Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 1, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2015 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:01/06/2015 gÀAzÀÄ 10-50 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. gÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¨ÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fäPÉÃj vÁAqÁ AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ®ZÀªÀĪÀé EªÀ½UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß CtÚ ©üêÀiÁ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt eÁzÀªÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-33, PÉ-1232 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CtÚ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ AiÀiÁzÀVj UÀAeï UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÉªÉ £ÀªÀÄävÁ¬ÄUÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨Á CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä F±À¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr D¸ÀàvÉæUÉ §AzɪÀÅ E°è £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¨Éqï ªÉÄÃ¯É G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ. G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ 10-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÃUÀªÁV F §UÉÎ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ PÉüÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÉÃUÀªÁUÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹ÌÃqï DV ©zÀÄÝ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¢zÉ £Á£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è£À  d£ÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV £À£Àß CtÚ ©üêÀiÁ EªÀ£ÀÄ ¤®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ°¹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ w½¬ÄvÀÄ £À£Àß CtÚ ©üêÀiÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2015 PÀ®A. 279, 304(J), L¦¹ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2015 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.«.DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ:01/06/2015 gÀAzÀÄ 10-50 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ »A§j 34 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ ¸Á|| £ÁAiÀÄ̯ï vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj. EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀAzÀÄ 3-35 ¦.JªÀiï PÉÌ vÁ£ÀÄ ©®UÀÄA¢ ªÉÆÃmÁgïì ºÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀÆAzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, 2993 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-33, n.J-4856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉAPÀlgÉrØ EvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ mÁæPÀÖgï£À UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉAPÀlgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¥À«ð£ï ¨Á£ÀÄ J£ÀÄߪÀªÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹ ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgï C£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 4-30 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2015 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.«.DPïÖ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 JA.JA.r.Dgï AiÀiÁPÀÖ 1957:- ¢: 01/06/2015 gÀAzÀÄ 8-15 JJA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁ𢠲æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ  DgÀPÀëPÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ 6 n¥ÀàgÀ ºÁUÀÆ 2 SÁ° n¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3 ®UÀÆ ªÁºÀÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, £Á£ÀÄ CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1-00 J,JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ AiÀÄQëAw UÁæªÀÄzÀ ºÉƼɬÄAzÀ PÉ®ªÀÅ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦.¸ÁºÉç AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ®PÀÌ¥Àà ¦¹ 337 2) §¸ÀªÀgÁd ¦¹ 311 3) ²ªÀ£ÀUËqÀ ¦¹ 243 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÀUÉÎ 1-30 J.JA PÉÌ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ AiÀÄQëAwUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸À£À°è ºÉÆUÀwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄQëAw PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 8 n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 PÁgÀÄUÀ½zÀÄÝ  n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ- 32 ©- 7868 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 5 ¨Áæ¸À £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q. 10000/- gÀÆ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á|| ºÉÆøÉÌÃj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 2) n¥ÀàgÀ £ÀA JAºÉZï- 04 ¹f-6795 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 3 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀ 6000/-gÀÆ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 3) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-33 J-4333 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÉ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ EgÀ°®è ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á|| £ÀAzÀUÉÃj CAvÀ ºÉý ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ PÁj£À°èzÀݪÀgÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ SÁ° §A¢gÀÄvÉÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 4) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-32 ©-6582 £ÉzÀÝgÀ°è 5 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 10000/-gÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| ºÉƸÉÌgÁ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 5) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-33 J-4332 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 5 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀ 10000/- CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£ÀÝ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà £ÀAzÀUÉÃj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 6) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-33 J-4331 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 5 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ C Q 10000/-gÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ £ÀAzÀVÃgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 7) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-32 ¹ 1998 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 5 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ CA. Q, 10000/- gÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄAdÄgÀ vÀAzÉ C¯Áè¥ÀmÉî ¸Á|| ©Ã¼ÀªÁgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ 8) n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-32 ¹ - 1299 CAvÀ EzÀÄÝ ¥Àj²°¸À¯ÁV SÁ° EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀUÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä  §A¢zÀÝ 3 ®UÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°èzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) eÉʯÉÆà ªÁºÀ£À  £ÀA PÉJ-35 J-7820 2) ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ- 33 JA -4464 3) PÁgÀ £ÀA PÉJ-27- JA -2529 CAvÀ EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀj ªÉÄð£À n¥ÀàgÀUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ J¯Áè n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdzsÀ£À (gÁAiÀÄ°n) ªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÀÄA©zÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®è ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ PÀvÀÛ®°è J®ègÀÆ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ¸ÀV ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ 6 n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CAzÁdÄ 28 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÄÝ CA.Q: 56000/- gÀÆ¥Á¬Ä  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ 6 n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À eÉÆÃvÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ ªÉÄð£À JgÀqÀÆ SÁ° n¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ  3 ®UÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀAzÀÄ 08.15 JJA PÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ  PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 JA JA r Dgï AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2015 PÀ®A:279.337.338 L.¦¹ ¸ÀA:187 L.JªÀiï.« DPÀÖ:- ದಿನಾಂಕ:01/06/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಪೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್.ಸಿ-26 ರವರು ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವಿನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀಮಪ್ಪ ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಾ:ದೇವಿನಗರ ಶಹಾಪೂರ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 5 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:123/2015 ಕಲಂ:279.337.338 ಐ.ಪಿಸಿ ಸಂ:187
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 88/2015 PÀ®A: 295 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀ gÁwæ 01.00 J.JA ¢AzÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ aPÀÌ£À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ qÁ|| ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äQà ¨sÁªÀavÀæUÀ½UÉ ¸ÉUÀt J¸ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ¦ügÁå¢.±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2015 PÀ®A: 323 326 504 506 L.¦.¹:- ದಿನಾಂಕ: 01-06-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05.30  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಪಗಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಆರೋಫಿತನು ಪಿರ್ಯಾಧೀಗೆ  ನೋಡಿ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಏ ಸೂಳಿ ಮಗನೇ ನಿಂದು ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಏಕೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ  ಆರೋಫಿತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ  ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನಲೇ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಜೊತೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಫಿತನು ಕೈಯಿಂದ ಮೈಗೆಲ್ಲಾ ಹೊಡೆದು ಆರೋಇಯು  ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ  ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ದ ಕಿವಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಫಿತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.   
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:01/06//2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¸ÀV ZÀ£ÀߪÀÄä ZËPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §AqÉÆý gÀªÀgÀ PÁ¬Ä CAUÀrUÉ ºÀÄt¸ÀV-vÁ½PÉÆÃn gÉÆÃqÀ£ÀÄß zÁn ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀÄt¸ÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÁ CwªÉÃUÀ  ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØ ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!