Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 8, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2015 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀA/  187 L.JA.«. DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 08/06/2015 gÀAzsÀÄ ¨É½UÉÎ 11 J.JAPÉÌ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À C½AiÀÄ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-41-J¯ï-3453 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAUÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝjAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ CzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ZÀl£À½î UÁæªÀÄPÉÌ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀPÀð£À½î ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ  MAzÀÄ mÁåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ-33-nJ-114 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzsÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÄ PɼÀ:UÀqÉ  ©zÁÝUÀ ¦gÁå¢üUÉ C®°è ¸ÁzsÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §¸ÀªÀgÀd FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ, JqÀ ªÉÄ®QUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÀAiÀÄUÀ¼ÁV¢ÝAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2015 PÀ®A: 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀA/  187 L.JA.«. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrüPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2015 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹:- ¢£ÁAPÀ 08/06/2105 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ//51ªÀµÀð, eÁ//PÀÄgÀħ, G//PÉ J¸ï Dgï n ¹ £ËPÀgÀ ¸Á//agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVgÀ vÀªÀÄUÉ §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ £À£Àß JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ËªÀÄå²æà CªÀÄÈvÀ JAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À°è 4 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É PÁ¯ÉÃfUÉ gÀeÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁzÀVjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¯ÉÆà ©¦ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ £Á¼É ¥ÀjPÉëAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DPÉ ¸ÀjAiÀiÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥sÉïÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ 07/06/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ PÉ®¸À«zÀÄÝ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀÄd£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ PÀĽvÀÄ NzÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ËªÀÄå²æà gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀÄ NzÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ M¨ÁâPÉ EzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃt¬ÄAzÀ ¹Ã°AUï ¥Áå¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÀUÀqÉ ZÉÃgï ElÄÖPÉÆAqÀÄ F WÀl£É ªÀiÁrPÉÆArzÁݼÉ.¸ÀzÀj WÀl£É gÁwæ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ UÀAmÉ (11:00 ¦ JªÀiï) ¸ÀĪÀiÁjUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2015 PÀ®A : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1)(2)(3)(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r JPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 08-06-2015 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ-33-nJ-2497 mÁæ° £ÀA. PÉJ-32-nJ-2498 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ gÀ»vÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr d¦üÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉĪÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1)(2)(3)(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r JPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2015 PÀ®A:457.380 L,¦¹:- ದಿನಾಂಕ  08/06/2015 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.05 ಪಿ,ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾಪಟೇಲ ತಂದೆ ಉಸಮಾಣ ಪಟೇಲ ಪೊಲೀಸ ಪಟೇಲ  ಸಾ|| ಸಿದ್ದೇಸ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಫುರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರ ಪಡೆಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಬಾವಾನಿ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಮ್ಮ ನೀವ್ ಬಾರತ್ ಹರ್ಡವೇರ ಅಂಗಡಿಯ  ಮೇಲ್ಚಾವಣೆಯ ಪತ್ರಸ್ ಬೊಲ್ಟ ಗಳನ್ನು  ದಿನಾಂಕ 7/06/2015 -08/06/2015 ಮದ್ಯದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳೂರು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ 157500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವ ಹರ್ಡವೇರ ಸಾಮನುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗದ ಹಣ 7.000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು  ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳವಂತೆ ಲಿಖತ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ 129/2015 ಕಲಂ  457.380 ,ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2015 PÀ®A. 279 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 07/06/2015 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁUÀ C°è £ÀªÀÄÆäj£À dUÀ¢Ã±À vÀA. ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ElV FvÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ªÀqÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤AwzÀÄÝ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ «ÃgÀÄ¥ÀtÚ vÀA.¥ÀgÀtÚ gÉöä FvÀ£À PÀÆæ¸ÀgÀ £ÀA.PÉJ.33.JA.1157 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvɪÀÅ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁzÀVj¢AzÀ ªÀqÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁ®UÉÃgÁ zÁn ªÀÄÄAzÉ ªÀqÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¢§¸ÀªÀtÚUÀÄr zÁlÄwÛzÀÝAvÉ PÀÆæ¸ÀgÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ «gÀÄ¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ EzÀÝ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÀÆæ±ÀgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨Á£Émï ±ÉÆà ºÀwÛgÀ qÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj WÀl£É ¹zÀÝ¥Àà UÉÆãÁ® EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 10B00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀÆæ¸ÀgÀ £ÀA.PÉJ.33.JA.1157 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «gÀÄ¥ÀtÚ FvÀ£À ªÉÄ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 93/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 07/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉÃ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ ªÀÄvÀ ºÁQgÉãÀ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ, ¦ügÁå¢ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä¤UÉ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ  PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ¦ügÁå¢.


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 07/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉÃ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ ªÀÄvÀ ºÁQgÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ, ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä¤UÉ PÀ°è¤AzÀÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ  PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢. 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!