Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 2, 2015Yadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2015 PÀ®A. 143,147,148,323,324,308,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:02/07/2015 gÀAzÀÄ 10 J.J ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ºÉZï.¹-105 gÀªÀjUÉ £ÉëĹ PÀ½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉZï.¹ gÀªÀgÀÄ  PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 12-30 ¦.JA PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ£ÁzÀ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ªÀAiÀĸÀÄì :40 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: C¯ÁݼÀ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ 6-30 ¦.JA PÉÌ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01/07/2015 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ EgÀĪÀªÀzÀjAzÀ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ºÉÆÃV CzsÀåPÀë G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄgÀUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ zÉøÁ¬Ä E§âgÀÄ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ©ÃªÀÄtÚ PÁgÀ®PÀÄAn , ²ªÀtUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄUËq,À ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄtÚ  PÁgÀ®PÀÄAn, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ, ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ, ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀgÀvÀÛ¥Àà ªÀiÁ° ©gÉzÁgÀ, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄtÚ PÁgÀ®PÀÄAn, «dAiÀÄ gÉrØ vÀAzÉ ²ªÀtUËqÀ, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ, EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀ £ÀªÀÄUÉ J£Àß¯É ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ UÉzÀݪÀgÀ CzsÀåPÀë ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝj ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛªÉ. CAvÁ CAzÀªÀgÉ £À£ÀUÉ vÉPÉÌAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É£ÀÄß ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¢ÝzÀgÀÄ DUÀ ©Ãr¸À®Ä §AzÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ zÉøÁ¬Ä EvÀ¤UÉ wgÀÄ¥Àw , ±ÉÃR¥Àà E§âgÀÆ C¯Éè ©zÀÝ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÉ ªÀiË£ÉñÀ£À §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà E§âgÀÆ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ £À£ÀUÉ wgÀÄ¥Àw FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀUÀ¼ÁzÀ vÉÆgÀqÀÄUÀ½UÉ eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ £À£Àß vÉÆgÀqÀÄUÀ½UÉ ¨Áj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀtUËqÀ, ªÀĺÉñÀ, ZÀ£ÀߥÀà, «dAiÀÄgÉrØ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. DUÀ C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ gÀªÀÄt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÀvÀߥÀà ªÀiÁ° ©gÉzÁgÀ , zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàgÁd ªÀÄPÁ², ¸ÁAiÀħUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁåUËqÀ ªÀiÁ° ©gÉzÁgÀ, ©ÃªÀÄgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÉÛªÉ. £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ vÀÄA¨Á £ÉƬÄwÛzÀÝjªÀÄzÀ ¹zÁ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä DVgÀĪÀ¢®è £À£Àß vÉÆgÀrUÉ MzÀÝgÉ ¸Á¬ÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ wgÀÄ¥Àw £À£ÀUÉ MzÀÄÝ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉ CªÀgÉ®ègÀÆ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¹®Ä «£ÀAw.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(I)(X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J AiÀiÁPÀÖ:- ದಿನಾಂಕ: 02/07/2015 ರಂದು 10 ಎ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ಇದೆ ಪೋನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುದಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 8-30 ಪಿ.ಎಂ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:01/07/2015 ರಂದು 5-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರ ವೀರಬದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಗ್ರಾಮದ 1) ರವಿ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಾಗಣಗೇರಿ 2) ಮರೆಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಸಕ್ರೆಪ್ಪಗೌಡ 3) ಸಿದ್ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನಿಂಗಣ್ಣ ಮಾಗಣಗೇರಿ 4) ಬೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಮಾಗಣಗೇರಿ 5) ರಮೇಶ ತಂದೆ ಭಲವಂತ ಮಾಗಣಗೇರಿ 6) ಸಿದ್ದಣಗೌಡ ತಂದೆ ಸಕ್ರೆಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ 7) ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಖಪ್ಪ ಮಾಗಣಗೇರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ನನಗೆ ಏನಲೇ ಬ್ಯಾಡ ಜಾತಿ ಸುಳೇ ಮಗನೆ ಈ ಸಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತು  ಹಾಂಗೆಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈಯ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಾಗಣಗೇರಿ, ಮರೆಣ್ಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಇಬ್ಬರು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡವರೆ ನನ್ನ  ಎಡಗೈಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪಕ್ಕೆಗೆ ತಲೆಗೆ, ಬುಜಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಸತ್ತೆನೆಪ್ಪೊ ಅಂತಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಿದ್ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಬೀಮರೆಡ್ಡಿ, ರಮೇಶ, ಸಿದ್ದಣಗೌಡ, ಶರಣಪ್ಪ ಇವೆರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಿರುಪತಿ ಕಾರಲಕುಂಟಿ ಈತನಿಗೆ ಎಳೆದಾಡಿ ನುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪುನ: ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಾಗಣಗೇರಿ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಶಿರವಾಳ, ರಾಮಣಗೌಡ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ರಾಯಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣಗೌಡ ಮಾಲಿ ಬಿರೆದಾರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಉಳದಿ ಮಗನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಟು ಹೊದರು. ನಂತರ ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆವೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಿರುಪತಿ ಈತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೊರಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಏಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ CAvÁ ¸ÁgÁA±À

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2015 PÀ®A 354(J),506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J AiÀiÁPÀÖ 1989:- ¢£ÁAPÀ:30/06/15 gÀAzÀÄ PÀZÀPÀ£ÀÆgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉÆüÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆæ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §AzÀÄ ¦AiÀiÁ¢ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄð£À ¹ÃgÀAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ¯ÉÊAVPÀ ZÀlĪÀnPÉUÁV MvÁ۬ĹzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ aÃgÁrzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr MªÉÄäÃAiÀiÁzÀgÀÄ ¤£Àß ²®ªÀ£ÀÄß PÉr¸ÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ M¥Àà¢zÀÝgÉ ºÀ½î¬ÄAzÁ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr ²¯ï PÉr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉUÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀÆ PÀÆqÁ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ  CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2015 PÀ®A 366, 366(J), 114, ¸ÀA.149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 8, 12 POCSO ACT-2012:- ¢£ÁAPÀ 01/07/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢ ¸Á; AiÀÄgÀUÉÆüÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ vÀ£Àß ¨Á®Q ªÀAiÀÄ;14 EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ¥ÀæPÀÈw PÀgÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢gÀÄ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-44 1652 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ C¥ÀºÀgÀtªÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2015 PÀ®A 323 324 341 504 506 ¸ÀA 34 L ¦ ¹:- ¢£ÁAPÀ 02/07/2015 gÀAzÀÄ 10 J JA PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| ªÀqÀØgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀuÉPÀ¯ï vÁ|| f¯Áè|| AiÀiÁzÀVj  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä UÀtQà PÀÈvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CªÀgÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÀtÚªÀ¤zÀÄÝ, zÉÆqÀتÀ £ÁUÀ¥Àà CAvÁ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀtÚªÀjzÁÝUÀ¯É £ÀªÀÄä CtÚ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÄ CwÛUÉ E§âgÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉ, £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝgÀÄ »jAiÀÄgÀ ºÉÆ® 3 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £Á£ÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ¹¢Ýä, ºÉÆ®zÀ°è FUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄPÀ̽UÉ CzÀð ¥Á®Ä PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ, FUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á|| PÀuÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÆÃgÀªÉ®Ý°è ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀzÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÀéAvÀ ºÁQPÉÆAr¢Ýä ¥Á®Ä PÉÆqÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉýgÀÄvÉÛãÉ,
      ¢£ÁAPÀ 01/07/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ D£ÀAzÀ ºÁUÀÄ UÉÆëAzÀ E§âgÀÄ C°èUÉ §AzÀªÀgÉ £À£ÀߣÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄUÀ£É ¨ÉÆgÀªÉ®Ý°è ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉÆqÀ¢¯Áè CAwAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ ¥Á®Ä ºÁåAUÀ PÉÆqÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄݪÀgÉ D£ÀAzÀ ºÁUÀÄ UÉÆëAzÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ JzÉUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ UÉÆ«AzÀ EªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ªÀÄUÀ£É E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¤£Éß oÁuÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £À£Àß ºÉAqÀw HgÀ°è EgÀ°¯Áè EAzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw CAdªÀÄä EªÀgÀÄ HjAzÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀjUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ. fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ.PÉʬÄAzÀ,ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F Cfð


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!