By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 11, 2015AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2015 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀA/ 187 L.JA.« DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 11-07-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 J.JAPÉÌ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà f£ÀPÉÃj ¸Á: JA. ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉÃUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzsÀgÉ EAzÀÄ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä ¨É½V£À eÁªÀ 5-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃVzÁÞUÀ PÉƬĮÆgÀÄ- JA.ºÉƸÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ AiÀiÁªÀÅzÉÆ 3 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ CwªÉÃUÀ¢AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä½UÉ ºÉÆmÉÖUÉ, §® vÉÆqÉUÉ, Q¨ÉÆâmÉÖUÉ, ªÀÄvÀÄÛ C®°è UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÉzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁgÀt ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉà UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2015 PÀ®A: ¸ÀA/  279, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀA/  187 L.JA.« DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2015 PÀ®A-279,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 11/07/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-30 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ Dgï.ºÉƸÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ ¸ÁºÉçgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁåPÀ¯ÉÆÃgÀ lA,lA, DmÉÆà ZÉ¹ì £ÀA. MBX0000ZFTE096105    ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA. RSE 2647700  £ÉÃzÀÝgÀ FvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå ªÀÄÄAqÀgÀV-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà d®è¥Àà£ÉÆÃgÀ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÆä¯É lA,lA £ÀÄß PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À »A¢£À ¹Ãn£À JqÀ¨ÁUÀPÉÌ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉUÉ , ¨É¤ßUÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 108/2015 PÀ®A. 323,324,355,504,506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:10/07/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CvÉÛUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀÑAiÀĪÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 47/2015 PÀ®A 302 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 11/07/2015 ರಂದು 6-30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಶಹಾಪೂರ ರವರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ದಾವೆ ನಂ  164/13 ನೇದ್ದು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಖಾಸಗಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಬ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ನಾಟೀಕಾರ ಸಾ|| ದಿಗ್ಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ  ಈತನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1  ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಿವಳು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದು  ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಶಿರವಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗು ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ದಂಪತಿಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಹಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಹಾಗು 5 ವರ್ಷದ ಭೀಮಾಶಂಕರ  ಅಂತ 2 ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ.  ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಈತನು ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿರವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿಇಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ.   ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ 23/09/13 ರಂದು  ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ೀತನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಶೀರವಾಳದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತು. ದಿನಾಂಕ 24/09/13 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಈತನು ಕಾಮಣಿಯಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.  ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 23/09/13 ರಂದು  ದಿನವಿಡೀ ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ದಿ: 22/09/13 ರಂದು ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ  ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆತನಲ್ಲಿ ಕಾಮಣಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. 
   ದಿನಾಂಕ 23/09/2013 ರಂದು ಆರೋಪಿತರು  ಸಂಚು ಮಾಡಿ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಇದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಲು ಕಾಮಣಿಯಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೃತನ ಶವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ  ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 47/2015 ಕಲಂ 302 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!