÌ ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA. PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àqɹ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À K£ÀAzÀgÉ,  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/07/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ dAiÀIJæà avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¯ÉêÁzÉë ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ. ºÀĸÉãÀ¥Àà ¦¹-84 ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¦¹-311 gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ E§âgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà zÉêÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ªÀ|| 34 eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| zÉë£ÀUÀgÀ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  2) ²æà ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀiÁ«£ÀªÀÄgÀ  ªÀAiÀÄ|| 22 G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| PÀ§â°UÀ  ¸Á|| UÀÄwÛ¥ÉÃl ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆÃA¢UÉ ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA PÉJ- 33 f-138 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ 7 ¦JA PÉÌ ºÉÆgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ dAiÀIJæà avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¯ÉêÁ zÉë ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÊ®¥Àà vÀA/ CªÀÄ®¥Àà @ CA§è¥Àà ªÉÄÊ£Á¼À ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð G: ¯ÉêÁ zÉë ªÀåªÀºÁgÀ ¸Á; ²gÀªÁ¼À CAvÁ w½¹zÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ JgÀqÀÄ ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 01 ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 9 ¦JA PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀÆa¹ F ªÀgÀ¢ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2015 PÀ®A 5, 37, 39 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉêÁzÉë PÁAiÉÄÝ 1961 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!