Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 16, 2015

Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2015 PÀ®A 341,323,504,506, s¸ÀA.34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ.16/06/2015 gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀB 11-06-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ D¹Û ¥Á°£À «µÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ,ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2015 PÀ®A. 498(J), 406, 323, 324, 506 L¦¹:- ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿ 1)ಮೋಹನ್ @ ಮೋಹನ್ ಪಂಚಾರ್ಯ ಎಂಬುವನೊಂದಿಗೆ ದಿಃ17.02.2008 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ದಿಃ17.04.2008 ರಂದು ಬೆಳಗಾಂನ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಭವನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರ ಪೋಷಕರು ಖಚರ್ು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಕೇಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ್ ಪಂಚಾರ್ಯ ರವರು ಮೋಹನ್ @ ಮೋಹನ್ ಪಂಚಾರ್ಯ ತನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋಹನ್ ಪಂಚಾರ್ಯ ರವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂಚಾರ್ಯ ಎಂಬುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರನ್ನು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮೋಹನ್ ಪಂಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾಡ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಪಂಚಾರ್ಯ ಟಿವಿ, ಪ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿ-1 ರವರು ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವನ್ನು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ, ಅವರುಗಳು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೀಪಿಕ ರವರ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮಾನಸೀಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗಂಡ ಮೋಹನ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಬಡೆದು ಮಾಡಿ ದೈಹಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ದಿಃ 21.02.2013 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ದೂರು ಇತ್ಯಾದಿ

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2015 PÀ®A 110(E &f) ¹.Dgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 16/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ, ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀؤAvÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ , ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ EzÁÝUÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ »ÃUÉ ©lÖ°è WÉÆÃgÀ PÀÈvÀå J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/15 PÀ®A 143 147 341 447 504 506 ¸ÀA 149 L¦ ¹:- ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 16 £ÉÃzÀÄÝ 10-25 UÀÄAmÉAiÀÄ ºÉÆ® ªÀAPÀ¸ÀA¨ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÄÝ, F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á|| ªÀAPÀ¸ÀA¨ÁgÀ EªÀjAzÀ 2011 £ÉÃAiÀÄ ¸Á°£À°è RjâAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, D ºÉÆ® £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ,FUÀ C°èAzÀ £Á£É ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. ªÀÄj°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 2) ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 3) ¸Á§tÚ  vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ºÁåAUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÄr¹ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý. £ÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁjzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ¯Áè £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©qÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ,CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ° ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ CzÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,DzÀgÀÄ CªÀgÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ,
  ¢£ÁAPÀ 16-06-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ n®ègÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ  CzÉà ªÉüÀUÉ 1) ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà PÀÄgÀ§ 2) ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà PÀÄgÀ§ 3) ¸Á§tÚ  vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà PÀÄgÀ§ 4) ®PÀëöätÚ vÀAzsÉ ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÉÆÃgÀ 5) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÉÆÃgÀ 6) w¥ÀàtÚ  vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÉÆÃgÀ ¸Á|| J¯ÁègÀÄ ªÀAPÀ¸ÀA¨ÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ GzÉÝò¹ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©qÀÄwÛAiÀiÁ E¯Áè. F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ©qÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ F ºÉÆ®zÀ PÁ¯ÁUÀ fêÀªÀ£Éß vÉUÉzÀAiÀÄÄvÉÛÃªÉ ªÀÄUÀ£É CAvÁ J¯ÁègÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ PÀÆUÁqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛgÉAzÀÄ agÁrzÁUÀ,CzÉà ªÉüÀUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹Ã«ÄvÀæ¥Àà ºÀjd£À ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà §ÄqÀØ¥Àà£ÉÆÃgÀ ¸Á|| PÀuÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝg    ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!