Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 17, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2015 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 17/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ PÀÆr DgÉÆævÀjUÉ ¤£Éß ¨ÉÊzÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ UÁæªÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ, ¦ügÁå¢ UÀAqÀ¤UÉ, §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ  PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢.   

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2015 PÀ®A: 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 17/06/2015 gÀAzÀÄ 05:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀw E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ¤ÃªÀÅ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ ¥ÀPÀëªÁzÀ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢. 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 17/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÄʯÁj vÀAzÉ §¸À¥Àà ZÁªÀÄ£À¼ÉîÃgÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ©ÃªÀĨÁ¬Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÀ®zÀ°è ©vÀÄÛwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ w¥ÀàtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ0vÁ¬ÄUÉ gÉÆnÖ §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß MAiÀÄÄÝ qÁétzÀ §¢UÉ PÀĽvÁUÀ JqÀUÁ°UÉ »A§rUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌX C°è¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D±À£Á¼À UÉÃmï ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀıÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2015 PÀ®A 341.323.354.504.506¸ÀA 34 L,¦¹:- ದಿನಾಂಕ 17/06/2015 ರಂದು 12.30 ಪಿ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತರಾಯ ಹಾದಮನಿ ಸಾ|| ಬೇವಿನಳ್ಳಿ (ಜೆ) ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ 16/05/2015 ರಂದು ರತ್ರಿ 08.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮಗ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡಿ ಊರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಹಿಂದ ಜಗಳದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ಸಿರೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 139/2015 ಕಲಂ 341.323. 354.505.506 ಸಂಗಂಡ 34 ಐ,ಪಿ,ಸಿ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾಋ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!