Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 21, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ PÀ®A.21(1), 21(2), 21(3), 21(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r DPïÖ:- ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/06/2015 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JªÀiï PÉÌ £ÀUÀgÀzÀ qÁ.©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è £Á£ÀÄ J¦¹-211 ¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÉrØ EzÁÝUÀ M§â£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï £À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ gÀ»vÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄÃAiÀiÁ deÁÓgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAzÀ M§â£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ UÀªÀĤ¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ C°èAiÉÄà mÁæöåPÀÖgï £ÀÄß ©lÄÖ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 9-30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 10-30 ¦.JJªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄ 11-00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ®A.379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(1), 21(2), 21(3), 21(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï  ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.169/2015 PÀ®A.379 L¦¹ PÀ®A.21(1), 21(2), 21(3), 21(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2015 PÀ®A 457, 380 L¦¹:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀ®èzÉêÀ£À½î ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÁgÀå®AiÀÄzÀ PÉÆÃuÉ ºÁUÀÆ 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ QðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 21/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°zÀÝ 5 ¨Áålj, 1 ¥ÉÆÃmÉÆæ ªÁlgï ¥ÀA¥ï 1ºÉZï¦, 1 ªÉÄÊPÉÆæøÉÆÌÃ¥ï ªÀĶ£ï »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄäwÛ£À 15000 gÀÆ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2015 PÀ®A.323,324,326,504,506 ¸ÀA34  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 21-6-2015 gÀAzÀÄ 12 ¦JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢üUÉ AiÀiÁPÉ FPÀqÉ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ §gÀÄwÛà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¦gÁå¢UÉ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2015 PÀ®A.323,324,504,506 ¸ÀA 34  L¦¹:-¢£ÁAPÀ 21-6-2015 gÀAzÀÄ 12 ¦JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦gÁå¢üAiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤ E°è §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¦gÁå¢UÉ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!