Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 18, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2015 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 326, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:- 18/06/2015 gÀAzÀÄ 00-15 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï,J¯ï,¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÄA§qÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð G|| J£ï.«.JªÀiï ºÉÆmÉÃ¯ï £À°è ¸À¥ÉÊAiÀÄgï PÉ®¸À ¸Á|| ¸ÀÄA§qÀ vÁ|| eÉêÀVð f|| PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17/06/2015 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ¤ªÁ¹vÀgÁzÀ 1) vÉÃdgÁd gÁoÉÆÃqÀ 2) gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ 3) ¢£ÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ 4) ¥ÀæPÁ±À 5) ¸À¤ß gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J£ï.«.JªÀiï ¨Ágï ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAmï UÉ Hl ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀ°PÉÌ §AzÁUÀ D d£ÀgÀ ¥ÉÊQ vÉÃdgÁeï gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ J.¹ gÀÆA £À°è ¹UÁgÉÃmï ¸ÉÃzÀ®Ä ¹UÁgÉÃmï ºÀaÑzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ E°è ¹UÁgÉÃmï ¸ÉÃzÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃzÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAzÀªÀ£É mÉç¯ï ªÉÄðAzÀ ©ÃgÀ ¨Ál°¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ £À£Àß MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ PÀÆqÁ C°èAiÉÄ EzÀÝ ©ÃgÀ ¨Ál°¬ÄAzÀ »A¢£À vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÉñÀ, ¸À¤ß, ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ PÀÆqÁ EªÀ¤UÉ PÉÆAzÀÄ ©qÉÆÃt CAvÁ ¨Ál°UÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, ¨É¤ßUÉ, ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛãɥÉÆàà CAvÁ agÁqÀĪÁUÀ vÉÃdgÁd gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ¨Ál°UÀ½AzÀ £À£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©zÁÝUÀ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÁÝ£É ©qÀgÀ¯É CAzÀªÀgÉ ºÉÆgÀUÉ Nr §gÀĪÁUÀ £À£Àß eÉÆvÉ EzÀÝ ªÉlgï UÀ¼ÁzÀ «ÄxÀÄ£À ZÀªÁít, gÁdÄ, ¨Á¸ÀÌgï, ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß PÀqÉ ©r¸À®Ä §gÀĪÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ¨Ál°UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ vÉÃdgÁeï gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀAUÀArUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2015 PÀ®A 406,409,420 L¦¹:- ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ ¢|| 09.03.2006 jAzÀ rVÎ CAZÉ PÀbÉjAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt CAZÉ ¸ÉêÀPÀ [¨ÁæöåAZÀ ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ] CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è EªÀgÀÄ ¢|| 09.03.2006 jAzÀ ¢|| 15.04.2008 gÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹gÀÄvÁÛgÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è rVÎ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Dgï.r G½vÁAiÀÄ SÁvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀÄÝ rVÎ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ Dgï.r SÁvÉzÁgÀgÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ [¨ÁæöåAZÀ ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ] EªÀgÀÄ MlÄÖ 87 d£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ MlÄÖ ºÀt 128233/- ºÀtªÀ£ÀÄß zÀħð½PÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ºÀ¸À£À¸Á¨sÀ EªÀgÀÄ M§â ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ºÁUÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAa¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦AiÀiÁPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ 18-06-2015 gÀAzÀÄ 3¦.JAPÉÌ ªÀÄÄzÀÄ£ÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ §ºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3100=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2015 ಕಲಂ 279 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:- ದಿನಾಂಕ 18/06/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಚನ್ನಯ್ಯ ವಯ 58 ಜಾತಿ ಒಕ್ಕಲೀಗ ಉಃ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾ//ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ  ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಾಃ ಅಬ್ಬೂರ ತಾಃ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18/06/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ವಾಹನ  ನಂ ಕೆಎ-32-ಎನ್-3638 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ ಎದರುಗಡೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಲೇರೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿದ ಗೂಟದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ವಾಹನದ ಮುಂದಿನ ಶೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಜ್ಜಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಮತ್ತು ನನಗಾಗಲಿ ಕಾರ ಚಾಲಕನಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ:- ದಿನಾಂಕ 18/06/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಲ 17.10 ಗಂಟೆಗೆ  ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೇ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾನಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪಿ,ಎಸ್,ಐ (ಕಾ&ಸೂ)   ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಾಜರಪಡೆಸಿ  ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು  ಮತ್ತು   ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚಾನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ 141/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/15 PÀ®A 323,354,448,504 L¦ ¹:- ¦CAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä dAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7=30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüUÉÉ £ÀªÀÄä eÁwAiÀĪÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ºÀfÓ eÁ|| ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| eÉÊUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ GzÉÝò¹ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÀqÀwä ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ PÀÄqÀÄPÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ CAwAiÀiÁ CAzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.DUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ D£ÀAvÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÉ ªÉAPÀl¥Àà EªÀ£ÀÄ ²ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ dUÁÎr £ÀÆQ¹PÉÆlÖ£ÀÄ, ªÀÄvÉÛ £Á£ÀÄ CqÀØ ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ £ÀÆQ¹PÉÆlÖ£ÀÄ, DUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ PÉñÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ dUÀ¼ÀzÀ ±À§Ý PÉý £ÀªÀÄÆägÀ ®ZÀä¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ JzÀÄÝ®Ä, ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀgÀ£ÁåD±ÀªÀÄä EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹zÀgÀÄ, CªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ E£Àß §ºÁ¼À ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ PÁgÀt ªÉAPÀl¥Àà EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!