By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 11, 2015

Yadgir District Reported Crimes

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 35/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « DPÀ:Ö
¢£ÁAPÀ 11/06/2015 gÀAzÀÄ 9 JJªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw PÁAvÀªÀÄä UÀA/ ¥ÀæzsÁ¤ mÁPÉ£ÀªÀgÀ À ¸Á|| dªÀÄRAr vÁ||eÉêÀVð f||PÀ®§ÄVð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ: 20/05/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ü CAiÀiÁ¼À¥Àà vÀA/ °AUÀ¥Àà ¸Á|| wªÀiÁä¥ÀÄgÀ E§âgÀÆ CAiÀiÁ¼À¥Àà FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32 EºÉZï-7885 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ  ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ  CgÀ¼À½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-33 J-3206 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®Q«UÉ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®§ÄdPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±À«zÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2015 PÀ®A. 147,148,323, 324,504,504,,506 R/w 149 IPC    
¢£ÁAPÀ:10/06/2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀjUÉ JvÀÄÛUÀ½UÉ ºÉÆrwAiÀiÁ CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÆqÀ°, §rUÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹  
 DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉA¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄĹèA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ SÁf ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄäzÉà EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀÄ §gÀÄwÛj §jæ CAvÀ CAzÀÄ CzÉà PÁgÀt¢AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ wÃgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥Ánðd£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹       
DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2015 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506, 307 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ £ÉzÀÄÝ zÁR¯ÁVzÀÝjAzÀ CzÉà PÁgÀt¢AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ wÃgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥Ánðd£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹      
¢£ÁAPÀ 10-06-2015 gÀAzÀÄ 6¦.JAPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ PÀHrü ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA¨sÀgÀ PÉ.J33Dgï.7895 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ w¥À£ÀlV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ zÉëAzÀæ¥Àà zÉÆj EªÀgÀ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ £ÀA PÉ.J 33 28-6511 £ÉzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2015 PÀ®A. 341,323 324,504,506 sM. 34 L¦¹
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11/06/2015 gÀAzÀÄ 10 J.JªÀiï PÉÌ  ¦gÁå¢ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K ¨ÉÆøÀr ZÉÆÃzÀÄ ¸Àƽà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ªÀÄļÀÄî ZÀÄaÑ ¥ÀAZÀgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ  PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.            


ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2015 PÀ®A 457, 380  L¦¹
¢£ÁAPÀ 09,10-06-2015 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀgÀtV UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ FvÀgÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÉnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ D¯ÁªÀiÁjUÀ¼À°èzÀÝ 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄt CA.Q.12,000-00 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ ¨ÉAqÉÆð CA.Q.12,000-00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛ ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀ vÀgÀ®Ä EnÖzÀÝ ºÀt 3)25,000-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ±Àlð Q¸ÉAiÀÄ°ènÖzÀÄÝ 4) MAzÀÄ PÁ§ð£À ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA.9731569590 C.Q.500-00 gÀÆ. MlÄÖ 49,500/-gÀÆ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆägÀ°è £ÀªÀÄäAvÉ £ÀªÀÄÆäj£À §¸ÀªÀgÁd vÀA. C«ÄãÀgÉrØ C®ÆègÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1)5  UÁæA §AUÁgÀzÀ  dĪÀÄÄQ ¨ÉAqÉÆð C.Q.12,000-00 2)5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ C.Q.12,000/- gÀÆ 3) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ CA.Q.12,000/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 4)10,000 -00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 46,000-00 gÀÆ. PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ   ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀA. ©üêÀÄgÁAiÀÄ §AzÀ½î FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ  M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀîgÀÄ 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ C.Q.12,000-00 gÀÆ 2) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆð C.Q.12,000-00 3) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ dĪÀÄÄQ CA.Q12,000-00 gÀÆ.4) 3 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q« ªÀÄÄgÀĪÀÅ  CA.Q.8000-00 gÀÆ 5) 3 UÀÄAf §AUÁgÀzÀ Q« ªÀiÁl CA.Q.1000-00 gÀÆ 6) 30,000-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁjAiÀÄ ªÉÄðlÖ MAzÀÄ PÁ§ð£À ªÉÆÃ.¨ÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA.9686612487 CA.Q.500-00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 87,500-00 gÀÆ.PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÀA¥ÀtÚ vÀA. ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀA¥À¼ÉîgÀ EªÀgÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ  ¨ÁdÄ ElÄÖPÉÆArzÀÝ 1) MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì ªÉÆèÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA.9663900902 CA.Q.500-00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉÆç¯ï £ÀA. 9845480545 CA.Q.3000-00 gÀÆ. MlÄÖ 1,86,500-00 gÀÆ QªÀÄwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!