By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 29, 2015

Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:29/05/2015 gÀAzÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉUÀ UÀÄ£Éß £ÀA.80/15 PÀ®A 279, 338 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀzÀÄgÁ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-29 ªÉÊ-5146 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æà ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀ PÁgÀt ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁ±ÀgÀ£ÁzÀ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ªÀiÁ¸ÀÄ«ÄAiÀiÁ UÀqÉتÁ¯É ¸Á: £ÁAiÀÄ̯ï FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀ£À ºÉa£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-15 JJªÀiï PÉÌ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀzÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/15 PÀ®A 143,147,323, 341,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 28/05/2015 gÀAzÀÄ 01 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀÑAiÀĪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÝ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2015 PÀ®A 457,380 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 29/05/2015 ರಂದು 12:30 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಡಾ|| ಕೆ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಫ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾರಾಗಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಯ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 28/05/2015 ರಂದು ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಬೀಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಆಪೀಸನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಚೇರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಚೇರುಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಗೆ ಚೇರುಗಳು ಅ.ಕಿ 3200/-ರೂ ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಚೇರುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 144/2015 ಕಲಂ 457,380 ಐ ಪಿ ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!