PRESS NOTE

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 15, 2015¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀUÀgÀzÀ ºÀ®ªÀÅ KjAiÀiÁUÀ¼À°è gÁwæ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£À dgÀÄVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃazÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¹ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁV ªÀiÁ£Àå ²æà «£ÁAiÀÄPÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¸ÁºÉçgÀÄ  £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è dgÀÄVzÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À PÉøÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁV ZÀað¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¸À®Ä AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀ ¥Éưøï vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁr F vÀAqÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr MAzÀÄ wAUÀ¼ÉƼÀUÁV DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ.
F »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå ²æà «£ÁAiÀÄPÀ «. ¥Ánïï, J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀÄvÀÄÛ r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÁzÀ ²æà Dgï.©. §¸ÀgÀVgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¨Á®ZÀAzÀæ ®PÀÌA ¹¦L AiÀiÁzÀVj ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «±ÉõÀ vÀAqÀ gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ vÀAqÀzÀ°è  ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÆ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ, ¸ÀAiÀÄåzï C°, ªÀÄ®è¥Àà, ²ªÀ±ÀAPÀgÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀqÀUÉÃgÁ, ²ªÀgÁdgÉrØ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ¸ÀÄzÁPÀgÀgÉrØ, £ÁUÉñï, ªÀĺÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ, ºÀtªÀÄgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAqÀzÀ°èzÀÄÝ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ MlÄÖ 08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¸ÀĪÀ°è vÀAqÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ AiÀÄgÁæ ¸Á:gÁZÀ£À½î vÁ:f:AiÀiÁzÀVj, gÀ« @ UÀqÉØ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¥ÀªÁgÀ, RAqÉ¥Àà vÀAzÉ dĪÀiÁå ¨sÉÆøÉè, mÉÆÃ¥Áå @ mÉÆÃ¥À¯É vÀAzÉ dĪÀiÁå ¨sÉÆøÉè, ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ¨sÉÆøÉè J®ègÀÆ ¸Á:ªÀiÁ®UÀwÛ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ MlÄÖ 05 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 08 PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MlÄÖ 270 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
F jÃwAiÀiÁV ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà E¤ßvÀgÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèQ£À PÉA¨sÁ« oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è£À PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ ZËqÉñÀégÀºÁ¼ÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CqÀØ §AzÀªÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ §UÉÎ «ZÁgÀuÁ PÁ®PÉÌ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.
F jÃwAiÀiÁV AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÁzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà «£ÁAiÀÄPÀ «.¥ÁnÃ¯ï ¸ÁºÉçgÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî®Ä AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

**************************************************************************************
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!