Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 19, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2015 PÀ®A. 448, 427, 504, 506 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 19/06/2015 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JªÀiï PÉÌ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-51 gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¦ügÁåzÀÄ ¸ÀASÉå 156/3 ¹.Dgï.¦.¹ PÉÆÃlð G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 1981/2015 ¢£ÁAPÀ: 11/06/2015 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¹¦L AiÀiÁzÀVj ªÀÈvÀÛ PÀZÉÃj¬ÄAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå zÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/05/2015 gÀAzÀÄ 7-35 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ ¥ÉÊAiÀiÁeï CºÀäzï EªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄ£É £ÀA.1295 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÖ®Ä §¼À¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr CªÀ£À PÉ®¸À ¤°è¹zÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2015 PÀ®A. 448, 427, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2015 PÀ®A.323,341,354,504,506  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 15-6-2015 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ UÀAqÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁLUÉƽ¹ ¦gÁå¢UÉ PÉÊ »rzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À§AUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2015 PÀ®A 354, 354(J), 504 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 19-06-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¯ÁªÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ vÀªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀÄ ¸Á|| ¯ÉÆÃPÀ¥À°è(JPÁè¸À¥ÀÆgÀ vɯÁAUÁt gÁdå) FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨Á¬Ä¬ÄAzÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ  §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw J°èzÁÝ¼É CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 18-06-2015 gÀAzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä C¼ÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀįÉè² FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨Á¬ÄUÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ©qÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À vÀªÀÄä¥Àà£ÀÄ ¤£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¨Á¬ÄUÉ AiÀiÁjUÉ PÉý PÀ¼ÀÄ»¹¢Ý ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉÃAiÀÄÄÝ ¤£Àß UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼Á¬ÄvÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ ¢Q̯Áè ¤£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉUɨÁ ¸ÀÆ¼É CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ PÉʬÄrzÀÄ dVÎzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¤gÁPÀj¹, £Á£ÀÄ CªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉzÀ©â MzÀÄgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄzÀÄQ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¸À»vÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»zÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ.
       »ÃUÉ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀ vÀªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀÄ ¸Á|| ¯ÉÆÃPÀ¥À°è (JPÁè¸À¥ÀÆgÀ vɯÁAUÁt gÁdå) FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆPÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀAvÀÀ ºÉý UÀtÂQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ ¤d «gÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2015 PÀ®A 324,504,326 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 19-06-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ D±ÀªÀÄä, ªÉAPÀmÉñÀ, EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DUÀ DvÀ£ÀÄ C£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÉÄäÃvÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀįÉèò ¸ÀAUÀqÀ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝ §UÉÎ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä £ÀgÀ¸À¥Àà w½¹zÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¤ÃªÀÅ KPÉ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨ÁA¨ÉUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä PÀ½¹¢ÝÃj CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£ÉÃ, JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ £ÁåAiÀĪÀiÁr PÀ½¹¢ÝÃj DzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀîzÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr Nr¹zÀÄÝ C®èzÉ, £À£Àß CPÀÌ PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹¢ÝAiÀÄ ªÀÄUÀ£É  CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆUÀΰUÉ, §®PÉÊUÉ, §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2015 PÀ®A.504 324, 506   L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:  19/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦gÁå¢ü ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄAqsÀgÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀªÉð AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ºÉÆ® C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ  ¦gÁå¢ü AiÀiÁjUÉ PÉý C¼ÉvÉ ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤ AiÀiÁªÀ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ® £Á£ÀÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁr¸ÀÄwۢݤ CAvÁ CAzÁUÀ E§âgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ §ÄUÀn §AzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ F §UÉÎ AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2015 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹ ¸ÀA/ 187 LJA« AiÀiÁPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 20/06/2015 ರಂದು 12.15ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹುಲಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ವಯ25 ಉ|| ಹೊಲ ಮನೆಗೆಲಸ  ಸಾ|| ಬೇನಕನಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣಕಿಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 19/06/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಲ 05.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ vÀvÀvÀvÀvÀvÀvÀvÀ£Àß ಹುಲಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ vÀvÀvÀvÀvÀಶಹಾಪೂರ ದಿಂದ ಹತ್ತಿಗೂಡುರು ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಹೊಲದಿಂದ ಜೋಳದ ಕಣಕಿ ತರುವದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಗಿದ್ದನು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಮ್ಮ ಬಾವ ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಹುಲಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ದೊಡ್ಡಿಮನಿ ಇವರು ಪೊನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದನೆಂದರೆ  ನನ್ನ ಗಂಡ  ಹುಲಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ನೆಡಸುತ್ತ ಹತ್ತಿಗೂಡುರು ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೊಂಗಂಡಿಗೆ ಹೊಗುವ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮೋಟರ ಸೈಕ್ಲ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೊಗುತ್ತದ್ದೆವು ಆಗ ಅಂದಾಜು ಅಗ 8.30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ- ಹತ್ತಿಗೂಡರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಇಬಿ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಖಿಕಿ ಮುಂದೆ ಅದೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ಮುಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಜೋತರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಟರ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅನೊಂದಿಗೆ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮೂರ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿ ಮನಿ  ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ದೇಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಎದೆಯ ಕೆಳಬಾಗದಿಂದ ತೋಡಯ  ವರಗಿನ ಬಾಗ ಸೊಂಪೂರ್ಣ ನುಜ್ಜು ಗುಜ್ಜಾಗಿ ದೇಹದ ಎದೆಯ ಮೆಲಿನ ಬಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೋಂಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಗ ಒಂಧಕಡೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ .ಅಂತಾ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಲೆಗೆ ಕೈಗೆ ಬಾರಿಗಾವಾಗಿದ್ದು 108 ವಾಃನದಲ್ಲಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ಟಿಪ್ಪರ ಸುಮಾರ 200 ಮೀಟರ ದೂರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು  ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತತ್ತೆ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ನಮ್ಮಣ್ಣತಮ್ಮಕ್ಕಿಯ ರಾಮಕೃಷ್ನ  ಶಹಾಫೂರದ ದವಾಖಾನಗೆ 11-30 ಪಿ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂಧು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ದೇಹ ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿ ನುಜ್ಜು ಗುಜ್ಜಾಗಿ ಮೃತ ಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಗಾಯಹೊಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ  ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದ ಬ್ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಮಾದ್ಯದಲ್ಲಿ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮರಳೀ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹುಲಗಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅತನೊಂದಿಗೆ  ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ  ಹೊದ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಈತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಕೆಎ32 ಬಿ 8657 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೆಕು ಅಂತಾ  ಪಿರ್ಯದಿ

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/15 PÀ®A 323,324.341,504 506 s 34L¦ ¹:- ದಿನಾಂಕ 19/06/2015 ರಂದು 10 ಎ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೈದಾಪೂರದಿಂದ ಎಮ  ಎಲ್ ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು  ಎಮ  ಎಲ್ ಸಿ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ  ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಸೆಪೀ ತಂದೆ ಖಾಜಹುಸೇನಿ ಸಾ|| ವಂಕಸಂಬಾರ ಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನದರೆ, ದಿನಾಂಕ 19/06/2015 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಯಲು ಕಡೆಗೆಡ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ 1) ನರೇಶ ತಂದೆ ಶೀವಶಂಕರಪ್ಪ 2) ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶೀವಶಂಕರಪ್ಪ ಇವರು ಬಂದು ಏ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ಅಟೋ ಹಾಗು ಕ್ರೋಷರ ಲೈನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೇರಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದಿ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನರೇಶನು  ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಶೋಕ ಇವನು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ   ಫೀರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೈದಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 102/2015 ಕಲಂ 323 324 341 504 506 ಸಂ 34 ಐ ಪಿ ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು,


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!