By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 12, 2015

Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2015 PÀ®A. 323, 341, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ:12/05/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ; ºÉƯÉÃAiÀÄ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á|| PÉÆÃlUÁgÀªÁr AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/05/2015 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¦æÃAiÀiÁAPÀ EªÀgÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ gÁwæ 8-45 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ®UÀßzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2015 PÀ®AB 279 L.¦.¹
   ದಿನಾಂಕ 12-05-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರುಮಠಕಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾದಗಿರಿ-ಹೈದ್ರಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡಿವೈಡರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬ ಮೌನೇಶ್ವರ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜು ಎದರುಗಡೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ-01-ಎ.ಡಿ-8437 ನೆದ್ದನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಕರಬೋಸ್ಟನ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2015 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹        
¢£ÁAPÀ: 11/05/2015 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀUÀgÀ ¢AzÀ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ.J-33 n-1884 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁwæ 07:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ zÉëPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: J.¦-22 nJ-0189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §AzÁUÀ E§âgÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ¥Àr¹zÀgÀÄ. rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12/05/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 J.JªÀiï PÉÌ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!