Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 28, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA:. 17/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ:28/06/2015 gÀAzÀÄ 10:00 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÀgÀ¨sÀAiÀÄå¸Áé«Ä »ÃgɪÀÄoÀ ªÀAiÀÄ||55 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:gÁZÉÆÃn «ÃgÀtÚ UÀÄr AiÀiÁzÀVj ¸Á:PÁdUÁgÀªÁr  AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/06/2015 gÀAzÀÄ 10:00 J JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ gÁZÉÆÃn «ÃgÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÄ EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ 06:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ (¸ÁAiÀÄAPÁ®)UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è MAzÀÄ 70-75 ªÀµÀðzÀ ªÀÄÄzÀÄQ (ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ) ªÀÄ®VzÀÄÝ DPÉ J°èAzÀ¯ÉÆà §A¢gÀÄvÁÛ¼É UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. DPÉ G¹gÀÄ DqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è. £Á£ÀÄ ¢Ã¥À ºÀZÀÑ®Ä UÀÄrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ 108 UÉ PÁ¯ï ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ §gÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÉ£ÀÄ. ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DPÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ¼ÀÄ. DPÉ AiÀiÁgÉA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛV®è. C¥ÀjavÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É.AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀÄ ªÀÄ®VgÀ§ºÀÄzÀÄ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸À¢æ ªÀÄÈvÀ¼À §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2015 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 28/06/2015 gÀAzÀÄ 02.15 ¦JA PÉÌ ²æà gÁuÉÆÃf JJ¸ïL ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ AiÀÄÄ£ÉÊmÉÃqï D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVUÉ ¨ÉÃn ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÀÝ ²æà æà ¸ÀÄ¢AzÀæ vÀA/ ±ÉµÀVjgÁªÀ ¹Ã«ÄÃPÉÃj ªÀAiÀiÁ:55 eÁ: ¨ÁæºÀät G: J¸ï.©.ºÉZï ªÀÄÄSÉå ±ÁSÉ ªÀiÁ£À«AiÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¸Á: «oÀ×® £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉ½PÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ   ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 27/06/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ  PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è DUÀð£ÉÊeÉÃ±É£ï «ÄÃnÃAUï EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ J®ègÀÄ ªÀiÁ£À« Jr© ¨ÁæöåAZÀ£À fÃ¥À £ÀA: PÉJ-36-JA-2879 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀA/ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ «ÄÃnÃAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢: 28/06/2015 gÀAzÀÄ 12.45 JJA PÉÌ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gɸÉÛAiÀÄ ªÀÄgÀPÀ¯ï PÉÆüÀÆîgÀ E£ÀÄß 2-3 Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À PÀªÀð£À°è JzÀÄj£À ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAr fÃ¥À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÉÃj 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ zÀÄUÁð¥Àæ¸ÁzÀ vÀA/ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð ªÀĺÉÃAzÀæPÀgï ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð FvÀ£À vÀ¯É fÃ¥À PɼÀUÉ ¹PÀÄÌ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝVªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ªÉÄ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2015 PÀ®A 498(J),323,307,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦DPïÖ :- ದಿನಾಂಕ:28/06/2015 ರಂದು 5 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಸತೀಶಕುಮಾರ. ಎಸ್, ಸಾ: ಗೋಗಿ ಪೇಟ ಇವಳು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂರದೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:09/12/2012 ರಂದು ಸುರುಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸತೀಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಖರ್ಚು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಂಡನ ಹೈದ್ರಾಬಾದದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗಂಡನಾದ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಅತ್ತೆಯಾದ ನಿರ್ಮಾಲ & ಅನೀತಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೀನು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ರುಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಮಡು ಬಾ ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಿಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಸಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ:14/06/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಹಾಗೂ ಅನೀತಾ ಇವರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ  


PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2015 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:- ¢£ÁAPÀ 26-06-2015 gÀAzÀÄ 11.00 JJªÀiïPÉÌ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÁeÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| UÉÆræºÁ¼À EªÀ¼ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®èªÁzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÉÆræºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀÄA¨É®è ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ PÀqÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®èjUÉ «ZÁj¹ J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À.


ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ:- 28/06/2015 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ   ºÀÄt¸ÀV ©ÃgÀ¥Àà ªÀÄÄvÁå£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹ 92,14 ¦¹-293, 262 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, 5 d£À Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¹PÀÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 540=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï  J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!