Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 23, 2015

Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2015 PÀ®A PÀ®A 110 E ªÀÄvÀÄÛ f ¹ Dgï ¦ ¹ :- PÀȵÀÚ ¸ÀĨsÉÃzÁgÀ JJ¸ïL AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀgÀ¢ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/06/2015  gÀAzÀÄ 10:00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ ªÉÆ£À¥Àà ¹¦¹-18 gÀªÀgÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÀÆå PÀ£ÀßqÀ ¸ÀÆÌ°£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 10-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÀåQÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è  ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀPÀð±ÀªÁV MzÀgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «eÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀgÀ¸À£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ|| 35ªÀµÀð G||PÀÆ°PÉ®¸À, eÁ||¨ÉÃqÀgÀ ¸Á||»gÉà CUÀ¹ AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ªÀiÁ£À  ºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ ¢£ÁAPÀ 23/06/2015 gÀAzÀÄ 11:00 J JªÀiï PÉÌ  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2015 ಕಲಂ 279 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ .ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ:- ದಿನಾಂಕ 23/06/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14-45 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುದಾರನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಗಾಯಾಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮೋದಿನಸಾಬ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ ಗುಡಗಿವಾಲೆ ಸಾಃ ದೇವದುರ್ಗ ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ  ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-36-ಇ.ಜಿ-3754  ನೇದ್ದರ  ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉರಾದ ದೇವದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಹೋಗುತಿದ್ದಾದ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಎಲ್.ಎನ್.ಟಿ ಶೋ ರೂಮ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ-33- 6597 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 16-15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 144/2015 ಕಲಂ 279 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2015 PÀ®A, 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 23/05/2015 gÀAzÀÄ 9 J.JA.PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzÀ EªÀiÁªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃA ¸Á: ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:30/05/2015 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃV (PÉ) UÁæªÀÄzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À J.n.JA »AzÀÄUÀqÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J33/Dgï-4752 £ÉÃzÀÄÝ ¤°è¹ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ «zÀÄåvï n¹ zÀÄgÀ¹Ü ªÀiÁr ªÁ¥À¸À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ EgÀ°®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/06/2015 gÀAzÀÄ 9 J.JA PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw Cfð

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2015 PÀ®A 498(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 22/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà CvÉÛ dAiÀĪÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛ E®è gÀAr ¨ÉÆøÀr CAvÁ CªÁZÀå  ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ¨ÉgÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå UÉÆqÁæ¼À ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀiÁå zsÀ¼À¥Àw, ¸ÁAiÀħtÚ vÀAzÉ ªÀdÓgÀzÀAiÀiÁå ¥ÀªÀr, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ PÉÆüÀÆgÀ, gÀÄzÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà dªÀ¼ÀV, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÉñÀtÚ UÀÄvÉÛzÁgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CªÀgÀÄ gÀAr £ÀªÀÄÆäjUÉ ¨Á ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr  EAzÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ £À£Àß UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄƪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw Cfð ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:59/2015 PÀ®A 379L¦¹:- ದಿನಾಂಕ:23/06/2015 ರಂದು 3-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ಸಿ- 87 ಗೋಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಡುವ ವರದಿ ಏನೆಂದರೆ ಗೋಗಿ ಪೊಲೀಸ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 103/2014 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಸಿಸಿ ನಂಬರ 1398/2014 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿಯ ಆರೋಪಿತನಾದ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ವಯಾ: 24 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ವಡ್ಡರ ಸಾ:ನಗನೂರ ಈತನು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಜೆ.ಎಮ್,ಎಪ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಸ್ತಗಿರಿ ವಾರೆಂಟ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನು  ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಠಾಣೆಯ ಮರೆಪ್ಪ ಸಿಪಿಸಿ-93 ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ  ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಈತನು ಒಂದು ಹೀರೊ ಹುಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಪ್ಲೇಟ ಇಲ್ಲದನ್ನು ತಗೆದದುಕೊಂಡು ಹೋರಟಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡ ತೋಡಗಿದನು. ಅವನನ್ನು ನಾನು ಮರೆಪ್ಪ ಸಿಪಿಸಿ- 93 ಇಬ್ಬರು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾರದ್ದು ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂಜಿ ಓಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ತೀಳಿಸಿದ್ದು, ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಪರೀಶಿಲಿಸಲು ಅದರ  ಇಂಜಿನ ನಂಬರ-071512914, ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ- 0716ಅಔ9465 ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿಯವನ್ನನ್ನು ಇಂದು           ದಿನಾಂಕ: 23/06/2015 ರಂದು 2-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2015 PÀ®A 365,354,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J AiÀiÁPÀÖ 1989:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ü vÁ¬Ä ªÀĺÁzÉë EªÀgÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä £ÀqÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C«gÉÆÃzÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 12/06/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ vÁ¬Ä AiÀÄqÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ gÁwæ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀæ±Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ªÀĺÁzÉë EªÀjUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀÄgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀĺÁzÉëAiÀĪÀjUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁr vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!