Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2015 PÀ®A. 78(|||) Pɦ DPïÖ:- ದಿನಾಂಕ:25-06-2015 ರಂದು 1-00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅ.ವಿ. ರವರು ಠಾಣೆಗೆ  ಬಂದು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 25-06-2015 ರಂದು 11-00 ಎ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಯಾದಗಿರಿಯ ಬಂಡಿಗೇರಾದ ಪಿಗರ್ಾಸಾಬ ದಗರ್ಾದ ಹತ್ತಿರ ಮೂರು ಜನರಾದ 1) ಪೀರಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಸಾ: ಮೈಲಾಪೂರ ಅಗಸಿ ಯಾದಗಿರಿ 2)ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಸಲಾಂ ಸಾಬ ದಂಡೋತಿ ಸಾ: ಶಾಂತಿನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ: ಶಂತಿನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಂಚರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೆಖರ ತಂದೆ ಗಜಪ್ಪ ಬಾಳಿ ಸಾ: ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಶರಣ್ಪಪ ಅನಪೂರ ಸಾ: ಶಂತಿನಗರ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರುಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ.84.50 ಮತ್ತು ಪಿ.ಸಿ.45 ರವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಒಟ್ಟು 2100/- ರೂ.ನಗದು ಹಣ  ಎರಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ ಪೆನ್ ಇವಗಳನ್ನು ವಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಆರೋಪಿತರನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅ ಸಮಜ್ಞೇಯ ವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಂ 78(3)ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯ್ಲಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 5-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.172/2015 ಕಲಂ78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಧಖಲಿಸಿಲೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು. 
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2015 PÀ®A; 436 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 25-06-2015 gÀAzÀÄ 07.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¥Ánî ªÀ|| 37 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ G|| J£ï.«.JªÀiï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25-06-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 04.00 J.JªÀiï ¢AzÀ 04.30 J.JªÀiï zÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆÃmÉ¯ï ªÉÄð£À ¹nÖ¤AzÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄlÄÖºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33-eÉ-6864 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉmÉÆæîºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2015 PÀ®A: 436 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

 PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2015 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 25-06-2015 gÀAzÀÄ 11.45 JJªÀiïPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ QgÀzÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 2050 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1.00 ¦JªÀiïPÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£ÀUÉ DzÉòzÀÝjAzÀ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2015 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!