By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 12, 2015

Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2015 PÀ®A.143, 147, 148, 427, 429, 504, 506 ¸ÀA.149 L¦¹
¢£ÁAPÀ:10/06/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÆr®¸À®Ä ºÉÆüÉUÉ ºÉƼÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ PÁélgÀ¥À°è FvÀ£ÀÄ J¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Á ©üêÀiÁå JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ §A¢ªÉ CAvÁ JwÛ£À »A¢£À §®UÁ°UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ F ¨ÉÆøÀr ªÀiPÀ̼ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÖ §UÉÎ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2015 PÀ®A 341, 448, 454, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹    
ದಿನಾಂಕ: 12-06-2015 ರಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 12-06-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆ ನಂ 4.30 ಹಾಗು ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ 94/ಆ ನೇದ್ದರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ನಂ 430 ನೇದ್ದರ ಬಾಗಿಲು ಕಿಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಳ್ಳಾಡಿ ಹೊರಗೆ ದೊಬ್ಬಿ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಬಂದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ

©üÃ, UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2015 PÀ®A 376,323,354,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹
 EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/06/2015 gÀAzÀÄ 3 ¦JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw. ®Qëöä UÀAqÀ ªÀÄj°AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀ|| 20 ªÀµÀð eÁ|| CUÀ¸ÀgÀ G||  ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á||¸À¯ÁzÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ Cfð ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 28.03.2015 £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄj°AUÀ¥Àà E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £À£Àß UÀAqÀ £Á£ÀÄ ©r¹zÀ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄÄÝ ºÁQ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ, ¤£ÀUÉ ©lÄÖ EgÀ®Ä DUÀĪÀ¢¯Áè. ¤Ã£ÀÄ EªÀvÀÄÛ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÉÃgÀÄ CAvÀ C£ÀßvÉÆqÀVzÀ. DUÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃqÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÃgÉÆÃt CAvÀ CAzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ EªÀvÀÄÛ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÉÃgÀ¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ «µÀ PÀÄrzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ M¦àzÁUÀ DvÀ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä ºÀwÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÉÆßA¢UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.  £ÀAvÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ HgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÀ HjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±ÀgÀtÄ FvÀ£À vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ¨sÁUÀtÚ ,  ¸ÉÆêÀÄ PÀ£ÀUÀ£À½î EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ HgÀ°è EgÀĪÀ¢¯Áè. ¤£ÉÆßA¢UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÌÃw ªÀiÁqÉÆÌà ºÉÆ®¸À ¸ÀƼÉà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä F «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzsÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. CAvÁ EvÁå¢üAiÀiÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2015 PÀ®A 376,323,354,504,506 ¸ÀA  34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 PÀ®A.323,341,354,504,506 ¸ÀA. 34 L¦¹
¢: 11/06/15 gÀAzÀÄ 10 J.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ¸ÀÄnÖgÀÄ«j CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ªÉÄʪÉÄð£À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.  ¦AiÀiÁð¢üUÉ gÁwæ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.73/2015 PÀ®A:- 447, 504, 506, s¸ÀA.34  L¦¹
¢£ÁÀAPÀ 08/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1.30 UÀAmÉUÉ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ UÉÆÃ¥Á® ,£ÀªÀÄä CtÚ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä CwÛUÉ  QµÀÚªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀªÉÃð £ÀA.261 gÀ°è UÀ¼Éà PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ  £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ UÀ¼Éà PÀnÖ¢ÝÃj CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £ÀªÀÄä CtÚ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ  “K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÁUÀ ºÉÆ® ªÀiÁj¢Ýä, EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® DzÀ” CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ UÉÆ¥Á® FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ  “EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® DzÀ F PÀqÉUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è” CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢. 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2015 PÀ®A323.324.504.506 ¸ÀA 34 L ¦ ¹  
ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ್ಮಪ್ಪ ಅಗಸರ, ವಯಾ|| 31 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ|| ಅಗಸರ, || ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ|| ಇಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮ, ತಾ|| ಜಿ|| ಯಾದಗಿರ ಇದ್ದು, ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೆನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಸಿದ್ರಾಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವರ್ೆ ನಂ. 403/ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 9 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸವರ್ೆ ನಂಬರದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಮುಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕುರುಮಪ್ಪ ಅಗಸರ ಇವರು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೇ ಹೂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀಪರ್ೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸದರಿ ಜಮೀನನ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಕಬ್ಜೇದಾರರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ
     ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕಃ 09-06-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುರೇಖಾ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಮುಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮುಲಪ್ಪ ಅಗಸರ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮುಲಪ್ಪ ಅಗಸರ ಇವರು ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ  ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ  ಸವರ್ೆ ನಂ. 403/ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 9 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡದೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತಿದ್ದಿರಿ, ಸಲ ನಮಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೋಡು ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು  ಜಮೀನನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇಕೆ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತೀಪರ್ೂ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭೋಸಡಿ ಮಗನದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಈತನು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೂಕಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಈತನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆಯ ಮುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಮುಲಪ್ಪ ಈತನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಸದರಿ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುರೇಖಾ ಇವಳು ಬಿಡಿಸಿದರು ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯ ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಸದರಿ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮೂರಿನ 1] ತಿರುಪತಿ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ಕಲಾಲ, 2] ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಗಸರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಕೂಡಿ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ  ಸಲ ಜನರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕು ನಿನಗೆ ಖಲ್ಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು  CAvÁ      ¦AiÀiÁ𢠸ÀDgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2015 PÀ®A 323 324 504 506 ¸ÀA 34 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ,   

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2015 PÀ®A  279 337 L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JA « AiÀiÁåPÀÖ
  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/06/2015  gÀAzÀÄ 4 ¦ JA PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà  ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÉUÀqÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| zÀÄ¥Àà°è vÁ||f¯Áè|| AiÀiÁzÀVj  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQà PÀÈvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ  vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀPÀÌgÁt E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼À PÁgÀt EzÀÝ PÁgÀt E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA PÉJ -36-EJ-9197 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¸ÀAvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CzÉà ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmɪÀÅ, ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ zÁn  ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà lA lA £ÀA PÉJ-33-J-2962 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ §®UÀmÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà  EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV¯Áè, CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀıÀ¥Àà ¸Á|| ¸ËgÁ¸ÀÖçºÀ½î CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ DvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁUÀ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛêÉ,ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DmÉÆà lA lA £ÀA PÉJ-33-J-2962 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀıɥÀà ¸Á|| ¸ËgÁµÀÖçºÀ½î EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2015 PÀ®A 279 337 L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JA « AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!