Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 14, 2015Yadgir District Reported Crimes

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:87/2015 PÀ®A: 5, 37, 39 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉêÁzÉë  PÁAiÉÄÝ 1961 :- ದಿನಾಂಕ: 14/07/2015 ರಂದು 3.00 ಪಿಎಮ್ಕ್ಕೆ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರಾದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ, ಅಮರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಪಿಸಿ 333, 259 ರವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯ ಜೀಪ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಜಿ 618 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಭಾವಿ ಮೇನ್ ಬಜಾರನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸದರಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ 1) ಒಂದು ಮೂಲ ಖರೀದಿ ಪತ್ರ 2) ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಂಡ ಪೇಪರ 3) ಒಂದು ಮೂಲ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇವು ಸೈಯದ ತಾಹಿರ ಹುಸೇನ ಜಹಾಗಿರದಾರ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವರಿಸಿ ನಂತರ ನಾನು ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಣದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಅಡವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಲದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೊಡಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಲೈಸನ್ಸ್ ವಗೈರೆ ಇದ್ದರೆ ನೀಡು ಅಂತ ಕೇಳೀದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಜುಗಲ್ಕಿಶೋರ ತಂದೆ ಮೋತಿಲಾಲ ಸಿಗಚಿ ಸಾ|| ಕೆಂಭಾವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ದೊರೆತ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 4.45 ಪಿಎಮ್ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ 87/2015 ಕಲಂ: 5, 37, 39 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇವಾದೇವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 167/2015 PÀ®A 341, 323, 324,
504, 506 ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 13/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄvÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ qÁétzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ¹zÀÝ¥Àà PÁémÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬ÄUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°èM¹ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 14/07/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¨sÉÆÃUÀÄAr ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¨ÁåAPï £ËPÀgÀ ¸Á|| ®°Ãvï ¤ªÁ¸ï ªÉÆúÀ¯Áè ±ÀºÁ¨Ázï vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ f|| PÀ®§ÄgÀV. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 12/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 ¦.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄrØ ¯ÁqïÓ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ EAzÀĸÁÜ£À ¨ÁåAPï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ 6-20 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÄÝ EgÀ°®è. £Á£ÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.194/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
1) HIRO SPLENDOOR PLUS KA32 EF5377
2) CASSIS NO :MBLHA10MEHB36557
3) ENGINE NO : HA10EJEHB24860
4) COLOUR : GREYBLK

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2015 PÀ®A 419, 420, 462, 465, 471 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  ºÉZÀÄѪÀj C¼ÀªÀrPÉ PÀ®A 4 PÀ£ÁðlPÀ «Äw «ÄÃjzÀ §rØ «¢¸ÀÄ«PÉAiÀÄ ¤µÉÃzÀ C¢¤AiÀĪÀÄ 2004 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 37,38,39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀgÀì DPïÖ 1961 :- ¢£ÁAPÀ 11-05-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. £À£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ® ¥ÀmÁÖ ¸ÀªÉð £ÀA. 129/C «¹Ûtð 7 JPÀgÉ 8 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉAiÉÄà DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°èAzÀ ¥ÀmÁÖ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 129/C ªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 25-02-2015 gÀAzÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ PÉ.©.J¸ï ¨ÁåAQ£À G¥À-£ÉÆAzÀt C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ 1,00,000/- gÀÆ UÀ¼À ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¦gÁå¢üUÉ  ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÉ¸ÀVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ§ £À£Àß  ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £À£Àß ¸ÀÄ¥À¢ðUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ C£À¨sÀ«¸À®Ä ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 20-01-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ eÉêÀiÁè vÀAzÉ ¨ÉÆÃeÁå FvÀ£ÀÄ £ÀÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀZÀuÉUÁV 81000/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß 100/- gÀÆ PÉÌ  3/- gÀÆ¥Á¬Ä §rØAiÀÄAvÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CqÀZÀuɬÄAzÁV £À£Àß ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß NvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rØ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ £À£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß eÉêÀiÁè£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.    CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/15 PÀ®A 419, 420, 462, 465, 471 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ  ºÉZÀÄѪÀj PÀ®A 4 PÀ£ÁðlPÀ «Äw «ÄÃjzÀ §rØ «¢¸ÀÄ«PÉAiÀÄ ¤µÉÃzÀ C¢¤AiÀĪÀÄ 2004 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 37,38,39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀgÀì DPïÖ 1961 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2015 PÀ®A 5, 38, 39 KARNATAK MONEY LENDERS ACT- 1961 :- ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ 2007 £Éà ¸Á°Ã£À°è vÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÉ¥Àà ¸Á:UÉÆÃrºÁ¼À EªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ CqÀZÀuÉUÁV gÀÆ.20000/- UÀ¼À£ÀÄß ¸Á®ªÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D ºÀtªÀ£ÀÄß PÉ® ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ E£ÀÄß ±ÉÃPÀqÀ 5 gÀAvÉ §rØ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CµÀÄÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ EµÀÄÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ «£ÁPÁgÀt ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:-110/2015 PÀ®A. 323,324,355,504,506  ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:04/07/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁåj AiÀiÁPÉ PÉr¹¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üÃgÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÀzÀ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀªÀÄvÀÛAiÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉΠ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.: 132/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957 :- ದಿನಾಂಕ:14/07/2015 ರಂದು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಶ್ರೀಗಂಗಾಧರ ಬಿ.ಎಮ್ ಫಿ.ಐ ಶೊರಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ:14/07/2014 ರಂದು 03.30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ , ಟಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಹೆಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನದಿ ತಿರದಿಂದ ಸರಕಾರ ಯಾವುದ ರಾಜ್ಯ ದನತುಂಬದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ  ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 4 ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್, 3 ಟಿಪ್ಪರ ಹಾಗೂ 2500 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತಿನ ಒಟ್ಟು 30 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮರಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.: 133/2015 PÀ®A: 38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀgïì DPÀÖ 1961 ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ滩µÀ£ï D¥sï ZÉQAUï JPÁì©ðqÉAmï EAlgɸïÖ DPÀÖ 2004 :- DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ²æà ¹zÁÝgÀÆqÀ ¥sÉÊ£Á£ïì PÁ¥ÉÆðgɵÀ£ï ºÉ¸Àj¤AzÀ ¯ÉêÁzÉë ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr, §qÀd£ÀjUÉ, PÀÆ° PÁ«ÄðPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀjUÉ §rØ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¤Ãr CªÀjAzÀ ZÀPÀæ§rØ ªÀÄÆ®PÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14/07/2015 gÀAzÀÄ 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥sÉÊ£Á£ïì £À°èzÀÝ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀÄA©¹PÉƼÀÄîªÀ ¯ÉÆãï jPÀªÀj ¥Á¸ï §ÄPï UÀ¼À£ÀÄß, ¸Á® PÉÆÃqÀĪÀ gÀ¹Ã¢ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ d£ÀjAzÀ ¢£À¤vÀå ºÀt vÀÄA©¹PÉƼÀÄîªÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ d£ÀjUÉ ¸Á® PÉÆlÖ ªÀiÁ»w EgÀĪÀ ¦Vß ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.:134/2015 PÀ®A: 78 PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 14/07/2015 gÀAzÀÄ 05:30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÀÚ¥Àæ¸Ázï ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ gÀhÄAqÀzÀPÉÃgÁ MtÂUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¤ªÀÄä CzÀȵÀÖzÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjUÉ PÉÊ ©¹ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤zÀÄÝ 1535/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉãÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 111/2015 PÀ®A. 5,37,39 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉêÁzÉë PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ 14/07/2015 gÀAzÀÄ 6 ¦.JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¸ÁÖA¥À ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÀ¼À Rjâ ¥ÀvÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CqÀªÀÅ ElÄÖPÉÆAqÀÄ §rØ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸Á® PÉÆqÀĪÀ ¯ÉêÁzÉë ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÁÖA¥À ¥ÉÃ¥ÀgÀ, E¤ßvÀgÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:-65/2015 PÀ®A: 5, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀgïì PÁAiÉÄÝ 1961 :- ¢£ÁAPÀ: 14/07/2015 gÀAzÀÄ PÉƽºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢PÀÈvÀªÁV ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¯ÉêÁzÉë ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÀ 50 ªÀÄvÀÄÛ 100 gÀÆ. ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ ¨ÁAqÀ ¥ÉÃ¥Àgï ªÉÄÃ¯É wAUÀ½UÉ 100 PÉÌ 2 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀÆ¥Á¬Ä 50 ¥ÉÊ¸É §rØAiÀÄAvÉ d£ÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀªÀÄZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ vÀ¤SÁ¢üPÁj zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 5 ¨ÁAqï ¥ÉÃ¥ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸À:vÀ: ¦ügÁå¢zÁgÀgÁV PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:-65/2015 PÀ®A. 5, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAqÀgïì PÁAiÉÄÝ 1961: 13/07/2015 gÀAzÀÄ 18.10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ºÀÄt¸ÀV PÉA¨Á« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ºÉZï.¹-92, 14 ¦.¹ 293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1210=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉƨÁ¬Ä¯ï  d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:-66/2015 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 13/07/2015 gÀAzÀÄ 18.10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ  ºÀÄt¸ÀV PÉA¨Á« PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ  ºÉZï.¹-92, 14 ¦.¹ 293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1210=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!