Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 9, 2015Yadgir District Reported Crimes 


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 156/2015 PÀ®A; 279,337,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 09-06-2015 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ f.f.ºÉZï. AiÀiÁzÀVj ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ  D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃl ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 9-00 ¦.JªÀiï. PÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09-06-2015 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï.UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄgÁ PÉAZÉÆÃn  E§âgÀÆ UÀAd PÁæ¸ÀzÀ°è vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.33 n.J.7838 £ÉÃzÀÝ gÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwzÁÝUÀ  ºÀA¢¤AzÀ ªÀÄÄAqÀgÀV PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.36- 5665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C£ÀégÀ ¥Á±Á EªÀ£ÀÄ  ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀë vÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢ UÉ §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄgÁAiÀÄ PÉAZÉÆÃn EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zsÀR¯ÁVzÉÝêɠ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.156/2015 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 
 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2015 PÀ®A. 498(J) 323,324,504,506 ¸ÀA34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 08/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁ¢üAiÀÄ  UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄzÀ£ÀÄ CzÀgÀAvÉAiÉÄà ªÀiÁªÀ£ÁzÀ §¸À°AUÀ¥Àà£ÀÄ PÀÆqÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ DUÀ ªÀÄ®è¥Àà CeÉð ºÁUÀÆ AiÀÄ®èªÀÄä CeÉð ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀÄä dAUÀ§AqÉÃgÀ PÀÆr w½  ºÉý ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÉÝêÀÅ ¢£ÁAPÀ: 09/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, PÉÊUÀ½UÉ, ºÁUÀÆ JqÀ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀiÁªÀ£ÁzÀ §¸À°AUÀ¥Àà£ÀÄ F ¸ÀƽUÉ ©qÀ¨ÁåqÀ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ AiÀiÁªÁUÀ®Ä £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ F ªÉÄð¤AvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹- ¢£ÁAPÀ: 08/06/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÀgÀÄ ºÀUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀæµÀgï £ÀA: PÉ.J-36 J-6037 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 02:30 ¦.J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï PÀbÉÃj ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀæµÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ E¨Áæ»A FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ºÀ¼ÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ, JqÀªÉÄ®ÄQUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ «ªÀgÀ«zÀÝ ¦ügÁå¢.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 98/2015 PÀ®A: 504, 323, 354(1)(J) L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 3(1)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 09/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄÆägÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃV 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÀîzÀ zÀqÀzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, DUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀªÀÄÆägÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ZÀ£ÀÆßgÀ eÁ: PÀÄgÀ§gÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ ¯Éà ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É £À£Àß eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C®è CAvÁ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀÄvÉÛÃ£É £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.  

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2015 PÀ®A 379 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ:09/06/2015 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉÃ, ¢£ÁAPÀ: 30/05/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmɬÄAzÀ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è §®±ÉnÖºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¤±Á£ï mÉgÉÆãÀ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁgï £ÀA: PÉJ-33 JªÀiï-4425 EAf£ï £ÀA: K9K8796E082172 ZÉ¹ì £ÀA: MDHHSNAW5E8015876 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 10,66,120=00 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀgï£ÀÄß ©¼ÀªÁgÀ, ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw ¥ÀlÖtUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £ÀªÀÄä PÁgÀĹUÀzÉà EzÀÄÝzÀPÉÌ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.        


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!