Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 14, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2015 PÀ®A:279 337,338 ಐಪಿಸಿ:- ದಿನಾಂಕ:14/06/2015 ರಂದು 12.15 ಪಿ ಎಮ್ಕ್ಕೆ ಜಿಜಿಹೆಚ್ ಶಹಾಪೂರ ದಿಂದ ೆಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಮದ ಮೇರಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಮಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನ ಜಾಗಿರದಾರ ವಯಾ:19 ಸಾ|| ಶರಣ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ೀತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:14/06/215 ರಂದು 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ೆಮ್.ಎ ಟಿ ಮೋ ಸೈ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಇ-4855 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶರ್ಮೋದ್ದಿನ ಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ  ಸಿಬಿ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಬೀ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ  ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮೋಟರ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಶೋ ರೂಮ್ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಲ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಹಾಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ. ಸೈ ನಂ.ಕೆಎ-41 ಎಸ್ -9706 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಯ್ಯ  ಕಟ್ಟಮನಿ ಸಾ|| ಸೈದಾಪೂರ ಈತನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ತನ್ನ ಮೋ ಸೈ ನ್ನು ಹೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.133/2015 ಕಲಂ.279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2015 PÀ®A 457,380 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 14/06/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå FmÉ ªÀAiÀÄ||39ªÀµÀð, G||ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á||ªÀiÁvÁ ªÀiÁtÂPÉñÀéj PÁ¯ÉÆä DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ, ±ÁPÀÄAvÀ¯Á ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£É £ÀA 5-5-377/76. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 03:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dAiÀÄAw JPÀì¥Éæ¸ï gÉÊ®ÄUÁr ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆVzÉêÀÅ CzÉ ¢£À gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ wÃxÀð¥Àà ².zÉêÀgÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÛªÀå ªÀiÁrzÉêÀÅ. ¢£ÁAPÀ 14/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.15 ¤«ÄµÀPÉÌ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁæAwªÀĤ ªÀQîgÀÄ, AiÀiÁzÀVj f¯Áè ªÀQï ¸ÀAWÀÀzÀ CzÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸Àà¢üð¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV £À£ÀUÉ ªÀÄvÀ PɼÀ®Ä §AzÁUÀ £À£ÀߣÀÄß ºÉÆgÀV¤AzÀ PÀÆV ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄRå ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ J°è¢Ý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ £À£Àß ªÉƨÉʯÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ C¯Éè EgÀ§ºÀÄzÀÄ £ÉÆÃqÉAzÀÄ w½¸À¯ÁV ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è JAzÀÄ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æêÀÄw vÀ£ÀÄeÁ UÀAqÀ °AUÀAiÀÄå ¸Á;-AiÀiÁzÀVj EªÀjUÉ ¤ªÀÅ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr w½¸À®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄ£É vÉgÉ¢zÉ, ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ PÀÄjvÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹ £Á£ÀÄ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹ ªÀÄÄA¨ÉÊ ZÉ£ÉÊ gÉÊ®ÄUÁrAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁzÀVjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀªÀÄmÉUÉ vÀ®Ä¦ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV £ÉÆrzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄRå ¨ÁV®ÄUÀ¼À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆV C®ªÀiÁgÀzÀ QðªÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ M¼ÀVzÀÝ 1) 12 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæwà GAUÀÄgÀ 5 UÁæA £ÀAvÉ EgÀĪÀªÀÅ. 2)3 1/2 vÉÆ¯É ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ 3)MAzÀÄ vÉÆ¯É £ÉPÉè¸ï MAzÀÄ 4) 4 vÉÆ¯É N¯É MAzÀÄ 5)2 vÉÆ¯É ZÉÊ£ÀÄ MAzÀÄ 6)2 vÉÆ¯É ®Qëöä ¥ÀÆeÉ ¸ÀgÀ MAzÀÄ 7) 1 vÉÆ¯É ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ MAzÀÄ 8) 1 vÉÆ¯É ¸ÀtÚ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ MAzÀÄ ( MlÄÖ 20 ½ vÉÆ¯É §AUÁgÀ) 9) 5 vÉÆ¯É ¨É½î ( 2 PÁ®ÄAUÀÄgÀ, 2 ¨É½î ZÉÊ£ï, 1 PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂ) 10) JgÀqÀĪÀgÉ ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt,  ªÉÄð£À J®è §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À ¸ÀzÀåzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ®PÀë 53 ¸Á«gÀ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨É½îAiÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯É 2700/- DUÀĪÀÅzÀÄ. §AUÁgÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8,06,200=00 (JAlÄ ®PÀë DgÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ ªÀiÁvÀæ) F jÃw ¢£ÁAPÀ 13/06/2015 ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 14/06/2015 gÀ ªÀÄzÀåzÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ MlÄÖ 20 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É ¨É½î C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀĪÀgÉ ®PÀë £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ vÀ¦àvÀ¸ÀÜgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è F ªÀÄÆ®PÀ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2015 PÀ®A 457,380 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2015 PÀ®A 457, 380 L¦¹:- ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ zÉëAzÀæ¥Àà ªÀĺÁªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîîªÀzÉãÀAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà vÁ¬Ä ®Qëöä ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ C©üµÉÃPÀ J®ègÀÆ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ Hl ªÀiÁr £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw E£ÉÆßAzÀÄ gÉÆ«Ä£À°è ªÀÄ®VzÉݪÀÅ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 14/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 3-00 UÀmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ JZÀÑgÀªÁzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆA£À ¨ÁV® Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆÃr MªÉÄä¯É PÀÆUÁrzÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÄ UÁ§jAiÀiÁV JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁzÀ ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è ¦Vä PÀnÖ ªÀÄUÀ£À PÁ¯ÉÃd ¦üd PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ¦VäAiÀÄ°è dªÀiÁ ªÀÄrzÀ ºÀt vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èlÖzÀÝ ¸ÀzÀj £ÀUÀzÀÄ ºÀt 100000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) 10 UÁæA ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C.Q. 25000/- gÀÆ¥Á¬Ä 2) 5 UÁæA £À 2 ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C, Q 25000/- gÀÆ¥Á¬Ä 3) 4 UÁæA ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C,Q. 10000/- gÀÆ¥Á¬Ä 4) 3 UÁæA£À 1 ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ  C,Q 7500/- gÀÄ¥Á¬Ä 5) 17 UÁæA £À JgÀqÀÄ J½ ZÉÊ£À C,Q, 32000/- gÀÆ¥Á¬Ä 6) 2 UÁæA £À ©¹Ìl UÀnÖ §AUÁgÀ 5000/- gÀÆ¥Á¬Ä 7) 2 UÁæA ºÀ½î£À ¨ÉAqÉÆð C,Q, 4000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 50 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁd QªÀÄävÀ 108500-00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 100000-00 »ÃUÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 208500-00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/06/2015 gÀ gÁwæ 11-00 ¦JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 14/06/2015 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2015 PÀ®A:379 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ, ಆರ್ ಆಕ್ಟ್:- ದಿನಾಂಕ:14/06/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ಕಮಾನಮನಿ ಪಿಐ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಮರಳು ತುಂಬಿದ 2 ಟ್ರ್ಕ್ರಾಕ್ಟರ ವಾಹನಗಳು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಕಚಿಂತಿ,ಹಯ್ಯಾಳ (ಬಿ) ದೇವದುರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಗುಡುರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೀಬೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ 1] ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆಎ-33 ಟಿ-5620 2] ಕೆಎ-33 ಟಿಎ-586 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮರಳು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕರು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಡೆಯದೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಬರಿಸದೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ.135/2015 ಕಲಂ.379, ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3,4 ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ, ಆರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2015 PÀ®A 295 L ¦ ¹:- ¢£ÁAPÀ 14/06/2015 gÀAzÀÄ 11 J JA PÉ  CfðzÁgÀ£ÁzsÀ ²æà ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÁV° ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UËqÀUÉÃgÁ vÁ|| f¯Áè||AiÀiÁzÀVj £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ PÀ§â°UÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ CzÀåPÀë£ÁVgÀÄvÉÛãÉ, £ÀªÀÄÆägÀ°è HgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ gÉÆr£À ºÀwÛgÀ ¤d±ÀgÀt CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀiÁå £ÀªÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ, £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄoÀ¢AzÀ HgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ. CzÉà ªÉüÀUÉ ªÀÄÆwð ZÉ£ÁßV EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¤d±ÀgÀt CA©UÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ K£ÁVzÉ CAvÁ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ¤d±ÀgÀt CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀiÁå gÀªÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ vÀ¯É¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ gÀÄAq£ÉÃÀ EgÀ°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ ²æà ¤d±ÀgÀt CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀiÁå £ÀªÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ gÀÄAqÀªÀ£ÀÄß(ªÀÄÄRzÀ ¨ÁUÀªÀ£ÀÄß) vÉUÉzÀÄ ºÁQzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 13/06/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 14/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà ¤d±ÀgÀt CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀiÁå £ÀªÀgÀ ªÀÄÆwðUÉ gÀÄAqÀ vÉUÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ. CªÀĪÀiÁ£À ªÀiÁrzÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2015 PÀ®A 295 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,                           


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!