Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 24, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2015 PÀ®A: 504, 506, 323, ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ :- SÁ£Á¥ÀÆgÀ J¸ï.ºÉZï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA: 110 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àä±Á£À ¨sÀƫĬÄzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀªÀiÁ¢UÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 26/04/2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ eÉ.¹.© ¬ÄAzÀ £É®¸ÀªÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, F§UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 27/04/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÀjUÉ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ £ÁªÉãÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤ÃªÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ ¨ÉÃqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV eÁw JwÛ¨ÉÊzÀÄ, ¦ügÁå¢PÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2015 PÀ®A 379 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ:24/06/2015 ರಂದು 11.30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರವಿಂದ್ರನ್ ತಂದೆ ಆರ್. ಕಾಳಿಗೌಂಡರ ಸಾ|| ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಪೂರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಒಟ್ಟು 3 ಟಿಪ್ಪರಗಳು ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಟ.ೆನ್ 21 ಎಇ-9138 ಅ.ಕಿ 1200000 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಟಿಪ್ಪೇದಾರ ಸಾ|| ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಈತನನ್ನು ಚಾಲಕ ಅಂತಾ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪೆನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ:09/02/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಒಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಕಳುವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ ಹುಡಕಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು  ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಮದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.146/2015 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರು ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊArzÀÄÝ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.
 PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2015 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149
L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 24-06-2015 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄ߸À°è¹zÀÄÝ J£ÉAzsÀgÉ vÀ£ÀUÉ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DV 4 ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀå JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ UÀAqsÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉDzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÉUÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 10 vÉÆð §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëÃuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀgÀzÀQëÃuÉ vÀAzÀgÉ ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07-06-2015 gÀAzÀÄ 11 UÀAmÉ UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ E£ÉÆߪÉÄä §AzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2015 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦AiÀiÁPÀÖ  £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                                 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2015 PÀ®A: 323, 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 24-06-2015 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥ÀàUËqÀ ªÉÄÃn eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ  ¸Á: aUÀjºÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄzÀ¸ÀÆÛgÀ ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-06-2015 gÀAzÀÄ aUÀjºÁ¼À ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ªÉAPÀmÉøÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉ̦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgÀ n®ègÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄ£À ¸ÀvÀåA¥ÉoÀ EªÀgÀ ºÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DjævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀ ¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E°è AiÀiÁåPÉ ¤Aw¢ J¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ªÉÆ£Éß £ÀqÉzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ªÁ¥À¸À vÉUɬĹ HgÀ°è ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤£Éà ªÀÄgÉ°PÀwÛ¢ CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀªÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2015 PÀ®A: 323, 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2015 PÀ®A: 324, 354(©) 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34
L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 24-06-2015 gÀAzÀÄ 9-45 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£ÀUÀÄr PÀªÀw ªÀAiÀÄ 30 eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: aUÀjºÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzsÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄߤÃrzÀÄÝJ£ÉAzsÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24-06-2015 gÀAzÀÄ 8 ¦.JAPÉ̪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ CªÁZÀåªÁV¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ J°èzÁÝgÉ ¤ªÀÄä UÀAqÀA¢gÀÄ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛêÉ. CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2015 PÀ®A 498(J) 306, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 13/05/2015 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà UÀAqÀ §ÄUÀÎ¥Àà UÉÆ®è ªÀ|| 22 ªÀµÀð, G|| ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| zÀ£ÀªÀÄr ªÉƺÀ®è UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï EªÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÁUÀ, CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ §ÄUÀÎ¥Àà, CvÉÛAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀåªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ zÉÊ»PÀªÁV, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¸À UÁå¸ï ¸ÀÖªÀzÀ°èAiÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ CAzÉà G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£Àå ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀÄvÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/06/2015 gÀAzÀÄ 10-30 J.JA PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!