Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 4, 2015Yadgir District Reported Crimes
±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2015 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 04/05/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. C§Äݯï RAiÀÄƪÀiï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁ¯É ªÀAiÀiÁ;20 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄzÀ£À¥ÀÆgÀ UÀ°è, AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ ºÉý §gɬĹzÀ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 04/05/2015 gÀAzÀÄ 10-00 J.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ D¦üøï PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÉʯÉéà ©æÃqïÓ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ PÀZÉÃjAiÀÄ PÀA¥ËAqï UÉÃmï ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÆ CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄÛ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 75 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÄʧtÚ EzÀÄÝ MAzÀÄ vÀÄA§Ä vÉÆý£À ©½ CAV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ®ÄAV ºÁUÀÆ mÁªÀ¯ï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀgÀ½ EAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ ¨É¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ DvÀ£À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.13/2015 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2015 PÀ®A 323,498(J) 504,506 ¸ÀA 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 04/05/2015 gÀAzÀÄ 9 ¦JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆA©£ï ¸Á|| zÉÆqÀظÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzsÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ  ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÉÆA©£ï ¸Á|| ¸ÀUÀgÀ (©) FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 04/06/2013 gÀAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ  ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.     »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ ºÁUÀÄ CvÉÛ PÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ “J¯Éà gÀAr £ÁªÀÅ PÀÆædgï fÃ¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000-00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ gÉÆPÁÌ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ SÁzÁå¥ÀÆgÀ vÁ|| eÉêÀVðAiÀÄ°èAiÉÄà EzÉÝ£ÀÄ. EªÀvÀÄÛ £Á¼É £À£ÀUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §CAvÀ ªÀUÉÊgɸÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2015 PÀ®A 498(J),323,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ PÀ®A 21(3),(4) &22 OF MMRD ACT-1957:- ¢£ÁAPÀ: 04/05/2015 gÀAzÀÄ 11.00J.JªÀiïPÉÌ UËqÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ »gɺÀ¼ÀîzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÉÄ¹ì ¥sÀUÀÆð±À£ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ EAfãÀAiÀÄļÀî mÁæöåPÀÖgï DVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæ° EzÀÄÝ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ïUÉ ºÁUÀÆ mÁæ°UÉ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV EAf¤£À ªÉÄÃ¯É EAf£ï £ÀAS3251F09508 EzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA:877596 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ  CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß CAn¹ ¦J¸ïL ¸ÁºÉçgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄää vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀªÀÅ UËqÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ »gɺÀ¼ÀîzÀ PÁæ¸À zÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ.À CAvÀ ÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2015 PÀ®A 279,304(J)  L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 04/05/2015 ರಂದು 11.30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶೇಖ ಅಪ್ರೋಜ ತಂದೆ ಶೇಖ ಜಾನಿಮೀಯ  ಸಾ|| ಹಳಿ ಸಗರ ಶಹಾಪೂರ  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಜರ್ಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ   ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಶೇಖ ಫಿರೋಜ್ ತಂದೆ ಜಾನಿಮಿಯಾ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 04/05/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ ನಂ ಕೆ,33- ಹೆಚ್ 2596 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ    ಶಹಾಪೂರ ಯಾದಗಿರಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾ ರೈಸ ಮೀಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ  ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್ ಹೆಚ್ 08- ಹೆಚ್ 2465 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕ ಹೆಸರು ಹರ್ಷದ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ವಾಗಟೆ ಸಾ|| ಪೊನಸ್ ತಾ|| ಲಾಂಜಾ ಜಿಲ್ಲಾ || ರತ್ನಾಗಿರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಾಲಕನು  ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು  ಯಾದಗಿರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ  ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶೇಖ ಫಿರೋಜ  ಈತನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಶೇಖ ಫಿರೋಜ ಈತನಿಗೆ  ತಲೆಯ ಮೇಲೆ  ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ , ಬಾಯಿಗೆ  ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಮುಂಗಾಲು ಮುರಿದ್ದರಿಂದ   ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 85/2015 ಕಲಂ 279,304(ಎ)ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:- ¢£ÁAPÀ 25/04/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄĵÀÆÖj£À ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ ²æà gÁZÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.  PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¢£Á®Ä ©½ §tÚzÀ zÉÆÃvÀæ ºÁUÀÆ £ÉºÀgÀÄ ±Àlð zsÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¸ÁzÁUÀ¥ÀÄà §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ gÁZÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚUËqÀ gÁZÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ;60 ªÀµÀð, FvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!