Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 10, 2015Yadgir District Reported Crimes
  AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r CPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 9/7/2015.gÀAzÀÄ 8-0É0 J JªÀiï PÉÌ, ¥ÉmÉÆæÃA°AUÀzÀ°è, JZï ¹,.39.gÀªÀgÉÆA¢UÉ, EzÁÝUÀ  ºÀwÛPÀÄtÂ, ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ,¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀÝ°è DPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ  PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ,¥ÀAZÀgÁzÀ, ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ,  ¥ÀÆeÁj, ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§ ,vÀAzÉ ¨sÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ,mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 8-30 J JªÀiï ¢AzÀ 9-30J JªÀiï  gÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr  mÁæöåPÀÖgï £ÀA,J¦,04.JªÀiï.4028. J¦,04.JªÀiï.4027. £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr  DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ,vÀAzÉ, §¸ÀªÀgÁd ©gÀ£Á¼À.¸Á’. ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï £ÀUÀgÀ,EªÀgÀ£ÀÄß,ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ, ªÀÄgÀ½£À mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÄ DgÉÆæ. ªÀÄvÀÄÛ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄÃzÉÆA¢UÉ. oÁuÉUÉ,10-00 JªÀiï PÉÌ ªÀigÀ½ §AzÀÄ,DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ, PÀ®A,379.L¥À¹, ªÀÄvÀÄÛ,21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï,r    ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ
      ¢£ÁAPÀ 09/07/2015 gÀAzÀÄ 10:00 J JªÀiï PÉÌ ¦ J¸ï L C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r CPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÉ£ÀÄ

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2015 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:09-07-2015 gÀAzÀÄ 5-30 ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄgÀUÉÆüÀ-£Á®ªÁgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÀAzÀ¥Áà GzÁ£ÉÆÃgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J-37/JªÀiï-2190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÀÄÈvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ  ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ü ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 42/2015 366(J),376,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.3 & 4 ¥ÉÆPÉÆì DPÀÖ -2012 :- ¢£ÁAPÀ 24/04/2015 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±À²PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2015 PÀ®A. 366(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/07/2015 gÀAzÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆÌüÀzÀUÁzÀ ¨Á®Q PÀÄ. §¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UÀÄqÉØÃgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥ÀjZÀªÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ ¢£Á®Ä PÁ¯ÉÃfUÉ AiÀiÁzÀVgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃfUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃn DUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ:09/04/2015 gÀAzÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀPÉÌ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÉÆÃVzÉÝãÀÄ. DUÀ ±À²PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÉÆÃt ¨Á CAvÁ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¤£ÀߣÉß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÀÆqÁ  JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® £À£ÀUÉ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ:12/04/2015 gÀAzÀÄ ±É²PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆît CAvÁ ºÉý  £Á¼É ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13/04/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÉ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ PÀÆqÁ §AzÀ£ÀÄ §¹ì£À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÉêÀÅ. £ÀAvÀgÀ  ¢£ÁAPÀ:07/07/2015 gÀAzÀÄ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆît ¨Á CAvÁ £À£ÀUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉý §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýÃPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ®A.366(J),376,506 L¦¹ PÀ®A. 3 & 4 ¥ÉÆÃPÉÆìà DåPÀÖ-2012 ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 91/2015 PÀ®A 109 ¹,Dgï.¦¹ :-  ದಿನಾಂಕ.09/07/2015 ರಂದು 10.00 ೆ.ಎಮ್ಕ್ಕೆ ಗುರುಮಠಕಲ ಠಾಣೆಯ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರವರು ಒಬ್ಬ ಻ನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಮದು ಲಿಖಿತ ವರದಿ ಯನ್ನು ತಮದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ವರದಿ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 91/2015 ಕಲಂ.109 ಸಿ.ಆರ್ ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2015 PÀ®A 447, 504, 506 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 09-07-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಸೆಂತಮ್ಮ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಸಾಃ ಗಾಜರಕೋಟ ಇವಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂಧರೆ. ದಿನಾಂಕ 07-07-2015 ರಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸದಿ ತೆಗೆಯಲು (ಹುಲ್ಲು ಕಿಳಲು) ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4.00 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದಿ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ರಂಡಿ, ಬೋಸಡಿ, ಸೂಳಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಈ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,
504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ C§¯É¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà zÀgÉtÚªÀgÀ FvÀ£ÀÄ JtÂÚªÀqÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀƼÀ¥Àà zÀgÉtÚªÀgï EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÀÆ5000/-UÀ¼À£ÀÄß CªÀ£À ¥Áæ¥ÀAaPÀ CqÀZÀuÉAiÀĸÀ®ÄªÁV PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:06/07/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JtÂÚªÀqÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀƼÀ¥Àà zÀgÉtÚªÀgï FvÀ¤UÉ C§¯É¥Àà zÀgÉtÚªÀgï FvÀ£ÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä ¤ÃrzÀ gÀÆ5000/-UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ ¤AUÀ¥Àà zÀgÉtÚªÀgï FvÀ£ÀÄ C§¯É¥Àà¤UÉ “¯Éà ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ªÀÄgÀ½ ºÀt ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄ ¨sÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ£É” CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀPÉÌPÀĹÛUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è C°èUÉ §AzÀ EvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ C§¯É¥Àà zÀgÉtÚªÀjUÉ “F ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀAvÀ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ ¸Á¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ” CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ¨sÉÃzÀjPÉ DQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±À CzÉ.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,
506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:06/07/2015gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ PÀ£ÀPÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ §AzÀ C§¯É¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà zÀgÉtÚªÀgï ¸Á:JtÂÚªÀqÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ “¤£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÀÆ5000/-UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉÝãÀ¯Áè D ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¤ÃqÀÄ” CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ C§¯É¥Àà¤UÉ “¤ªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÀgÉtÚªÀgï FvÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ PÉÆÃlÖ gÀÆ 5000/-UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ UÉÆêÁzÀ°è PÀÆ° ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ gÀÆ35000/-UÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ MlÄÖ gÀÆ40,000/ UÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ EgÀ° CAvÁ ¤ÃrzÉÝÃ£É ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ£À ºÀwÛgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ” CAvÁ ºÉýzÁUÀ C§¯É¥Àà£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ “¯Éà ¨sÀƸÀÆr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ £À£ÀUÉ ªÀÄgÀ½ ºÀtPÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÉÆÃqÀÄ” CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀPÉÌPÀĹÛUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ C°èUÉ §AzÀ EvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ “F ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀAvÀ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ ¸Á¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ” CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ¨sÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 113/2015 PÀ®A 279 337 338 L ¦ ¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/07/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ §¸À¥Àà ºÉZÀ ¹ 112 gÀªÀgÀÄ JA J¯ï ¹ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV gÁAiÀÄZÀÆgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀgÉUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ @ ªÀiÁ¼À¥Àà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/07/2015 gÀAzÀÄ 6=30 ¦ JA PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07/07/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀiÁ¼ÀªÀÄä ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ zÉëAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà CUÀ¸ÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ £À£ÀUÉ ¢£ÁAPÀ 07/07/2015 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjzÀ°è EgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÀAzÀgÉ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £À£Àß vÁ¬ÄUÉ «ZÁj¸À¯ÁV £À£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ºÉýzÉÝãÀAzÀgÉ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃzÀ CmÉÆà £ÀA PÉJ-33-6053 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÀj¨ÉlÖ PÁæ¸À zÁn AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ 2 Q «Äà CAvÀgÀzÀ°è CmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ zÉëAzÀæªÀÄä E§âjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ CmÉÆÃZÁ®PÀ£É 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, £À£Àß vÁ¬ÄUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉUÉ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÉëAzÀæªÀÄä EªÀ½UÉ ¸ÀºÀ PÉÊUÉ ¨Ájà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄAzÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV J°èUÉ ºÉÆÃzÀgÉÆ K£ÀÄ UÉÆvÁÛV¯Áè, PÁgÀt £À£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃzÀ CmÉÆà £ÀA PÉJ-33-6053 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÀKUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2015 PÀ®A 279 337 338 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,  


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957 :- ¢£ÁAPÀ:08/07/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 0400 J.JªÀiï  ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdzsÀ£À  vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÀÚ £À¢ ¤ÃgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉªÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ »rzÀÄ n¥ÀàgÀ°èzÀÝ MlÄÖ 24 WÀ£À «ÄÃlgï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q 18000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!