Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 29, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:. 179/2015 PÀ®A. 420, 109 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 29/06/2015 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiï PÉÌ ºÉZï.¹-51 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹.eÉ.JªÀiï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁåzÀÄ ¸ÀASÉå 2048/2015 ¢£ÁAPÀ: 18/06/2015 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, §¸ÀªÉñÀégÀ UÀAeï £À°è ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄ f.ZÉ£ÁßgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸À£ïì CqÀw CAUÀr ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ¦ügÁå¢ gÉÊvÀjAzÀ 1337 aî vÉÆUÀj aîUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÁdå GUÁæt ¤UÀªÀÄ PÀȶ GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«Äw AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀASÉå 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¨ÁåAPï ¤AzÀ 39,45,400/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 12/08/2011 gÀ ¥ÀƪÀð 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁ®Ä RjâUÁV ¨ÁA¨É PÉÆAiÀĪÀÄÄvÀÆÛgÀÄ, UÀÄdgÁeï PÀqÉ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁ®£ÀÄß ¨ÉÊgÀAUÀªÁV ºÀgÁdÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÆ DgÉÆæ £ÀA.02 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ £À£Àß ªÀiÁ®£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì ¤Ãr ¤ªÀÄä ºÀt ªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÄ DgÉÆæü £ÀA.02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA.01 ªÀÄvÀÄÛ 03 gÀ£ÉÃzÀݪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÃj ªÉÆøÀªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁ®£ÀÄß GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åQÌAvÀ PÀrªÉÄ ªÀiË®åPÉÌ CgÁdÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2015 PÀ®A. 420, 109 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2015  ಕಲಂ 283 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ [3] 181. 196 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ:- ದಿನಾಂಕ 29/06/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ಕಮಾನಮನಿ ಪಿ.ಐ ಶಹಾಪೂರ ಇವರು ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-28-ಎ-9899 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಸಮೇತ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು  ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮದೊಂದು  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 154/2015 ಕಲಂ 283 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ [3] 181, 196  ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು             
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2015 PÀ®A 283  L.¦.¹ ಸಂ [3] 181 196 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ:- ದಿನಾಂಕ 29/06/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 16-45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ಕಮಾನಮನಿ ಪಿ.ಐ ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಇವರು ಎರಡು ಐಚರ ಟೆಂಪೂ ವಾಹನ ನಂ 1] ಎಪಿ-25-ಎಕ್ಸ-7205 2]  ಕೆಎ-25-ಡಿ-9547 ನೇದ್ದು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಮೇತ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 155/2015 ಕಲಂ 283 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ [3] 181, 196 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.ಕೈಕೊಂಡೆನು

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/15 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:29/06/2015 gÀAzÀÄ 01 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:fãÀUÁgÀ G:GPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¤AUÀtÚ ZÀªÁít, ±ÁgÁzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA¨ÉÆÃf Z˪Áít, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöätÚ Z˪Áít ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄä SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.160  ªÀÄvÀÄÛ 161 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄäj£À ºÀtªÀÄAw UÀAqÀ AiÀÄAPÀtÚ gÁA¥ÀÆgÀ½î ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀªÉð £ÀA.159 «¹ÛÃtð 9 J 14 UÀÄA. EzÀÄÝ F ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁªÀ° EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀÆqÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß gÁvÉÆà gÁwæ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄä d«Ää£À°ègÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï £ÀA. PÉJ-33 n-7873 EzÀÄÝ mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ PÀA. ZÁ®PÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà PÁªÀÄuÉÆÚÃgÀ ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÉUÉνî EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÉÆAZÀnÖ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁgÉÆÃ¥ÀgÀªÁV C®èzÉ C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀUÀ½è vÀÄA©PÉƪÀÄqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛV £ÁªÉ®ègÀÄ ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-33 n-7873 £ÉÃzÀÄÝ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ¤UÉà Nr ºÉÆÃzÀ mïAiÀiÁPïÖUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä £ÀªÀÄÆäj£À AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà FvÀ£À mÁæöåPÀÖgÀUÀ½zÀÄÝ vÁªÀÅ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ E°èAzÀ mÁæöåPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ NrG ºÉÆÃVzÁÝgÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ¢AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«ÃgÀ næ¥ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ  CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÀ DUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¤AUÀtÚ Z˪Áít, gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Z˪Áít EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÛ¼ÀzÀ°è EzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀjUÉ w½¹gÀvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2015 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉΠ :- ¢£ÁAPÀ: 29/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸Á§tÚ vÀAzsÉ ºÉÆ£ÀߥÀà JªÀÄä£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆ£ÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzsÀgÉ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ, vÀ¯É ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt DPÀqÉ F PÀqÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, DUÁUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:  28/05/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 JJAPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ  ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ §gÀ§ºÀÄzÉÃAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ w½¢zÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÉĽ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀAzsÉ ºÉÆ£ÀߥÀà FvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  150/2015 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrüPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÉ¸ÀgÀÄ:- ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¸Á§tÚ JªÀÄä£ÉÆÃgÀ
ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð
GzÀÆåUÀ : MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: PÀ§â°ÃUÀ
ZÀºÀgÉ:- GzÀÝ ªÀÄÄR ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzsÁUÉA¥ÀÄ §tÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©½ & PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÀÆzÀ®Ä
JvÀÛgÀ: 5 ¦üÃmï 2 EAZÀÄ
ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ:- PÀ£ÀßqÀ M§â£Éà ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É.
ºÀªÁå¸À: ©Ãr ¸ÉÃzÀĪÀÅzÀÄ , ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2015 PÀ®A. 406,409,420,468,471, sM.34 L¦¹:- 2013 £Éà ¸Á°¤AzÀ 2014 £É ¸Á°Ã£ÀªÀgÉUÉ ºÉÆ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À°è £ÀqÉzÀ J£ï.JªÀiï.Dgï.f AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è £ÀPÀ° ©¯ï ¸Àȶֹ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, GzÉÆåÃUÀ SÁwæAiÀÄ°è CªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁrzÀ ¦.r.N, CzÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÀA¥Àålgï D¥ÀgÉÃlgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄAvÉ zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ F ªÉÆzÀ®Ä JgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ  »AzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨Á¬Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29/06/2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÉêÁ¯Á® UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ DgÉÆævÀ¤UÉ £Á£ÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁPÉ £À£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÁ ¦AiÀiÁð¢ JqÀ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!